Achterhoek Ancestors

Mechtelt Brethouwer

Female


Personal Information    |    Notes    |    All    |    PDF

 • Name Mechtelt Brethouwer 
  Gender Female 
  Person ID I34478  Population of Aalten, Bredevoort, Dinxperlo and Winterswijk
  Last Modified 5 Aug 2006 

  Father Wessel Brethouwer 
  Mother Mechtelt Mächtens 
  Married Bef 1619 
  Notes 
  • 12 februari 1619:
   Salomon Voerknecht X Janneken Hoofft, Judith Voerknecht te Amsterdam, Hans Voerknecht te Dantzig verkopen de Voerknecht behuizing aan het Kerkhof te Aalten aan Wessel Brethouwer X Mechtelt Machtes.
   Bron: ORA Bvt inv.nr. 392 fol. 10

   Martis 15 Maij A? 1632 - Stadtholder Johan Wisselinck, Coernoten Wilhelm Wisselinck, Lambert Cortz
   Erschenen die WellEdele und Erntfeste Adolph van Merveldt voer sich un die oick WellEdele Ehr und Veeldoegentrijke
   Helena Droste sijner Edl. Huijsfrow, daervoer de rato cavierende, die bekande voer sich huijsfrow vorschreven, und haer Edl. Erven, datt dieselve van wegen aller action, toesprucks, furderungh, rechts und gerechticheit haer E. op den Erven und goederen Kemena unnd Sunderlo, inde buerschap Lintelo, Grote Slade inde Buerschap Hoerne , Item Garff- und bloedigen thenden uth den Erven und guederen Rickerinck, Hondarp, Ungenade, Kortbeeck, Kappers, Brethouwer, Goorhuis, Lechters und Kempinck resepctive alle inden Kerspell Aelten und Grievinck inden Kerspell Wenterschwick, buerschap Miste gelegen, enichsins te pretendieren gehadt, vanden Koeperen derselven respective , als nemptlick Mechteldt Mächtens, Wedtwe zaligen Wessel Brethouwers, Lubbert Brussen, Herman Hillebrantz, Coepe Kappers, Warner Raessfeldt und Consorten, volnkomentlick und te dancke entrichtet, vergenoeget und betaelt te sijn. Bedanckte sich derselven goeder volnkomener betalingh, quitierende daerop krafft deses, und hefft voorts vorgemelte van Merfeldt voer sich und mitbeschreven op alle actie, toespruck und vorderungs sampt recht und gerechticheit, sijn Edl. und Huijsfrow op gemelte gueder enichsins te pretendieren gehadt, in behoeff der koeperen derselven, als Wedtwen Brethouwers, Lubbert Brussen, Herman Hillebrants, Coepe Cappers und Warner Raesfeldts und Consorten, sampt derselven huijsfrouwen und Erven, respectieve, mit handt, halm und monde gerenuntieert und vertegen. Derselven Waerschap, verner und beter Verschrijvongh und Vestniss gelaefft nae Landtrechte, Bij veronderpandongh und expresser hypothecation aller sijner Edl. Jegenwoirdigen und toekumpstigen guederen, woe waer und in wess Heeren Landen die gelegen. Sonder Exception und argelist.
   Bron: ORA Bvt inv.nr. 405 fol. 16, 16v

   Lunæ 24. Februarij 1634 - Drost und Richter Arent van Haersolte, Coernoten Jan ten Berge, Peter Cloeck, Lambert Cortz.
   Erschenen Johan t' Drentel, und bekande voer sich, sijner huisfrouwen daervoer de rato cavierende, und haren erven, bereklender wetlicker schuldt schuldich te sijn Mechteldt Mächtenss wedtwe van wijlen Wessel Brethouwerss und haren erven, Soevenunddertich daler Achttien stuver Bredefortscher gangbarer geweerden, Gelavende dieselve neffens geboerlick Interesse up Philippi et Jacobi A? 1635 gewislich und onfeilbaer tobetalen, Bij veronderpandung sijner goederen, woe ende in wes Heeren Landen die gelegen und antetreffen wehren und peen van reale und parate executie als off dieselve mit allen rechten daervoer ingewonnen und uthgesleten wehren, den Gerichte sijn gerechticheit voerbeholden. Sonder exception und argelist.
   Bron: ORA Bvt inv.nr. 407 fol. 10v
  Family ID F10858  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 1 Derck Nachtegall 
  Married Bef 1634 
  Notes 
  • Solis 18. Maij 1634- Drost und Richter Arent van Haersolte, Cornoten Johan ten Berge, Peter Cloeck, Johan Wisselinck.
   Erschenen Berndt ten Kampe die bekande voer sich, Aelcken sijner huijsfrouwen daervoer de rato cavierende, und haren erven, erechter wetlicker und berekender schuldt schuldich te sijn Derick Nachtegall Mechtelt Bredthouwers eheluiden, und haren erven, die Summa van Vijffhondert daler, den daler ad dertich stuiver, den stuiver tot Vijfftien placken gerekent, welcke Summa van penningen gedachter Nachtegall sijnentwegen deelss an sijnen broeder Jan Nachtegall /: denwelcken hij .schuldich gewehst :/ deels ahn sijnen und huisfrouwen handen nae geteldt. Gelaeffde demnae voer sich sijner huijsfrouwen und erven obgemelte Summa op Philippi & Jacobi Anno 1635 viertijn dage voer oder nae onbefangen neffens Vijffuntwintich daler interesse, gewisslick und onfeilbaer te betalen, bij veronderpandongh und hypothecation harer eigendomblich toestendigen und toebehoerigen halffscheidt , sampt recht und gerechticheits dess Erffs und guetes ten Kampe inden Kerspel Aelten Buerschap Iserloe gelegen, voort aller haren jegenwerdiger und toekompstiger gereden und ongereden guederen, om sich gemelte Hoefftsum und interesse sampt kosten und schaden mit reale und parate executie, alssoff dieselve mit allen rechten daervoer ingewonnen und uthgesleten wehren, daeran te verhalen. Sonder exception und argelist.
   Bron: RAG, RABvt inv.nr. 410 fol. 28, 28v
  Children 
   1. Wessel Nachtegael
  Last Modified 12 Feb 2006 
  Family ID F10832  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 2 Engelbert van Dieren 
  Married Bef 1642 
  Notes 
  • 16 maart 1642:
   Jan ten Kampe verkoopt an Engelbert van Dieren, Mechtelt Brethouwers eheluiden hett halve erff und guet ten Kampe, neffens alle getimmer daerop staende, ende vijftich dall. pandtpenninge int kerckengront, inden kerspell Aelten anden Esch t'Iserloe gelegen.
   Bron: RAG: ORA Bredevoort inv.nr. 413 fol.

   13 december 1643:
   Engelbert van Dieren Mechtelt Brethouwer ehelieden, verkopen an Lambert Lensinck sijner huijsfrouwen, die nije Camper Maet inde Aelter Hemmel bij koperen horst in vordere bepalinge gelegen.
   Bron: RAG: ORA Bredevoort inv.nr. 413 fol. 83, 83v

   28 februari 1644:
   Derck Meckinck Elisabeth eheluiden, verkopen an Engelbert van Dieren Mechtelt Brethouwers eheluiden die Koijermans Stede opte Esch Iserloe inden kerspell Aelten tusschen Averbeke ende Averkempinck in verder bepalinge gelegen, mit dessen toebehoer und gerechtigheit.
   Bron: RAG: ORA Bredevoort inv.nr. 414 fol. 14

   Zelfde dag:
   Engelbert van Dieren, Mechtelt Brethouwer eheluiden, verkopen ahn Nellis Averkempinck Trine eheluijden die Koijermans stede opte Esch Iserloe tusschen Averbeke ende Averkampinck inden kerspel Aelten in vorder bepalinge gelegen.
   Bron: RAG: ORA Bredevoort inv.nr. 414 fol. 14, 14v

   27 januari 1664:
   Doctor Hengel, volmachtiger van Henrick Meisters repeteertt tegens Mechteltt Brethouwers, weduwe van Dieren op huiden vermogens relatie van Jan Grievinck ad reassumendum geciteertt, sijne voor desen geprotocolleerde anspraeck die welcke men van die daer bij begrootene somma reduceertt ad 36 dalers, vermogens d' hant van geciteerde, gesint daerom nochmaels voldoeninge met refusie van kosten, sin secus badt tegens den ongehoorsaemen een wachten ende waeren 't erkennen.
   Hierop erschenen Wessel Nachtegael, ende bekande dat citant binnen 14 daegen van comparants moeder soude betaelt worden.
   Bron: Werkgroep transriptie Winterswijk (transcriptie), Judicieel protocol 1664, ORA Bvt inv.nr. 125, fol. 9

   Sabbati 1e aprilis 1665
   Drost und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick
   Coernoeten Willem Hartlief Caspar Evers

   Dr. Smitz, volmachtiger van heer oberste Frederich Backer, hebbende voor desen seeckere brieven van executie des edele hoves van Gelderlandt in saecken tegens Mechteld Brethouwer, weduwe van wijlen Engelbert van Dieren aen den heere drost gepraesentiert ende vervolchlick bij desen edele gerichte voor eerst d' ophaelinge ende terminum distractionis mobilium versocht oick, luijt prothocols erholden, den welcken comparant ter instantie van de gemelte weduwe ende derselver sohn Wessel Nachtegal vruchteloos heefft laeten voorbijgaen; sub hac conditione nochtans, dattet erholden verwinn metten eersten volgentz gedaene belofften soude affgedaen ende den heer praetendent contentement gegeven worden, dewijl averst daerop bis dato in 't minste niet gevolcht iss, versoeckt comparant qualitate qua volgentz ontfangen speciale commissie, dat een neuwen termijn ten eijnde voorschreven angestelt ende parthij advers hijrvan de weete per extractum moege gedaen worden.
   (in margine: N.B. Desen dach van den 4e april is [in] den 7e desselven maents met consent des heeren richters uitgestelt)
   Bron: RAG, RABvt inv.nr. 126 fol. 60, 60v
  Last Modified 24 Sep 2008 
  Family ID F9587  Group Sheet  |  Family Chart

 • Notes 
  • 1 april 1665:
   Dr. Smitz, volmachtiger van heer oberste Frederich Backer, hebbende voor desen seeckere brieven van executie des edele hoves van Gelderlandt in saecken tegens Mechteld Brethouwer, weduwe van wijlen Engelbert van Dieren aen den heere drost gepraesentiert ende vervolchlick bij desen edele gerichte voor eerst d' ophaelinge ende terminum distractionis mobilium versocht oick, luijt prothocols erholden, den welcken comparant ter instantie van de gemelte weduwe ende derselver sohn Wessel Nachtegal vruchteloos heefft laeten voorbijgaen, sub hac conditione nochtans, dattet erholden verwinn metten eersten volgentz gedaene belofften souden affgedaen ende den heer praetendent contentement gegeven worden, dewijl averst daerop bis dato in 't minste niet gevolcht iss, versoeckt comparant qualitate qua volgentz ontfangen speciale commissie, dat een neuwen termijn ten eijnde voorschreven angestelt ende parthij advers hijrvan de weete per extractum moege gedaen worden.
   (in margine: N.B. Desen dach van den 4e april is [in] den 7e desselven maents met consent des heeren richters uitgestelt)
   Bron: Transcriptiewerkgroep Het Museum: Transcriptie judicieel protocol Bredevoort 1665

   7 april 1665:
   Erschenen Dr. Smits, volmachtiger van den heer overste Frederick Backer, en versochte dat in conformite van een edele gerichts decreet van den 1e aprilis, met ophaelinge en distractie van panden mach worden vervaeren.
   Ex officio. Erschenen Wessel Nachtegal, uit den naeme van de moeder, en exhibeerde desen edele gerichte seecker protestationschrift, versoeckende naer inholt derselver met die op huiden angestelden distractie te supersederen en in te holden, off anders decreet van desen edele gerichte daerop verwachtende.
   Ex officio Dr. Smits, seidt dat de executoriaele brieven van den edele hoove van Gelderlant sijn pure en absoluit en dat oversulckx het verwin met geen protestationschriften kan afgedaen worden, persisterende derhalven bij het gedaene versoeck van ophaelinge en distractie van panden, sullende d' heer praetendent bij verweigerinch vandien genootsaeckt wesen van verweigert recht ter behoorlijcker plaetse, hoewel ongeern, sich te beklaegen.
   Ex officio Wessel Nachtegael in qualitate als vooren, persisteerde bij den inholt van sijn overgeleverde protestationschrift en inholde vandien, versoeckende als daerbij.
   Bron: Transcriptiewerkgroep Het Museum: Transcriptie judicieel protocol Bredevoort 1665