Achterhoek Ancestors

Notes


Matches 51 to 100 of 4,561

      «Prev 1 2 3 4 5 6 ... 92» Next»

 #   Notes   Linked to 
51 10 februari 1718:
Willem Gribbroek X Mette caverend voor broer Harmen, voorts Garrit Gribbroek X Jenneken mede met haar zuster Stijne en broers zoon Hendrik, alsmede Jan Gribbroek ende Geertjen Gribbroek broer en zuster, Berent Hemink X Engle mede voor zijn vrouwen zuster Janna. Alle als kinderen en kleinkinderen van Coepe Veltkamp en Aaltjen. Eigenaren van den Goede en Erve Gribbroek. Verkopen dit aan Derk Schutte.

15 januari 1738:
Opdragt van een stukje Hooij off weijlant ongevehr anderhalf spints gesaeij groot, bij den Sellekamp in de Hoffkens in Ww. gelegen, tussen Pelkwijks en de wede.Gravers landerien en sulks door Jan Berent Sevink en sijn vrouw aen Will: te Gribbroek.

Bron: Das aantekeningen volontaire protocollen Bredevoort 
Family F1770
 
52 10 januari 1604:
Ihrung und misverstandt tusschen Berndt Jacobs, Berndtken ten Oistendorp ehel., an stat haerer moeder Metten Schuerinck eins, und Hermn Schuerinck anderdeels van wegen einen gerecitheit, sie Berndt un Berntken ehel praetendieren haer moeder an een stuck landes ongefehr van ein half molder geseys opten Walfaerts esch, inden kerspel Wenterschwick, buerschap Meddehoe gelegen, Sara (?) genant, met eenen einde an Rottelinck Maet, mit den anderen ende an Hueninck busch schietende, vorth wegen 21 dlr., sie op dat Rurtkempken (?) bij Schuerinck esch gelegen, und dan wegen 10 dlr. ihr Metten van zal. Thonijs Schuerijnck gelaeft sijn, competieren. Herman Schuerinck acht averst ihr Metten nich ihen eheluiden der schulde und furderonge niet gestendich.
Vergelijk: Herman Schuerinck und huijsfr. hebben gelaeft gedachten Berndt Jacobs und Berndtken ten Oistendarp ehel. in behueff haerer moeder Metten Schuerinck, tusschen dit und Meij, Philippi et Jacobi negstkomstich, eens voor all 20 dlr. toeterekenen und toebetaelen. Daergegen sullen Berdt c.s. op alle actien, recht und gerechticheit an vurgl. parcelen renuntyren.
Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 66 fol. 2v, 3r en v

3 april 1604:
Verkoop door Berndt Jacobs, Berndtken Oistendarp sijn huijsfr., aan Herman Schuerinck, Metten ehel., van ein stuck bowlandes, ongefehr van ein half molder geseijs, inden kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe, opten Walfarts kamp, mit beiden sijde tusschen Walfarts landt gelegen, schietende mit einen ende an Rottelinck off Coenen maet, mitten anderen ende an Hueninck busch.
Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 66 fol. 44r 
Family F6690
 
53 10 juli 1649:
Henrick ten Hag, commies, Engelbek Lobeken eheluide, verkopen aan Albert Garverdinck, Griete Boeinck eheluiden hun vierde deel van het erff en goed Maes in het kerspel Wenterswick buerschap Corle, zoals het hun door Jacob Wichers Enneken Lobeek eheluiden op 2 augustus 1647 werd opgedragen.

zelfde dag:
Albert Garverdinck Griete Boeinck lenen geld van Willem Jonas, Judith Thonissen eheluiden, Berendt Loijkinck Henrica Gossinck eheluiden, Jan Gossinck Elsken Loijkinck eheluiden en Geert ten Hulsen Aalken Loijkinck eheluiden dertig daalder met het vierde deel van Maes als onderpand.
Bron: RAG: ORA Bredevoort, volontaire protocollen inv.nr. 416 fol. 48r

12 september 1657:
Albert Garverdinck bouwman op Maes, Griete eheluijden voor een som geld in erfkoop overgelaten en verkocht aan Jan Hardes en sijnen erven haar vierde part en gedeelte vanhet erf en goedt Maes in Corle, hetselve van Henrick ten Herpe??? Engelken Lobeken eheluijden 10-7-1649 getransportiert werd.
Bron: RAG, RABvt(0136) inv.nr. 420 fol. 49 
Family F5788
 
54 10 juli 1651:
Erschenen Henrick Holtman, die bekande voor sich und sijnen erven, voor eene walbetaelde Summa geldes, rechtes steden ewigen und onwederroeplicken erfkoops avergelaten und verkofft te hebben aen Jan van Graes Wendele ten Kreijll sijn huijsfrouwen und haeren erven, sijne behuijsinge die Boincks behuijsinge genant, inden Dorpe Wenterschwick tuschen zal. Bernt ten Kortbeecks ende Jan ten Kreijls behuijsingen gelegen, met derselven toebehoer und gerechtigheit voor doorschlechtigh kummerfrij, deses erfflick gecediert ende uijtgegaen, daerop mit hant, halm und monde vertegen, wahrschap, verner und beter verschrijvongh und vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh sijner goederen, sonder exception und argelist.
Bron: RAG RABvt inv.nr. 417 fol. 71, 71v

Martis 19 Junij 1655 - Stattholder Joost ter Vile Coernoten Peter Cloeck, Willem Hertlieff
Erschenen Jan van Graes , die bekande voor sich Wendelken ten Kreijl sijner huijsfrouwen, daervoor de rato cavierende, ende sijnen erven, voor eene welbetaelde Summa geldes, rechtes steden ewigen ende onwederroeplicken erffkoops avergelaten ende verkofft te hebben an Garrit Roerdinck Derck sijn huijsfrouwe ende haeren erven, een Kamp genant den Schulten Kamp inden Kerspell Wenterswick Buerschap Woldt, mitt eener sijdt langs die Arninck Maete, mitt den ander langs den gemeijnen Heelwegh in verdere bepaling gelegen, mit desselven toebehoer ende gerechtigheit, voor doorschlechtich kummerfrij. Deses erfflick gecediert ende uijtgegaen, daerop mit hant, halm ende monde vertegen, wahrschap,ende vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh haerer goederen, sonder exception ende argelist.
Bron: RAG RABvt inv.nr. 419 fol. 19 
Family F11024
 
55 10 maart 1625:
Erschenen Andries Boesen Elisabet Wijnhoff eheluijden, die bekanden voer sich und haren erven, voer eene walbetaelde Somma geldes rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft thoehebben, Johan Wijmers Dorothea van Munster eheluiden und haren erven, een Hoeffken in eene thuin begrepen, tusschen Herman Poelhuis goerden, und Thonijs Frericks grondt gelegen, mit eenen ende achter an Koeperen grondt, mitter andern ende ande Kolver schietende, mit sijn toebehoer und gerechticheit, voer doerschlechtich kommerfrij, voorbeholtlich Cornelis Smit und Thonis Frerickss den gewoontlicken wech nae hare Hoffe, Deses gecediert und uthgegaen, daerop mit hant, halm und monde vertegen, waerschap, beter verschrijvong und vestnis gelaefft nae Landtrechte, Bij veronderpandong harer goederen Sonder exception und argelist.
Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 398 fol. 17

4 maart 1630:
Erschenen Andries Boesen, Elisabeth Wijnhoff eheluijde, die bekanden voer sich und haren erven, voer eene walbetaelte Somma geldes, rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft thoe hebben an Henrick Willinck Lijsbeth Hardes eheluijden und haren erven een stucke Landes, ongefehr van een Molder geseijss, alsoe datselve in sijner fohr und bepalung voor den DarpeWenterswick opten Hasell, mit eener sijdt negst Lenderie in de Catherinen Vicarie gehorich, mitter ander sijdt an wijlen Jan Geerdes Lenderie gelegen, mit eenen ende anden Wech, mitten anderen ende an Huijssinck Wijsche schietende, mit sijn toebehoer und gerechticheit, voer doerschlechtich thendt- thinss- und kommerfrij, Edoch Heren schattong voerbeholden, Deses erfflick gecediert und uthgegaen. Daerop mit hant, halm und monde vertegen, waerschap, verner und beter verschrijvong und vestniss gelaefft nae Landtrechte. Bij veronderpandong harer gueder. Sonder exception und argelist.
Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 403 fol. 16, 16v

31 maart 1636:
Erschenen Andries Boesen Lijsbet Wijnhoff eheluijde die bekanden voer sich und haren erven, dat sie naest goeden voerberaet, vrijwillich und walbedechtlick malkanderen bester formen und mit begnadung aller rechten in allen haren goederen, gereden und ongereden betuchtiget hebben und betuchtigrn hiermit und in krafft deses, Gestaldt dat die lestelevende van hunbeijden dieselve tot sijner noottrufft und und(er)holdt onbespiert und onverhindert sijn levenlanck ho(lden), genieten, gebruicken, wenden und kieren und naest Godtlicker genaden ter goeder noottrufftt daervan leven.
Nae dode averst des Lestlevenden van beijeden die overige gueder te erven und vervallen nae Landtrechte. Deses gecediert und uthgegaen, Daerop mit hant, halm und m onder vertegen, Wahrschap und vestniss gelaefft nae Landtrechte. Sonder ezxception und argelist.
Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 409 fol. 13v 
Family F11102
 
56 10 maart 1627:
In de marge : Dit is vermoge Cortz bekentniss betaelt den 10/20 Martij 1628
Erschenen Gerritt Brunss borger der Stadt Bocholdt, die bekande voer sich, Enneken Oevelioncks sijner huissfrouwen, rechter wetlicker und berekender schuldt schuldich toesijn Lambertten und Johan Cortz gebruederen und haeren erven de Somme van Hondert und Eenunddertich daler Bocholdischer gangbarer geweerden, den daler ad dertich stuver den stuver tot Eenundtwintich heller gerekent, Gelaeffde dieselve op S. Nicolai Episcopi deses Jaers gewislick und onfeilbar toebetalen.
Bron Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 400 fol. 13v 
Family F6575
 
57 10 maart 1653:
Erschenen Johan Heminck anders Krosenbrinck, ende bekande voor sich sijner huijsfrouwen ende erven wettlicker schuldt schuldigh te sijn Adrian Poppinck offte sijnen Erven, die Summa van hondert Daler ad dertich str. t'stuck, welcke Summa, also hem Comparant promptelick te betaelen niet doenlick was, heefft dieselve gevestigt ende verschreven op alsulcke twe onderpanden als Adrian Poppinck respective was hebbende op sekere ses schepels saet Landes op den Heminck Nieuwen Kamp ten sijden neegst Oijnck landt ende steghe in sijne kennelicke bepaelinge gelegen, ende den Heminck gaerden neegst Oijnck gaerden gelegen, te weten datt die halffscheit op de voorss. ses schepel saets landts ad Vijfftich dll. ende d'ander halffscheit oock Vijfftich dll. op den voorss. Heminck gaerden als op een vast ende gewiss onderpandt sall sijn bevestiget, Allet op gelijcke conditien, recht, vestenisse ende assecuratie als die voorss. onderpanden respective de dato den 18. Martij 1600 ende 8. Septembris 1604 verbonden ende geaffectiert sijn, met reserve vande losse nae Landtrechte, Jaerlix op Jacobi Sonder argelist.
Bron: ORA Bvt inv.nr. 418 fol. 56

17 april 1655:
Erschenen Jan Hemminck genant Crosenbrinck Aelken Planten eheluijde, die bekanden voor sich und haeren erven, voor eene walbetaelte Summa geldes, rechtes steden ewigen und onwederroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft te hebben an Johan van Graes Wendele ten Kreijl eheluijden und haeren erven datt Erff ende goedt Hemminck, mitt daertoe gehoerende Catthstede Krosenbrinck genant, inden Kerspell Wenterswick Bourschap Miste, mitt eener sijdt naest Goerkinck, mitter ander naest Oijnck, ende anden Wenterswicksche Heijde in verner Vohr ende bepalingen gelegen, mitt desselven olde ende nije toebehoer ende gerechtigheijt, voor doorschlechtich kummerfrij , uijtgesondert daeruijtgaende olde ende kennelicke beswaer, deses erfflick gecediert ende uijtgegaen, daerop mit hant, halm ende monde vertegen, wahrschap,verner ende beter verschrijvongh ende erffvestnis gelaefft nae Landtrechte, sonder exception ende argelist.
Bron: ORA Bvt inv.nr. 419 fol. 10v, 11v 
Family F11412
 
58 10 mei 1626:
Erschenen Herman Roijkes Jenneken ter Dunnewijck eheluide, die bekanden voer sich und haren erven, van wegen hares Jennekens ter Dunnewijcks Kintssdeells van haren broeder Gerdt ter Dunnewijck Stijne eheluiden volnkomentlick entrichtet und betaelt tesijn, Be-
Fol. 23 v - danckten sich desswegen goeder betalong quitierende daerop krafft deses Und hebben demnae alle voer sich und haren erven In behueff Geerdts ter Dunnewijck Stijnen eheluiden und deren erven op haer Jennekens Olderlicke Behuijsung Hoff, thoebehoer und gerechticheit mit hant, halm und monde vertegen, waerschap und vestniss gelaefft nae Landtrechte. Bij veronderpandong harer gueder. Sonder exception und argelist
Bron: Franciska Ruessink (transcriptie), ORABvt inv.nr. 399 fol. 23 
Family F11520
 
59 10 mei 1628:
Johan Brussen, zoon van Lubbert, is ziek en maakt zijn testament op. Hieruit blijkt dat hij diverse goederen heeft uitgezet voor de verkoop, waaronder twee kannen traan en zeep en dat anderen hem geld schuldig zijn i.v.m. de koop van stokvis en haring.
Bron: ORA Bvt inv.nr. 401 fol. 33, 33v 
Brussen, Johan (I39666)
 
60 10 mei 1678:
Joost ter Loon gent. Wevers X Berentken Voortwijs laten over aen haer kinderen Adam Groppinck X Jenneken alle haere eheluijden gerede en ongerede goederen, met den bedingh dat sij eheluijden haeren vaeder en moeder ten haeren huijse in eeten en drincken sullen verplegen en versorgen mits dat sij ouderen tot des huijses besten (alles nochtans tot vermogen) haere kinderen de behulpelijcke handt sullen bieden, bij aldien sij luiden om haere kost langer te gewinnen moghen insufficient geoordeelt worden, soo belaeven wij Toebe Honders en mijn huisvrouw en Herbert Giesinck respective nabuijren die provisooren tot Wenterswijck haerent wegen te versoecken ten eijnde uijt de armen opkomsten en intraden moghten gealimenteert en versorget worden. Volgt een opsomming van de bezittingen met een totale waarde van 31 guldens en 3 stuivers.
Bron: ORA Bvt inv.nr. 426 fol. 16, 16v 
Family F11180
 
61 10 mei 1700:
Gerritje Locken, weduwe en boedelhouderse van Beernt Grivink tot den Ahof wordt beleend met 3 mulders gesaeijs genaamd 'het Bergstuck' ten zuiden naast de Ahof.
Bron: Sloet: Leenaktenboek Gelre en Zutphen belening 182d 
Family F8849
 
62 10 mei 1782:
Schuldbekentenis van 1000 gl. door Jan Lammert Mellink aan zijn zwager en zuster Jan ter Maat en Johanna Mellink Ehel: o.v.v. zijn huijs met de schuure, Where en Hof daaragter, binnen Ww. tegenover den Kerktooren staande en gelegen.
Bron: Das aantekeningen bezit Dorp Winterswijk

23 juni 1785:
Schuldbekentenis van 1000 gl. door Jan Lambert Mellink t.b.v. Derk te Bengevoort Jansz. o.v.v. zijn huis, schuur, hof en Where in Ww. aan de Markt tegenover den tooren staande en gelegen.
Bron: Das aantekeningen bezit Dorp Winterswijk

Zij hadden een huis aan de Markt in Winterswijk. Bron: Das Liberale Gifte Dorp Winterswijk, aantekeningen Huizen rond de Markt. 
Family F6426
 
63 10 oktober 1614:
Frederick Rasehorn met Diederich van Haestenborch X Lijsbeth Rasehorn zijn zwager en zuster, verkopen aan Hans Cloeck X Margriet een hooimaat en een klein 'strepelken' land voor Bredevoort beneven und achter verkopers Bongardt gelegen, schietende die maat met een zijde naast verkopers andere landerije und grond, mitt d'ander sijdt an des heeren kamp, und achter an Benninck Maet, dat strepelken mit eener sijdt langs Broeckhuijsens camp, und voor ande wegh nae den Bongard schietende.
Bron: ORA Bvt inv.nr. 387 fol. 37 
Rasehorn, Frederick (I39112)
 
64 10 oktober 1639:
Erschenen Gerrit Roerdinck Dericks soon, die bekande voor sich Stijnen sijner huijsfrouwen, daervoor de rato cavierende und sijne erffen, voor eene walbetaelte summa geldes rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft te hebben ahn sijnen Ohm und Moije Jan Roerdinck Henrica Koenincks eheluide und deren erven, alsodane geheele anpart und versterff als hem van sijn Bestevader Arengt Konings zal. so an gereide und ongereide gueder wegen der Koninges stede und sunsten enichsins angeerfft und angestorven, niet daervan uthbescheiden. Deses erfflick gecediert und uthgegaen daerop mit hant und monde gerenuntiert und vertegen, wahrschap, verner und beter verschrijvongh und vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh harer goederen. Sonder exception und argelist.
Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 411 fol. 43v, 44 
Family F11609
 
65 10 oktober 1678:
Gerrit Boesinck X Marie, met hun zoon Thoebe, mede voor de andere onmundige kinderen en broederen bij voorn. Gerrit Boesinck X Trijntien in vorige ehe geprocreert, mede voor Hendersken Boesinck X Berent ter Maethe, verkopen het goed Boesinck in de Dorpbuurt aan Jan ten Bengevoort X Anna van Hummel.
Bron: ORA Bvt inv.nr. 426 fol. 34v 
Family F11182
 
66 10 oktober 1842:
Inventaris Anna Catharina te Strake, Berend Willem Sikkink, Gerrit Jan Sikkink, Dora Sikkink en haar man Hendrik Jan Ros, Gesiena Sikkink en haar man Willem Esselinkpas en Jan Hendrik Sikkink, alle Winterswijk.
Bron: Luiting, Notarieel Archief Winterswijk: Akten betreffende diverse onderwerpen, inv.nr. 1634 
te Strake, Anna Catharina (I11647)
 
67 11 april 1644:
Erschenen Johan Poelhuijs ende bekende wie dat hij sijnen sohn Lambert voor sijns moeders goedt bekent ende bewesen heeft huijs en hoff Poelhuijsen, so hij dat selve an sich gekoft heeft van Herman Boeinck, wonende in Huppele, landt, saet, huijs ende hof, niets daervan uthbescheiden, noch een stucke landts gelegen inden Huppeler esch, met die eene sijde langs Giessincks landt, met die ander sijde langs Rennerts landt, met eenen ende nae den Middel Esch met den anderen nae het Loe, noch een stuck landts gelegen op het Hilligen Loe, met beijde sijden tusschen Hijncks landt, met eenen ende nae die Wambraeke, met den anderen ende nae het Hanervelt, ende wat dese parcelen meer weerdich sijn als sijns moeders goet importeert, ofte sijn andere susters daervoor bekomen hebben, dat hij sulx uijt sunderlinge redene, hem daertoe moverende met voorbedachten rijpen raede vrijwillich in eene gifte onder die levendige geschonken, ende also dit voors. landt gants ende geheel aan sijnen sohn voorn. gecediert etc. etc.
Bron: Luiting, RAG: RABvt, inv.nr. 414, fol. 22r en v en 23 r.

12 juni 1645:
Verkoop door Herman Boeinck in Huppel, Jutte ehel., ahn haeren schoonsoon und dochter Lambert Poelhuijs, Geesken ehel., van allen grondt so sie hierbevoren van zal. Otto Volmers van het erf Poelhuijs gekoft hebben, inden kerspel Wenterswick buerschap Medehoe naest Herman Poelhuijs landerijen gelegen.
Bron: Luiting, RAG: RABvt, inv.nr. 414, fol. 60 r en v.

28 mei 1646:
Verkoop door Johan Giesinck, Jenneken Poelhuis ehel., an Lambert Poelhuijs, Geesken Boeinck ehel., van allen haerer Jennekens Poelhuijses vaeder- en de moederlicken versterf des erfs ende goedes Poelhuijs, sampt alle andere landerijen ende uthgedanen gelderen, niet daervan uthgesondert.
Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 415, fol. 19r

6 juni 1646:
Erschenen Lambert Poelhuijs, besitter des goedes Poelhuijs in de burtschap Medehoe gelegen, heft bester gestalt rechtens geconstituert gelijck hij constitueert bij desen tott volmachtiger heer doctor Arent Penninck, fiscael in Gelderlandt ende advocaet van den hove provinciael, om in sijnes naem aan Rutger Rump op te dragen ende vollenkomenticken te cedieren voor den Edelen Hove van Gelderlandt off ter plaetsen dae 't behoren sall, alsulck recht ende gerechtigheit van collatie offte Jus Patronatus als hij is hebbende van de Vicarie St. Anthonij gefundiert in die kercke tott Aelten, belovende alles watt dien angaende bij hem volmachtiger sall worden gedaen, voor vast, bundich ende onverbrekelick te holden.
Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 107, fol. 108r

9 juli 1646:
Verkoop door Tonnis Boeinck in Huppell, Gertken ehel., an Lambert Poelhuijs, Geesken Boeinck ehel., van allen haeren comparanten vaeder- en moederlick versterf des erfs ende goedes Poelhuijs, sampt alle andere landerijen ende uthgedanen gelderen, niet daervan uthgesondert.
Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 415, fol. 23 v en 24 r 
Family F2113
 
68 11 augustus 1636:
Voor Jan ten Berge und Peter Cloeck Coornoten den 11. Augusti 1636 sijn gecompareert Michael Thonissen soldaet vande Compagnie Sijner Genade Jurrien Ernst und Herman Pieck soldaet van de Heer Gouverneur Wolff Misslich und gest. voer die gerichte waerheit in plaetz verclaerden dat Henrick Meijnen kranck sijnde, edoch goedes Verstandts, Trine Geerdes, wegen dat sie hem in sijne kranckte inde Peste, vlijtich wartet und gedienet, erfflick gelegiert und vermaeckt hedde een Obligatie slaende (op) den Bowman van Hijinck in Corle vande (Som)ma nochtans hun onbewust, sampt oock een ...(mit) sijn toebehoer, gelijck t'selve van sijn zalige vorige Eheman Johan Geerdes angebracht ... T' welck sie Comparanten t'allen tijden op . mit lijfflicken eede ferner t'affi.. willich. Alles sonder exception und a(rgelist)
Bron: RAG, RABvt inv.nr. 409 fol. 50v

4 november 1636:
Onderaan in marge: (A° 1)637 den 29. (Aug)usti bekande Herman Pieck dat hem dese hondert daller (van) Johan Grievinck (vollenkomentli)cke vuldaen ende betaelt wehren. (U)rkundt mij onderschreven J.Wisselinck Landtschrijver

Caviert Huininck leste dien einde erfgenaeme van z(aligen) Wessel Huininck bemerkende in dese bedroefde sterflijcke peste tijden die onseeckerheit des levens ende die seeckerheit des doots ende stervens, heefft, van Godt Almachtich met die ernstige(?) sieckte der peste mede besocht ende (bevallen) sijnde, edoch bij goeden Vernufft ende verstande sijn uthersten Wille ende meninge in deser manieren te kennen gegeven ende verklaert, te weten dat voer eerst die Aermen tot Aelten van sijn doetlijcken afganck van t' sijne sollen hebben te genieten hondert daelder, waervan die Vijfftich daelder Hendrick Welpsshof int pensioen heefft ende die andere vijfftich van sien ge.sche goet sullen afgaen, so hij averst bij het leven bleve, welcke hem die lieve Godt gunne, solden die Aermen vier Molder saets van hem profiteeren.
Ten tweden so heefft gemelte Huininck an sijnen neve Bernt Huininck wonachtich in Versevelt gegeven hondert daler.
Und heefft meergemelte Huininck gegeven vijf ende twintich gulden ende een kiste met het gene datter iss die te Bredevoort staet an sijn neve Herman Peeck Soldaet onder den Heer Commandoor Wolf ende Aeltien Dierkinck sijn huisvrouwe die haer neve so oick in sijn leste dienden. Noch an sijn Nichte Aeltien Dijrkinck gegeven sijn salige moders hoijcke(?)
Eindelijck an sijn Neve ende Nichte Herman Peeck ende Aeltien Dijrkinck gegeven een hantschrifft van hondert daelder die Johan Grevinck soe van Hendrick Grevinck nu in pension heefft.
Alduss geschiet den 3. Novembris van mij, onderschreven Predikant, Tonniss luiten Tonnis luiten, Geert Mariss ende ... Ric. die oock met hun geweerlijcke Marcke dit hebben (onderschreven)
Theodor Duimen pastor

dit is Geert Mariss (Marck)
hinderick ...
Bron: RAG, RABvt inv.nr. 409 fol. 69, 69v


Sabbati 17. Februarij 1638 - Stattholder Franciscus Moselage, Cornoten Johan ten Berge, Peter Cloeck. Erschenen Jan Dijrkinck Aelken sijner huijsfrouwen daervoer de rato cavierende, Herman Pieck Aelken Dijrkinck eheluide, Henderssken Dijrkinck mit Herman Pieck haren hiertoe erkorenen und toegelatenen Mumbar, und Willem Dijrkinck noch minderjarich, x daervoer Jan Dijrkinck und Herman Pieck vermitz desen de rato cavierden, die bekanden voer sich haren huijsfrouwen
fol 58 v - und respective onmondigen Principalen, voer sich und haren respective minderjarigen und erven, voer eene walbetaelte Summa geldes, rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft te hebben ahn Johan Dijrkinck tegenwordigen Bowman op het Erff und goedt Dijrkinck Elsske sijner Huisfrouwe und haren erven,
eenen Kamp Landes den Smeerkater Kamp genant inden Kerspell Wenterschwick Buerschap Miste tuschen Lubbertz huijss und Swarte Katt, mit eener sijdt ahn den Jans goorden, mitter ander naest Klumpers huijss, in sijne bepalongh gelegen, mit desselven toebehoer und gerechticheit, voer doerschlechtich Kummerfrij voerbeholden den Heere twie stuiver weiniger een oort thins Jaerlix, Deses erfflick gecediert und uthgegaen. Daerop mit hant, halm und monde vertegen, wahrschap, verner und beter verschrijvongh und erffvestnis gelaefft nae Landtrechte, Bij veronderpandongh harer sampt Principalen goederen, Sonder Exception und argelist.
Bron: RAG, RABvt inv.nr. 410 fol. 58, 58v

Martis 29. Martij 1653 - Stattholder Joost ter Vile Coernoten Peter Cloeck Joannes ter Woort
Erschenen Aelken Dijrkinck, weduwe van zal. Herman Pieck mit Peter Cloeck haeren hiertoe erkorenen Momber, und bekande schuldich te sijn ahn Geessken Schmidt die Summa van soevenundtwintich gulden herkommende ende restierende vande kooppeningen haeres huijses, gelavende daervan Jhaerlix op Meij en op Meij 1654 eerst verschijnende te geven eenen Daler totter affloesse toe welcke loesse d'eene den anderen sall een Vierendeell Jaers te voren te verkunden vrij staen sall, alles bij veronderpandongh haers huijses sonder exception ende argelist.

Erschenen Aelken Dijrkinck weduwe van zal. Herman Pieck mit Peter Cloeck haere in deser saeken erkorenen ende toegelatenen Momber, die bekande mit authoriteit haeres mombers voorss., voor een wel ontfangene Summa geldes ondergemelt, rechter Jaerlixer pension avergelaten ende verkofft te hebben an Jan Metz, Gertken sijner huijsfrouwen ende erven, vier daler ses str, Jaerlix op Meij ende op Meij A° 1654 eerst te verschijnen, stellende daervoor t'onderpande haer huijs alhier binnen Bredevoort gelegen, Voort al haer gereide ende ongereide goederen, om sich daeran gemelter pension, sampt hoofftsum mitt pendinge nae Landtrechte te verhaelen., die Loese een Vierendeell Jaers te voren te verkundigen voorbeholden ende demnae op Meij viertijn daegen daernae onverhaelt mitte Summa van t'Soeventig dall te loesen , alles bij pone van pendinge als vorss., sonder exception ende argelist

Bron: RAG, ORA Bredevoort inv.nr. 418 fol. 58v, 59r

12 mei 1666:
Karst Meckinck X Hermen Goorkinck als mombaeren van de naegelatene kinderen van zall: Henrick Meckinck X Geertien verkopen aan Jan Cappers X Derckxen de helft van de behuizing van de onmondige kinderen binnen Bredevoort an den Bouvaelt staende, waer in tegenwoordich Aeltien Pieck en desselven soon is woonende.
Bron: ORA Bvt inv.nr. 425 fol. 74 
Family F566
 
69 11 december 1618:
Erschenen Bernt Raessfeldt Mechteldt Spormekerinck eheluide die bekanden voer sich und oeren erven, in baerschap opgenomen und ontfangen toehebben van Lubbert Brussen Aelken eheluiden, de Somme van Hondert Achtundt'sestich daler Bredefortscher gangbarer geweerden. Gelaeffden derwegen voer sich und haren erven, gemelten Lubberten Brussen, sijner huisfrouwen und erven, dieselve neffens gebuerlick Interesse nae advenant der tijt und Somme tegen Sess ten Hondert op Meij naestkompstich toebetalen, Bij veronderpandong hares am 2n Junij naestleden angekofften stuck Groenlandts int Veentken voer Bredeforth gelegen, voort alle hare gereden und ongereiden guederen, om sich Imfall van missbetalung tot haren der Creditoren Koer gemelter Somme und Interesse, sambt kosten und schaden mit reale executie Keerssenbrandt und distraction daeran toeverhalen, als off dieselve mit allen rechten daervoer ingewonnen und uthgesleten wehren. Sonder exception und argelist.
Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 391 fol. 55v, 56

18 maart 1640:
Erschenen Trine Raesfeldts mitt Arent Spormekerinck haren Ohm und hiertoe erkorenen Mumbar, die bekande met authoriteit hares Mumbars vorss. voor sich und haren erven, voor eene walbetaelte summa geldes rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft te hebben ahn haren Ohm Warner Raesfeldts Driessken eheluiden und haren erven, haer alinge anpart recht und gerechticheit van haer zal. Vaders huijss binnen Bredevoort opte Olde graffte, mit eener sijdt naest Jan Oincks, mitten ander naest Hans Bongardts huijs gelegen, mit eenen ende voor ande Strate, mitten anderen ande Goette schietende, mit sijn toebehoer und gerechtigheit, vor kummerfrij, voorbeholdens daeruthgaende gewontlicken thins. Item haer anpart van hares sal.Bestemoeders Geessken Raesfelts behuijsinge ande Mister Poorte mit eener (sijdt) anden stadtswall mitten anderen ahn Vicarien huijssken offte gront und Geert Roessincks behuijsonge gelegen, mit eenen ende voor ande Strate, achter an Priors nu Armen grondt schietende, mit derselver toebehoer und gerechtigheit, voor kommerfrij. Item haer anpart recht und gerechtigheit van haer zal. bestemoeders huijs, tegenwoordigh Claes Baertmans toestendich, mit derselver toebehoer und gerechtigheit mit een sijdt naest Grievincks huijss, mitter ander naest zal. Carl Swarten huijss gelegen mit eenen ende voor ande Strate, achter ahn Jan Stormbs off Kopfstucken huijss schietende. Deses alles vorss. gecediert und uthgegaen daerop mit hant halm und monde vertegen, wahrschap, verner und beter verschrijvongh und vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh harer goederen, sonder exception und argelist.
Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 411 fol. 63, 63v 
Family F11573
 
70 11 december 1622:
Erschenen Everdt Venderbosch In nhamen und als Volmechtiger Berndt Gerloffs, Berntken Grievincks eheluijden, daervan speciale Volmacht voer Niclaes Verduijn openbaer Notaris bij den E. Hove Provinciaell van Utrecht beeedt und thoegelaten, gepasseert, onder desselven hant und Segell in dato den 22 Novembris stylo veteri deses Jaers voerbrachte, Die bekande In nhamen sijner Principalen Constituenten und deren erven voer eene walbetaelte Somma geldes rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken erffkoips avergelaten und verkofft toehebben Henricke Grievinck Aelcken Sinnegers eheluijden und haren erven hare Constituanten geheele Portie ende Andeell van het huijss und hoff tot Aelten Int Darp gelegen, bij haren Olderen naegelaten, sampt die helffte harer quoten und Andeels des Erffs und guets Rickerdinck Inde buerschap Hoerne und des Kerckenschlachs in d'Aelter Hemel buerschap Lintel beijde Inden Kerspell Aelten gelegen, Voort aller roerenden und onroerenden goederen, als Ihnen enichsinss door t'overlijden van Gijsbert Grievinck und Fijken Schaers - haer Berntkens vorschreven gewesene Vader und Moeder saliger gedachten- angestorven und nagelaten. Und is derselven In qualiteit vorschreven erfflick gecediert und uthgegaen, Daerop mit hant halm und monde vertegen, Waerschap, beter verschrijvung und vestniss gelaefft nae Landtrechte. Bij veronderpandong aller sijnen Principalen Constituanten goederen. Sonder exception und argelist.
Bron: Franciska Ruessink (transcriptie), ORABvt inv.nr. 395 fol. 51v 
Family F11171
 
71 11 december 1628:
Erschenen Aelcken Honders wedtwe zeligen Henrick Geesincks, mit Otto Volmer haer tot deser saecken ercoren und thoegelaten Mombaer, Die bekande vermitz authoriteit hares Mombaers vorschreven, voer sich und oeren erven, voer eene walbetaelte Somma geldes, rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft thoe hebben Dericke Hagens Anna sijner huisfrouwen und oeren erven, sodane originale Updragts Verschrijvong, als haer zaligen Man Henrick Gesinck vorschreven und Sie, betreffende eenen Kamp landes tuschen Aernincks Haer unnd Geessincks olden Hoff gelegen, den Besschers Camp genant voer den Heer Richter Schweer Rasehorn in dato den 7den Maij A? xvC Soevenundnegentich van haren Vader und Moeder Johan Gesinck Stijnen eheluiden erholden, mit derselven alingen inholdt. Deses gecediert und uthgegaen, daerop mit hant, halm und monde vertegen, waerschap und vestniss gelaefft als in deselve Updragts Verschrijvung. Sonder exception und argelist.
Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 401 fol. 63v, 64 
Family F11463
 
72 11 december 1640:
Erschenen Henricus Rauwerts als Erffuther van die nalatenschap van zal.Derick Lebbinck Willem Rauwertz zal. gewesene eheluide, Voorts Johan und Henrick Rauwerts Berndeken Rauwers met haren broeder Henrico Rauwerts in absentia hares Ehemans in desen erkorenen Mombar, und sie Comparanten voor Matthæus Rauwerts cavierende, Henrick Bekinck uth den naem van sijn Schoonmoeder Jenneken Rauwertz, Henrick Rowhoff, Reiner Grievinck cavierende voor sijne mitconsorten, und Bernt ter Woort die bekanden in qualiteit als Erffgenamen vanden nagelatene goederen van Derick Lebbinck und Willem Rauwerts gewesene eheluide zal., voor sich und haren erven, voor eene walbetaelte summa geldes rechtes steden ewig und onwedderroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft te hebben an
Jurrien Willinck Griete Haeffkens eheluiden und haren erven, eenen Gaerden voor Wenterschwick inde Slesewick tusschen Adrian Poppincks und Henrick Rauwerts goerdene in verder bepalongh gelegen, voor doorschlechtich kummerfrij. Deses gecediert und uhtgegaen daerop mit hant halm und monde vertegen, wahrschap verner und beter verschrijvongh und vestnis gelaefft nae Landtrechte, Bij veronderpandongh harer gueder. Sonder exception und argelist.
Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 411 fol. 98, 98v

17 september 1644:
In marge: Jovis den 19 December 1726 Stadtholder Willem Sigismund Hecking J.U.Dr. Keurnoten Steven Jan van Hengel en Johannes Noirneij
Erschenen Jan Eppenhoff en Steven Jan van Hengel in qualiteit als Gerigtelijke Mombers en Voogden over Harmen Eppenhoffkens en Christina Eppenhoffkens Catharina Schutte Weduwe van Jan van Wullen in desen geassistiert met Steven Jan van Hengel als haeren hiertoe versogten Momber, Berent Willinck, Gerrit Willinck, en Hendrick Willinck en Janna Willinck weduwe van Hendrick Wijmels in desen geassisteert met Gerrit Willinck als haeren hiertoe versogten momber, en beseijden? dat haer desen koopspennink ter somma van seshondertvier Rijksdalders en 35 str. Luit koopbrieff off pantschap van den 17. Sept. 1644 door de weduwe Matthias Walien als het regt hebbende van de Erfgenamen vande Hoogwelgeboren Heeren Adriaan en Frederik Joan van Eerden, in haer leven succesivelijk Heeren tot den Plekkenpoel voldaen en betaelt is, den laatsten pennink met den eersten, daerop met hant, halm en monde vestignisse doende. Desuper Stipulando.
Erschenen Jr. Adrian van Eerde ten Pleckenpoell die bekande voor sich und sijnen erven, voor eene walbetaelte summa geldes onderbenent, in pandtschap sampt rostlicken vreedsamen besit, nutt ende gebruick avergelaten und verkofft te hebben Johan Haeffkes Armgardt eheluiden ter eener, und Jurrien Willinck Griete eheluiden ter ander halffscheidt, und haren erven, die Pelckwick Maet inden Kerspell Wenterschwick Darpbuhr mit eener sijdt langs Johan Hardes Landt und Tonnis Elincks Maete, mitten ander langs Jan Gissbers landt gelegen, mit eenen ende ande Heijde, mitten anderen ande Docken Mate schietende, mit dessen toebehoer und gerechtigheit, deses in maten vorschreven gecediert und uhtgegaen, daerop mit handt ende monde vertegen, wahrschap und vestnis gelaefft nae Landtrechte. Die Loese een Vierendeel Jaers te voeren te verkundigen voorbeholden und demnae opten Elfften Augusti mitte Summa van Sesshondertvier Rijxdaller Vijffunddertich Stuiver te loesen. Sunder exception und argelist.
NB. Uijt schriftlick versoeck van Jr. Eerdens is dese verschrijvinge op Sesshondert ende Vier Rijx dall. 35 str. gestelt, vermogen des Jr. eijgen handt hier inseriert, folio sequenti. (Bovenstaande acte is met een groot kruis doorgehaald)
Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 414 fol. 36v

17 juni 1647:
Erschenen Bernt Brinterop, Trijne eheluijde, die bekanden voor sich und haeren erven, voor eene walbetaelte Summa geldes, rechtes steden ewigen und onwederroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft te hebben an Jurrien Willink, Griete eheluijden und haeren erven, een huijs ende Hoff binnen Wenterschwick inde Voorstat tuschen Jan Boessingh ende Willem Vedderinck behuijsinge gelegen, voor ande strate, achter anden Wehemhoff schietende, allergestalt koepere t' selve int gebruijck hebben, voor doorschlechtich kummerfrij, Uhtbescheijden daeruht gaenden gewontlicken thins ende gemeine beswaer. Deses erfflick gecediert ende uhtgegaen. Daerop mit hant, halm ende monde vertegen, wahrschap und vestnis gelaefft nae Landtrechte, Bij veronderpandongh harer goederen. Voorts is gecompareert Jan Sahdeler ende hefft mit hanttastinge als Principael Wahrburge daervoor gecaviert, bij verbandt sijner goederen, Sonder exception ende argelist.
Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 415 fol. 58

6 december 1649:
Erschenen Berndt Wiggers, Geessken Brouwers eheluijde, voorts Jan Hanssen Marieken Brouwers Eheluijde, die bekanden semptlick voor sich und haeren erven, voor eene walbetaelte Summa geldes, rechtes steden ewigen und onwederroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft te hebben an Jorrien Willinck Griete Havekes sijner Huijsfrouwen und haeren erven, een stuck Landes ongevehr van een halff Molder geseij inden Kerspell Wenterschwick voor het Dorp opten Storms Kamp, mit eener sijdt langs Tonnis ten Kortschate landt, met der ander langs Melchior Hamakers landt gelegen, met eenen einde ant Velt, met den anderen an Schoemakers Kamp gelegen, met desselven toebehoer und gerechtigheit, voor doorschlechtich kummerfrij, Deses erfflick gecediert und uhtgegaen. Daerop mit hant, halm und monde vertegen, wahrschap, verner und beter verschrijvongh und vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh harer goederen, sonder exception und argelist.
Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 416 fol. 66, 66v 
Family F14469
 
73 11 december 1704:
Berent Rotman op het Dolle X Geesken Gossinck dragen op aan Hendrick te Bengevoort X Geesken Meijs hun deel in het goed Gossinck in Henxel. Alleen uitgezonderd de gerechtigheijt in de kerkenbank zoo ende als Comp. van haer zaell. moeder Elsken Luijtinck is angeerft.
Bron: Das aantekeningen volontaire protocollen Bredevoort 
Family F5782
 
74 11 februari 1623:
Erschenen Henrick Thomass eens, Willem Albertss und Bernt Wehninck als Stieffvader und respective Mombaren van Jan Thomassen bij sijner Willems huijsfrow getuigten und nagelatenen echten Soon, Jan genant, anderdeels, die bekanden voer sich, haren huijsfrouwen respective sampt Pleegkinde vorschreven und haren erven, van wegen deilong der Nalatenschap und guederen saliger Berndt Thomassen und huijsfrouwen haren und hares Pleegkindes Olderen und respective Bestevader und Moeder - sich navolgender gestaldt vereenigt und verdragen tehebben, Dat Wehninck und Willem In qualiteit vorschreven die gueder In Drie Deelen setten und parteren, Und Henrick Thomassen voer sijnen derdendeel den Koer hebben, edoch op Saterdach den 15n deses alhier voer Gerichte sich dessen ercleren und endtlick resolveeren sulle und wille, Des hefft oick Henrick vorschreven gelaefft und angenomen, Den derdendeell der Hondert und twintich gulden, so sie an Johan Wijntkes und sijner huijsfrow van seekeren angekofften Andeell schuldich - als nemblick Viertich gulden - toedragen und betalen, Sonder exceptie und argelist.
Bron: Franciska Ruessink (transcriptie), ORABvt inv.nr. 396 fol. 8v, 9

18 oktober 1622:
In den Jare onses Heeren unde Salichmakers Jesu Christi als men schreff een duesent Sess hondert und Twee entwintich den achtienden dach October, is een op richtigen unwedderroeplicken Erffkoep geschien Tuisschen Die Ernachtbaeren unde Sehr discreten Lodewich Huininck Caverende voer Stine mijn Ehelicke hussfrowe unde unser Arffen, als voerkoper ter Ener unde Willem Albers Tonnisken Weijnincks Echte Luiden als kopers voer haer Tonniskens vorgeschreven Sonne Johan Toomes in volgender gestalt, hier nae beschreven, als to vor Lodewicks gemelt sijner quota van sodane arffenisse als hem van Salige Berent Tomes unde Anne Selige Echte Luiden, gerorten Hueninck nach Naturlichen dode aff gang nae gelaten unde angeerffet is gewordenn Nemptlich an Twee huese mit Twee daer toe angehorige goerden, So klein unde groot als die in Hoere gerechtlicke beswettinge gelegen, binnen den dorpe Wenterswick op de Woorden gelegen, Sampt hier bij de piperrie voer den knoopmess kamp, mit eene sekere obligation holdende in Mensinck in holdende Sestich daler principael, voer de Summe van pennigen toe weten Driehondert Daler un Twintich Current den daler tot dertich stueveren, den stuever tot vier ortiens gerekent gankbaren Munt offte paiment, welckere pennigen wij Willem Alberts unde Tonnisken Echte Lueden onsen Leven Swager Lodewich Hueninck oder sijnen erffen gerort to erleggen unde toe betalen annhemen, op erstkommende Midwinter oder Kerssmiss in dit Lopende 1622 Jaers een hondert gelicker vorgeschreven daler, die twee hondert resterende dalers op S. Jacobi 1623 doch acht oder viertien dagen in betalung unverhalet, belangende de overige Twintich daler solcks vielgerorten Huininck daetlick bij accordation van desen Erlecht unde betaelt worden, voer beholtlich nochtans is in Liquidation vorbeholden dat gemelt Willem unde Toenisken solen sekere Vijfftich daler gholden sijn toe betalen an Gerrit Lebbink vormoege seker schriven daer van up gerichtet und dat Sonder prejudice unde kortinge in boven geschreven Somma van pennigen oick is in voer woorden bescheden , dat Willem unde sijn huijssfrouwe sampt haer Sonne sollen geholden sijn alle Lenden Kercken unde Heren gerechticheitz vann vorgeschreven voerkoffte huesen goorden unde Landen sollen hoeden und wharen sonder affkortinge, van belovede vorgerorte koep Somma, Entlich is veraccordeert dat nae betalinge oder in stellinge van de laeste koep pennigen, Lodewick Hueninck sall geholden sijn, sijne koepers op rechte uth unde inganck nae diesen Bredevordischer Landt gerichte goet hoeden und wharen nu unde toe allen tijden laten passeren, tot vestnisse van desen omme quader betalinge van desen Coepscheedt Stelle wij coepere unsen Leven Swager Bernt Weininck bij fawte in unse plaetze, welcke mit whare lofflicke woorden unde under schrivinge mijnes handes verplichte, darmit Lodewick Hueninck in op richticheitz den lesten mit den Ersten pennink erlacht und betalt sal sijn, voer welcker beloffte und Borchtall belove, wij Willem und Tonnisken unsen Leven swager Bernt Weijninck to einen gewissen hiboteeck unde onderpandt dese boven geschreven huesen, Landen goorden belangende onse quota welcke goeder Weijninck bij gebreck van onse belofte mach Sonder enige Rechtes proceduir possideren und gebruicken, bess toe tijde dat Berent Weininck sijn vullen kommen Contentament sal hebben. tot merder ohrkunde der warheit hebben wij beide Contrahenten dieses wetenlick onder geschreven, unde gebeden die Erbaren Hermen Poelhuiss Berent Weninck unde mij Melchior van Hoen als getuegen mede te ondertekenen dit also gescheen op datum unde dach als boven geschreven.
Ick Loddewijch Hunninck dijt baven geschreven war tho sijn vor mijn hussvrowe unde mijnne erven
Bekenne ich Willem Woert didt bovenn geschrevenn war to sin. Herman Poelhuss Kornots Ego Meuljior Honour Attestor
Berendtt Weijninck
Bron: Franciska Ruessink (transcriptie), ORA 399 fol. 45av, 45a 
Family F11175
 
75 11 februari 1637:
Erschenen Wichardt te Bockell, Derickssken Bekinck eheluide, Velten Varni Stijne te Buckell Eheluide, unnd Geessken ten Vildeken weduwe van zaliger Berndt Soldate met Henrick Mentinck haren tott deser saecken erkorenen und toegelatenen Mombar ahn der Eener, und Margareta Berges Weduwe van zaliger Herman te Bockell voor sich und haer Minderjharig Sohnken Henrick genoempt, und mit Peter Cloeck haren tott deser saecken erkorenen und toegelatenen Mombar anderdeels und bekanden Parthijen reciproce eendrachtelick eens voor all van wegen die nalatenschap van zaliger Herman te Bockell, vort alle pretensie recht und gerechticheit, so die Weduwe unnd
fol 10 v - Sohnken voor dato deses daerahn alss oock opt Versterff van zal. Johan te Bockell, Berndts Sohn, enigsins toe prætendieren gehadt, guedtlick, endtlick und unwedderroeplick verdragen te sijn, Nehmende Wichardt Soldate und dessen Cohæreden off Consorten alle schulden des sterffhuijses suijver op sich, Uuijterhalff die Gerichtzkosten die van beiden sijden een ieder die sijne betalen sall, und belavende daerbij ahn Margareten Berges haere Moeije Weduwe, und desselven minderjahrig Söntgen tott eenen ewigen affstandt van respective zaliger Mans und Vaders sterffguideren die Summa van Driehundert Vijffundtwintich gulden. Die Hundert Vijffundtwintich gulden, neffens een bedde met sijn toebehoer, twie Khoene, t' halve Stroe, een molder Rogges, een kiste, und hett linnen doeck, so die Weduwe angebrocht gereidt, und tegens anstaende Jacobi wederom Hundert, und tegens Paeschen over ee(n) Jaer den Lesten termin ad hondert dergelijkcke gulden, kost- und kummerfrij gewiss und onfeilbaer t'ontrichten und toebetalen. Bij veronderpandongh van haere und des Sterffhuijses guederen und pon van reale und parate executie, Daertegens die Weduwe beloofft binnen den tijtt van Sess weken t' Sterffhuijss te ruijmen ende te quitieren und daerentuschen niet toe verergeren. Allet Sunder Exception bedroch, gefehrdt und argelist.
Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 410 fol. 10, 10v 
Family F11601
 
76 11 februari 1653:
in de marge: 1680 6 Maij Erschenen Willem Waelien ende bekande van dese pandtverschrijvinge ter summa van vijfftigh daeler hem bij erffenisse van sijn zaliger vaeders Hendrick Waliens naelaetenschap bij deilinge toegevallen voldaen ende betaelt te zijn. Ergo Vacat quod testor B. Mensinck Landtschrijver.
Erschenen Lambert Trae die bekande voor sich Catharina sijner huijsfrouwen daervoor de rato cavierende, und sijnen erven voor eene welontfangene Summa geldes ondergemelt rechter Jaerlixer pension avergelaten und verkofft te hebben an Henrick Wahliens Gertken Strobant eheluiden und haeren erven, drie daler, den daeler ad dertich str. den str. tott vijfftijn placken gerekent Jaerlix op Petri und op Petri dess Jaers 1654 eerst toe verschijnen, stellende daervoor t'onderpande alle sijne geriede ende ongeriede goederen, om sich daeran gemelter pension, sampt hoofftsum , hinder kosten ende schaeden mitt pendinge nae Landtrechte te verhaelen., die Loese een Vierendeell Jaers te voren te verkunden voorbeholden und demnae op Petri viertijn daege daerna onverhaelt mitte Summa van Vijfftigh daler obgemelter geweerden, te loesen, alles bij pene van pendinge als voorss., sonder exception und argelist.
Bron: Franciska Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 418 fol. 51v, 52

16 november 1657:
Erschenen Jacob Willinck, die bekande voor sich, Mechtelt Hasskers Eheluijden, daervoor de rato cavierende ende sijnen Erven, voor eene welbetaelde Summa geldes ondergemelt, rechter Jaerlixer pension avergelaeten ende verkofft te hebben ahn Willem Wahlien Mechtelt Willinck eheluijden ende haeren erven, Sess Rijx dall. Jaerlix op Martini ende op Martini 1658 eerst toe verschijnen, stellende daervoor t'onderpande alle sijne geriede ende ongeriede goederen, om sich daeran gemelter pension sampt hoofftsum, mit peindinge nae Landtrechte te verhaelen. Die Loese een Vierdel Jaers te voren te verkundigen voorbeholden ende demnae op Martini viertijn daegen daernae onverhaelt, mitt die Summa van hondert Rijxdall. te loessen. Alles bij pone van peijndinge als vorschreven. Sonder exception ende argelist.
Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 420 fol. 57v

16 juni 1659:
Erschenen Hendrick Doeinck Temmele ten Veldtkamp Eheluijden, ende Tonnis Meijnen Geessken ten Veldtkamp eheluijden, die bekanden respective voor sich ende haeren Erven, voor eene welbetaelde Summa geldes, rechtes steden, ewigen ende onwederroeplicken Erffkoops avergelaeten ende verkofft te hebben an Willem Wahliens Mechtelt Willinck eheluijden ende haeren Erven, haere verkoeperen behuijsinge inden Darpe Wenterswick, so als hun dieselve van Henderick ten Veltkamp angeerft inde Medehoesche straete, tuschen Rutger Poelhuijs ende Willem T'Jeincks behuijsinge in verner bepalinge gelegen, mit desselven toebehoer ende gerechtigheit, voor doorslechtigh kummerfrij, uijtgenomen soevenden halven str thins an Jonker Adrian van Eerden Jaerlix, Deses erfflick gecediert ende uijtgegaen, Daerop mit hant, halm ende monde vertegen, wahrschap verner ende beter verschrijvongh ende vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh haerer verkoperen goederen, Sonder exception ende argelist.
Bron: Franciska Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 421 fol. 12

19 maart 1661:
Erschenen Jacob Willinck die bekande voor sich Mechtelt Hasskers sijn huijsvrow daervoor de rato caverende ende sijnen erven, van Willem Wahlien opgenomen ende ontfangen te hebben de somma van twiehondert ende dartigh gulden hollans Belovende dieselve Jaerlix ende alle Jaer te verpensionieren tegens Sess ten hondert waervan het eerste Jaer sall verschijnen opten 19. Martij 1662 verbindende tott dien fine alle sijne geriede ende ongeriede goederen, om in val noots soo wel voor het Capitael als Interesse sich daeraen mett peindinge nae Landtrechte te mogen verhaelen Die loese een Vierendeel Jaers te vooren te verkundigen beijdersijts voorbeholden, Alles sonder exception und argelist.
Bron: Franciska Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 422 fol. 10 
Family F11623
 
77 11 februari 1718:
Antony Hunink is gehouden zijn vader Garrit (X Dersken Navis) te alimenteren. ten overstaan van Oomen en Bloetmomberen: Derk Smit en Jan van Onna.
Bron: Das aantekeningen volontaire protocollen oud rechterlijk archief Bredevoort 
Family F5213
 
78 11 januari 1553:
It min Juncker die Marschalck hefft frij lois und ledich gelaten, vergunt und gegeven Johan echte Sonne Hinrich Willinx und Delen siner huisfrowen van alsolcher hoffhoricheit als hie sus lange dar mit den huise Brefoirt bewant und verplicht gewest is, also dat hie sich nu voirtan sall keren und wenden mogen in wat echte und rechte hem geleven sall willen, und hefft sin L. dair voir in sin stede in und tot geliger hoffhoricheit tot behoff des huises Brefort tot ener rechten weder wessel entfangen den jongen Gert Willinx echte sonne des olden Gert Willinx und und Annen siner huisfrowen diewelche inholt des signaitz sich freijwillich mit weten wille und beleffnisse sins vaders vurs. als sinen rechten Mombar in stat Johans vurg. sich weder hoffhorich gegeven hefft. Actum (XVC .) XI. Januarii A LIII.
Bron: Henk Ruessink (transcriptie), acten en notities hofboek Bredevoort, Gelders Archief, Nassause Domeinraad inv.nr. 13a-d 
Family F9267
 
79 11 januari 1553:
It min Juncker die Marschalck hefft frij lois und ledich gelaten, vergunt und gegeven Nalen echte dochter Lambert Wamelinx und Guden siner huisfrowen van alsolcher hoffhoricheit als zie sus lange darmit den huse Brefoirt bewant und verplicht gewest is, also dat zie sich nu voirtan sall keren und wenden mogen in wat echte und rechte hoir beleven sall willen, und hefft sin L. in oir stede in und tot geliger hoffhoricheit tot behoff des huses Brefoirt entfangen tot ener rechten wederwessel Bernarda echte dochter Lambert ten Wernhuis und merrien siner huisfr. diewelche inholt des signaitz sich friwillich mit weten wille und beleffnisse hoirs mans Gert Willinx als oren Mombar in stat Nalen hoffhorich gegeven hefft actum (XVC .) XI. Januarii A LIII.
Bron: Henk Ruessink (transcriptie), acten en notities hofboek Bredevoort, Gelders Archief, Nassause Domeinraad inv.nr. 13a-d 
Family F11454
 
80 11 januari 1587:
Wendelken Mijrdincks echte dochter z. Egbert Mirdincks und Stienen sein huisfr. an der Abdijen tot Vreden verwijsselt und op Sijmmeldinck in Medeho bestaedet worden etc. daervoer dat huis Bredefort tho gestalt, und angenomen worden is Alith echte dochter Wilhelm Esselinck und Alith seiner huisfr. in gelick hoffhoricheit etc.
Bron: Nationaal Archief, archief Nassause Domeinen (toegang 1.08.11) inv.nr. 2330

30 december 1597:
Jost Simmeldinck bekant schuldich tho sijn aan Wilhem Storm, Catrina ehel., die summa van 363 dlr. 12 str., hij belooft de penningen tho betalen desen ankumpstigen Mixhaelis A°.98. Tot onderpand wordt gesteld eynen kamp landes, gehetten den Haverkamp im kerspel Wenterswick, buerschap Meddeho, dar tho noch den Honacker ende dat hus mit der schopen, den gorden ende den bus. N.B. In de kant staat: Is verandert 20-4-1599.
Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 60

20 april 1599:
Joist Sijmmeldinck, Wendele ehel., bekannen opgenomen und ontfangen te hebben 500 dlr. van Willem Storms, Trijnen ehel. Daervoor heeft Joist aan Willem Storms verpandet sijn huijs und hoff tho Symeldinck mit daeran und thobehorige schoppe, busch, haverkamp, goirden, hoonacker und gantse goor mittet meetken, om te genieten und gebruicken bis ter lose. Die loese ein half jaer tovoren tho mogen verkondigen und alsdan up Martini op twee termijnen te doen (In de kant: Vacat/ Os verandert 14-3-1605).
Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 61, fol. 72v en 73r.

21 mei 1599:
Erschenen Joist Symeldinck, Wendele ehel., und oren erven sambt nakomeren besitteren des erfs und goet Symeldinck inden kerspel Wenterswick buerschap ....... gelegen, die verklaren dat zij in hun hoge nood (als sie verleden winter wegen kriegsemporong bynnen Vreden wijken moesten) upgenomen hebben van Johan van Vriese, Anna ehel., 55 dll. Hiervoor hebben sij verpandt ein stuck bowlandts ongefehr van 5 schepel rogge geseij, inden erve Symeldinck middels inden esch bei den Kruiselboom gelegen, mett eenen ende an dat Goir, und mitten anderen ende anden groenen wegh schietende, om bis ter losen to gebruicken. Die lose beiderseidts ein half jahr thovoren thoev verkondigen voerbeholden und demnegst jairlichs up Martini dach te doen.
Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 61, fol. 79r en v

30 september 1601:
Joost Sijmmeldink met Wendele sijn huijsfrouw, bekent van wegen einer older verschrijvongh d.d. 28-9-1589 gerichtlich passiert van 100 dlr. hoeftsom und uth den Wormbskamp gefestet, und daerneffens van huydt dato ontfangene pennongen, an einer summen schuldich toe sijn aan Wilhelmen ten Haege, Naelen ehel., 150 dlr., voor welcke summe Joist Simmeldinck, mit voerwetten und consent seines vaders Johan Simmeldinck, in pandtschap avergelaten und verkoft heft aan Wilhelmen ter Haege, Naelen ehel., zijn eigendomblicke erf und kavenstede die Wormskamp genant, mit sijnen alingen toebehoer inden kerspel Wenterschwick, buerschap Meddeho, bij Sijmmeldinck gelegen, uthbescheiden dannoch Johanna ten Wormbskamp, Grieten ehel., ihre pandtschaft anden huijse und goirden. Alles voor kummerfrij, voerbeheltlich den huis Bredeforth sijnen gewontlichen dienst und thins. Vorbeheltlich die lose ein vierendeell jaers beidersijdts tevoeren te moeten verkondigen, und alsdan in eenen oder twien jaeren totter pandtverkoperen koer op Martini te loesen.
Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 63

5 oktober 1601:
Johan Tiebes und Henrick Weddinck hebben in nhamen und behuef der semptlicken erven zal. Coenen toe Poelhuis den Olderen, gesonnen betaelungh van 251 dlr. sampt à die morae verschennen pension, als Johan Giessinck, Joost Symmeldinck, Hendrick Lammerdinck und Willem Tekinck, vanwege den Buhr van Meddeho aan Coenen toe Poelhuis den Jungeren d.d. 19-1-1588 verwilkorende te betalen gelaeft. Welcke schuldt ofwall Henrick Lammerdinck, Joist Simmeldinck, Johan Giessinck und Thonijs ten Roskamp geagnosciert und bekandt, so hebben sie doch 14 dagen om op middele van betalongh te delibereeren.

14 maart 1605:
Erschenen Joist Simmeldinck, Wendele ehel., die bekanden dat sie voor eine genoechname erstadung, deren sie sich bedancken deden, gelaeft und versproken hadden, Johan Simmeldinck iren vaeder, sijn levenlanck eerlick und tot gueden nottruft, haren besten vermoegens, in kost und kleider toe verplegen und onderholden.
Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 67, fol. 32r en v

14 maart 1605:
Joist Simmeldinck, Wendele ehel., bekenden opgenomen und ontfangen te hebben van Willem Storm, Trijnen ehel., die summa van 600 dll., waarvoor zij in pandschap overgelaten und verkoft hebben ihr huis und hoff thoe Simmeldinck mit daertoe behoerende schoppe etc. inden kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe gelegen, bij veronderpandongh ihrer vrijen allodialen cavensteden die Helmerdinck cavenstede genant, sampt derselven toebehoer und gerechticheit. Die loese beijdersijdts jaerlicks ein half jair voer Martini toe verkondigen voerbeholden, und demnae op Martini oder in 14 dagen daerna daertoe geholden sijn.
Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 67, fol. 63 v en 64r
23 februari 1608:
Erschenen Joist Symmeldinck, Wendele ehel., die bekanden opgenomen und ontfangen te hebben van Johan ten Wormskamp, Grieten ehel., die summa van 60 dll., waarvoor zij in pandtschap avergelaten und verkoft hebben die Wormbskamp wohninge, nembtlick huijs und goirden, inden kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe, tusschen Symmeldinck, Masterfelt und Schultenhuet gelegen. Die loese beijdersijdts ein vierdell jairs toe voeren toeverkonden, und alsdan jairlichs op Martini 14 dage daernae te mogen loesen.
Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 70, fol. 22v en 23r 
Mirdinck, Wendele (I5569)
 
81 11 januari 1714:
Jan Willink Jurriens X Geesken Rump hebben voor 600 gl. aan hun zoon en schoondochter Gerrit Willink X Aelken Roerdink verkocht hun huis en wehre met agtergelegen hof binnen Ww. aen de Koestege gelegen,en thans bij de Cessionaren bewoond wordende en een stuk goorden lands in den Slesewijk aldernaest Jan Hansen so de Comparanten van Hendrik Weenink gekocht hebben. etc.
Bron: Das aantekeningen volluntaire protocollen Bredevoort

15 februari 1714:
Jan Willink X Geesken Romp hebben van de Diaconie geleend 125 Gl.tegen rente van 5 %. Pand:huis in de Wooldstr.te Ww.naast Harmen van Lochum.
een gaerden in den Slesewijk bij den Joden kerkhof voor en onder Ww.gelegen.
Bron: Das aantekeningen volluntaire protocollen Bredevoort

28 juni 1714:
Jan Willink X Geesken Romps hebben een schuld van 112 Gl. aan Jan Rijckers of Haverlant wegens opgenomen penn. en 2 obligaties dd. 1676 en 1686.
Pand o.a. stuk bouwland op het Kreil,Dorpboer "soo Hendric Nienhuis in t gebruijck heeft".
Bron: Das aantekeningen volluntaire protocollen Bredevoort

28 januari 1717:
Jan Willink X Geesken Rompes verkopen aan Derk Schoemaker X Beerndeken Schreven 2 stukjes Bouwland op het Kreijl voor en onder Ww. gelegen.
Bron: Das aantekeningen volluntaire protocollen Bredevoort 
Family F14465
 
82 11 juli 1616:
Geerdt Sijbinck bekandevoor sich und Fenne sijnen huijsfrouw in pandtschap avergelaten und verkoft toe hebben aan Herman Boeijinck, Stijnen sijner huijsfrouw, eine halve mate, de Vroene Morsch genant, mittet Voormaetken, an und bij den anderen, inden kerspel Wenterswick buerschap Meddehoe, mit einer sijdt langs de Beke tusschen Gerwerdts und Boeijinck hoijgronde gelegen, liggende dese selffe opte Beke naest Boijinck wehrdt, die loese ein verdendeell jaers toevoren toe verkunden vorbeholden, und demnae op Meije mit summa van 85 dall. Bredefortsche geweerden toeloesen.
Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 389, fol. 47r

24 oktober 1611:
Erschenen Henrick Sybinck den Jonger voer sich, sijnen vader und moeder Henrick Sijbinck, Metten ehel., die bekande in pandtschap avergelaten und verkoft te hebben aan Herman Boeyinck in Huppell, einen hoeck off stuck hoilandts inden Goesen Mörsch, tusschen de beide beken, achter Sybinck esch, in Meddehoo gelegen, mit einen ende anden Gosendijcks Kolck, mitten anderer ende ande Loeyckinck Rijfe schietende, pandsche wijse toe genieten und gebruicken. Edoch pandtverkoeperen die voorweijde totten halven Aprill und naeweijde toegenieten voerbeholden. Die loese beijdersijdts ein vierdell jairs toevoren toe verkonden vorbeholden, und demnae jairlichs op Martini, 14 dage daernae onverhaelt, met 96 dll. te loesen.
Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 73 fol. 187 r en v 
Family F4402
 
83 11 juli 1636:
In de marge: A° 1637 den 5. Maij bekanden Gerrit und Herman Heminck gebroedere und Kinderen van zaliger Mechtelt ten Krabbenborch, dese vorschreven Summa van Derick Schulten entfangen te hebben. Ergo Vacat.
Erschenen Mechtelt ten Krabbenborch Weduwe van zaliger Rudolph Schulten mit Jan Wisselinck haren hiertoe erkorenen und toegelatenen Mumbar, die bekande vermitz authoriteit hares Mumbars vorschreven, van wegen hares zaligen Mans versterff und nalatenschap, gereden und ongereden goederen, mitt haren Stieffkinderen Derick, Gertruidt und Elsske Schulten, liefflick, frundtlick, endtlick und onwedderoeplick vergelijckt und verdragen te sijn, Alles voer die Summa van Vijffundtwintich Carl. gulden hollantz, welcke Vijffundtwintich gulden vorschreven Derick Schulten voer gerichte present sijnde sijner Stieffmoeder Mechtelt ter Krabbenborch alss sijn eigen proper schuldt stipulata manu tegen anstaende Michael over twie Jahre vermitz desen beloofft hefft te betalen, bij veronderpandongh sijner guider, in specie sijns anpartz und quoten sijner olderlicker behuijsongh binnen Ramssdorp gelegen, Sonder exception und argelist.
Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 409 fol. 41v, 42 
Family F11570
 
84 11 juli 1639:
Erschenen Herman Camphuis Aelken eheluide, die bekanden voor sich und haren erven, voor eene walbetaelte summa geldes rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft te hebben an Gosselix Derck Hille sijner huijsfrouwen und haren erven, die gerechte Helffte van den Dingen Camp ende Dingenmate, item die gerechte helffte van den Nijenkamp, und die gerechte halffscheit van die Venebraeck alles inden Kerspell van Wenterschwick Buerschap Medehoe in vordere bepalong gelegen, mit derselven toebehoer und gerechticheit voor doorschlechtich kummerfrij voorbeholden uth die Dingenmate den Huijse Bredevoort gewontlicken thiens jaerlix . Deses gecediert und uthgegaen daerop mit hant halm und monde vertegen, wahrschap, verner und beter verschrijvongh und vestnis gelaefft nae Landtrechte, Bij veronderpandongh harer goederen sonder exception und argelist.
Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 411 fol. 35

24 februari 1640:
Gerrit Gosselinck, Derick Gosselinck Hilleken Borninckhoff eheluiden, und Jan Frijmoet Jenneken Gosselinx eheluiden, die bekanden dat ze haer ohm Bastiaen Crijgsman Joanna Grievinck eheluide, volkomen betaald hadden van wat hun toekwam van hun respective moeder und bestemoeder Aalken van Dijckhuijsen.

Bastiaen Crijgsman Joanna Grievinck, eheluiden verkopen aan Berent Gosselincks, Derick Gosselincks Hilleken Borninckhoff eheluiden, und Jan Frijmoet Jenneken Gosselincks eheluiden een stuck bouwland van een half molder geseij opten Aalter Esch mit eener sijdt anden wegh nae Groll, mitter ander ahn Busscher landt gelegen, mitt eenen ende ahn verkoperen landt.
Bron: ORA Bredevoort, volontaire protocollen 1640, inv.nr. 411 fol. 61, 61v 
Family F530
 
85 11 juni 1616:
Adolph van Merfelt X Helena Drosten, Catharina Drosten verkopen aan Johan Rosen X Gertken 2/3 deel van vier kempkens die Buwenskempkens genant, inden kerspel Winterswijk buerschap Miste gelegen negst malkanderen langs de Rosen stege.
Bron: ORA Bvt inv.nr. 389 fol. 40 
Family F11011
 
86 11 juni 1616:
Diederick Grievinck X Enneken heeft voor een jaerlicx pension overgelaten aen Geerdt Eelkinck X Derick ses daler. Onderpand: de Grievinck mathe.
Bron: ORA Bvt inv.nr. 389 fol. 41

Warner Eelkinck, de broer van Lijsken Eelkinck, kreeg in 1631 het goed Eelkinck in beheer. Het werd hem, als 'sijnde der probstijen zu St. Mauritz voer Munster hoffhoerich', overgedragen door zijn moeder Dericksken, die toen weduwe was van Warners vader Geerdt Eelkinck. In de overdrachtsacte werd 'der hoffheren regt onverkort voerbeholden'. Warner moest voorts beloven, dat hij zijn moeder haar leven lang zou blijven onderhouden. Bovendien kreeg ze uit de boedel nog een koe voor haarzelf.

Bron: Koops uit het Woold deel 2, p. 2, RAG: RABvt, vol.prot., inv.nr.404, fol. 34v, acte d.d. 2-6-1631. 
Family F1572
 
87 11 juni 1681:
Jan Nachtegael X Gerritjen Boomkamp verkopen aan hun swager Arendt ter Hunpe X Helena Nachtegael zijn kinderlijke anpart zijnde het vijfte ende achtentwintichste gedeelte van sijn ouderlijck huijs binnen Aelten.
Bron: ORA Bvt inv.nr. 426 fol. 138

4 december 1715:
Jan Nagtigaal X Gerritje Boomcamp obl. ten profijte van het Walevcots? Gasthuijs in Aalten. 100 R. Dlr. met rente. 199 Gl 19 str. 1 pening met costen? van Dr. Hengel, Dr. Roller en gerigt jura etc.
Bron: Das aantekeningen volontaire protocollen oud rechterlijk archief Bredevoort

25 juni 1716:
Jan Nagtegaal caveerende voor zij nabsente vrouw.
Erfgenamen van wijlen Trintje Boomkamp met name
Willem Arents caveerende voor zijn absente vrouw Enneken Arents.
Hubert van Nuis? X Christina Arents
en mombers van de 3 nagelaten kinderen van wijlen Roelof Arents n.l. Jan Cappers en Roeloff Arens voor de voordochter. en Jan van Coeverden Rutger Muller en Berent Arensen voor de 2 nakinderen.
en dan de erfgenamen van wijlen Jantjen Boomkamp
met name Enneken Arens ten overstaan van haar broer Hendrik Arens als last hebbende van Antonij Moll X Johan Arens. en Willem Arens beijde tot Amsterdam.
Jan Arents caveerende voor zijn absente huisvrouw Megtelt Huijninck.
Gerhardus Arents
Nog Jan Evers als voogd van Aaltjen Boomcamp wed. Hendrik Ritmeester
Harmen Evers? en desselves kinderen
Ten latste de kinderen ende erfgenamen van Geertruijt Boomcamp, met name Henrick Schaars ten overstaan van sijne ende zijne suster en onmondige broederen gerigtelijke momboiren Jan Evers en Jan Prins.
Alle als Erfgenamen van Elsken Doenck wed. Boomcamp
verkopen aan Hendrik Arens X Fredrik ten Dam ehelieden
hun deel aan de Langen hoff ook het huis van wijlen haar vader Hendrick Boomcamp. met vaalt, schuijr ende hof etc. Groeve en kerkplaatsen. veen. etc.
Huis in Aalten tussen wijlen Gerrit Hetterse en Megtelt Caspers huis.
Bron: Das aantekeningen volontaire protocollen oud rechterlijk archief Bredevoort 
Family F9331
 
88 11 mei 1595:
Erschenen Joist Simmeldingh und bekant upgenhamen tho hebben van Willem Storms und Truie ehel., die summa van 59 dalers, voir welcke somma hij verkoft heft ein stucke landes genaamd den Pennings brede gelegen inden Huppeler esch bij Scholte van Huppels sin landt, mit den roggengewas, die darup stehet, und die schoppe so up dem guide Simmeldinck steit. Onder voorbehoud dat Joist nu ankomstigen negsten Michaelis de parcelen sal mogen redimieren und quidt kopen met 59 dalers. So averst dat selvige alsdan nit geschehen wurde, sall und mach Wilhem vurs. parcelen ewigh und erflick an sich behalden.
Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 60, fol. 35v en 36r.

7 oktober 1595:
Joist Simmeldingh bekant dat Wilhm Storms hem heeft gegeven die summa van 200 dlr., gelavende gem Wilhelm up Michaelis Ao.96 tho verhantgelden 6 daler und 6 molder roggen. Wanneer Joist Simmeldingh de 200 dalers mit upgelopenen pension niet betaalt, dan is verkoft sijn Joists eijgen thobehoirende khoweide voir den huise gelegen, und ein stucke bouwlandes gnant den Haen acker liggende tusschen den fuirwegh und den huise, schietende mit den eenen siedt an die Beeke.
Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 60, fol. 59v en 60r


28 november 1596:
Joist Simmelinck, Wendele ehel., bekennen schuldig tho sin Willem Storms, Catrine ehel., die summa van 300 dlr., dewelcke sie gelaeven tho betalen negstkumpstigen Michaelis anno 97. Tot onderpand wordt gesteld den Haverkamp, den Hoenacker den gorden und sine schoppe.
Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 60, fol. 155v


30 december 1597:
Jost Simmeldinck bekant schuldich tho sijn aan Wilhem Storm, Catrina ehel., die summa van 363 dlr. 12 str., hij belooft de penningen tho betalen desen ankumpstigen Mixhaelis A°.98. Tot onderpand wordt gesteld eynen kamp landes, gehetten den Haverkamp im kerspel Wenterswick, buerschap Meddeho, dar tho noch den Honacker ende dat hus mit der schopen, den gorden ende den bus. N.B. In de kant staat: Is verandert 20-4-1599.
Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 60

20 april 1599:
Joist Sijmmeldinck, Wendele ehel., bekannen opgenomen und ontfangen te hebben 500 dlr. van Willem Storms, Trijnen ehel. Daervoor heeft Joist aan Willem Storms verpandet sijn huijs und hoff tho Symeldinck mit daeran und thobehorige schoppe, busch, haverkamp, goirden, hoonacker und gantse goor mittet meetken, om te genieten und gebruicken bis ter lose. Die loese ein half jaer tovoren tho mogen verkondigen und alsdan up Martini op twee termijnen te doen (In de kant: Vacat/ Os verandert 14-3-1605).
Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 61, fol. 72v en 73r.


14 maart 1605:
Joist Simmeldinck, Wendele ehel., bekenden opgenomen und ontfangen te hebben van Willem Storm, Trijnen ehel., die summa van 600 dll., waarvoor zij in pandschap overgelaten und verkoft hebben ihr huis und hoff thoe Simmeldinck mit daertoe behoerende schoppe etc. inden kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe gelegen, bij veronderpandongh ihrer vrijen allodialen cavensteden die Helmerdinck cavenstede genant, sampt derselven toebehoer und gerechticheit. Die loese beijdersijdts jaerlicks ein half jair voer Martini toe verkondigen voerbeholden, und demnae op Martini oder in 14 dagen daerna daertoe geholden sijn.
Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 67, fol. 63 v en 64r

30 maart 1615:
Catharina wedtwe Wilhelmen Storms, mit Johan Storms haer soon und tot deser saecken erkornen momber, die bekennen in pandtschap avergelaten und verkoft te hebben aan Bernde Sewinck, Aelken ehel., haeren Helmers goorden und hoff, mit einer sijdt anden Sewinck esch, mitter ander sijdt an Lomans goorden, inden kerspel Wenterswick buerschap Meddeho gelegen, mit einen ende anden Sewinck stege, mitten andern ende an Schulten van Huppels landt schietende, mit sijn toebehoer, die loese beijdersijds een vierdell jaers tevoren toe erkonden voorbeholden und demnae op S. Michaels archangeli 14 dage voor oder nae, mit die summa van 100 dall.
Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 388 fol 17v en 18r

8 april 1623:
Erschenen Gerritt Storm, Anna Ossmans eheluijde, und sie Anna mit Johan ten Berge Stadtholder vorschreven als harer tot deser saecken erkorenen und toegelatenen Mombaer, Die bekanden und sie de Huijsfrouw vermitz authoriteit hares Mombars vorschreven, voer sich und haren erven, Dat se mit goeden voerbedacht und geliefften frijen willen, oick mit rhaedt und believen Catharinen Stormbs, sijns Gerritts Moeders hierbij present, malckanderen reciproce In und mit alle und Jede hare gereede und ongereide goeder, sowall angebrachte angeerffde und angewonnene, als
Fol. 19 - die sie noch staender Ehe anwinnen offt Ihnen enichsins anerffen offt sterven mochten, donatione mortis causa und sonst bester und bestendigster gestaldt aller rechten Gerichten und gewoonheitten sie Immer solden konden und mochten, gedoneert und begiffticht hedden, donierden und begifftigden malckanderen hiermit und In krafft deses, Voerbeholden, Dat na overlijden des eersten van beijden desselven naeste Verwanten van sijnen goede und Nalatenschap eens de Somme van Hondert Caroli gulden ad twintich stuver t'stuck genieten und erholden sullen, doer den Lestlevenden van beijden t'entrichten. Deses in qualiteit vorschreven gecediert und uthgegaen, Daerop mit hant, halm und monde vertegen, waerschap und vestniss gelaefft nae Landtrechte, Sonder exceptie und argelist.

Erschenen Catharina van Wermeloe wedwe saligen Willem Stormbs, mit Johan ten Berge Stadtholder vorschreven als haren tot deser saecken erkorenen und thoegelatenen Mombaer, Die bekande vermitz authoriteit hares Mombaers vorschreven voer sich und haren erven, vrijwillich und walbedechtlick erfflick ewich und onwedderroeplick gecediert, avergegeven und opgedragen tehebben, cedierde, avergaff und droeg op
Fol. 19 v - hiermit und In Krafft deses, Haren Soon und Schoondochter Gerritte Storm Annen Ossmans eheluijden und haren erven, alle hare gerede und ongereide gueder, niet aver all uthbescheiden, Alles mit expresse conditie und voerbeholdt, Dat Gerrit und huijsfrow vorschreven haer Moeder vorschreven haer leven lanck In kost, Kleeder und aller noottrufft dergeboer onderholden und verplegen sullen, Deses In qualiteit vorschreven mit hant, halm und monde vertegen, Waerschap, beter verschrijvong und vestniss gelaefft nae Landtrechte, Daergegen erschenen Gerrijt Stormb Anna Ossmans eheluijde, Und hebben obgemelte Cessien und transport In qualiteit und mit angereigte conditie te dancke geacceptiert und angenomen, voort voer sich und haren erven gelaefft Die Moeder obgemelter gestaldt te verplegen und onderholden und alles bij haer tedoen, wat eerlievende Kinder haren Olderen tedoen schuldich, Alles dannoch mit uthdrucklicken bedinge und conditie, Dat nae haeren der Moeder vorschreven doodtlicken affscheidt Gerrit und huijsfrow vorschreven sijner Gerrits Suster Grieten Stormbs Hondert daler, und saligen Johan Stormbs Kinderen oick hondert daler Bredefortscher gangbarer geweerden entrichten sullen wie sie sulchs und alles vorschreven voer sich und erven tedoen gelaefft, Bij veronderpandong aller harer goederen, Sonder Inrede und argelist.
Bron: Franciska Ruessink (transcriptie), ORABvt inv.nr. 396 fol. 18v-19v 
Family F11244
 
89 11 mei 1637:
Erschenen Carst Heminck genant Krosenbrinck Stijnen eheluide, die bekanden voor sich und haren erven, voor eene welbetaelte Summa geldes onderbenent, bester gestalt rechtens in Pandtschap avergelaten und verkofft te hebben an Henrick Lobeeck Naele eheluiden und haren erven, een stuck hoijgrondts inden Kerspell Wenterschwick Buerschap Miste int Krosenbrinck mit beijden sijden naest Goerkes Hoijlandt gelegen, mit eenen ende ant Besskinck Goor, mitten anderen an Pandtverkoeperen hoijgrondt schietende, gestalt Rotger Geerdes t' selve voor desen int gebruijck gehadt hefft, voor doorschlechtich kummerfrij, Deses gecediert und uthgegaen. Daerop mit hant und monde vertegen, wahrschap und vestnis gelaefft nae Landtrechte. Die Loese een Vierendeell Jaers te voeren te verkunden beijdersijtz voerbeholden und demnae op Petri Cathedra, viertijn dagen voer offt nae onverhaelt, mitte Somma van Vijff und Sestich daller, den daller ad dertich tuiver, den stuiver tott vijfftijn placken gerekent, te loesen. Sonder exception und argelist.
Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 410 fol. 26v

19 juni 1637:
Erschenen Johan Stormb, Heile Heckerfeldt eheluide, die bekanden voer sich und haren erven, voer eene walbetaelde Summa geldes, rechter Jaerlixer Pension avergelaten und verkofft te hebben an Henrick Lobeck Naele eheluide und haren erven, Sess daller, den daller ad dertich Stuiver, den Stuiver tott vijfftijn placken gerekent, Jaerlix op Pinxteren und op Pinxteren des Jaers sestijnhondert Acht und dertich eerst toe verschijnen, Stellende daervoer t' onderpande haer kempken ande Ossenweijde gelegen, om sich daerangemelter Pension, sampt kosten und schaden mit pendongh nae Landtrechte te verhalen.. Deses gecediert und uthgegaen, daerop mit hant und monde vertegen, Die Loese een Vierendeell Jaers te voeren te verkunden voorbeholden und demnae op Pinxteren, viertijn dage voer offt nae onverhaelt mitte Summa van Hondert Daller obgemelter geweerden, toe Loesen. Alles bij Peen van pendongh alss voersschreven, Sonder Exception und argelist.
Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 410 fol. 36

30 mei 1640:
Erschenen Stine Weddelinck nagelatene van Hans Ortmer mitt Willem Plumsell haren tegenwoordigen Eheman ten overstaen van haeren soon Hans Oortman die bekande voor sich und haren erven rechter jaerlixer pension avergelaten und verkofft te hebben Henrick Lobeeck Naele eheluiden und haren erven, achtenhalven dall., den daller ad dertich Stuijver, den Stuijver tott vijfftijn placken gerekent, jaerlixer Renten, jaerlix op Meij Philippi & Jacobi und op Philippi & Jacobi Sestijnhondert Eenundviertich eerst toe verschijnen, stellende daervoer t' onderpande haer huijss und hoff, Voorts alle hare gereide und ongereide goederen om sich daeran gemelter pension, sampt hinder kosten und schaden wegen missbetalongh mit pendongh nae Landtrechte te verhalen. Die Loese een Vierendeell Jaers te voeren te verkundigen voorbeholden und demnae op Philippi & Jacobi viertijn dagen daernae onverhaelt, mitte summa van hondert und vijff undtwintich daller obgemelter geweerden te loesen. Alles bij pæne van pendongh als voorschreven.. Sonder exception und argelist.
Naast bovenstaande acte in de marge op f. 73: Anno 1649 den 5. October bekanden Willem Lobeek und Aelken nagelatene van zal. Henrick Lobeek, nu huijsfrouw van Bernt Rensinck dat Stine Weddelinck ende Willem Pumsel eheluide de summa affgeloest und betaelt hedden. Ergo Vacat.
Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 411 fol. 73, 73v

5 juni 1641:
Erschenen Willem Plonsell Stine Wedlinck, eheluide und Henrick Kock, die bekanden respective voor sich und haren erven rechter jaerlixer pension avergelaten und verkofft te hebben an Henrick Lobeck Naele Gielinck eheluiden und haren erven, Vier dall:, den daller ad dertich Stuijver, den Stuijver tott vijfftijn placken gerekent, jaerlix op Meij und op Meij Anno 1642 eerst toe verschijnen, stellende daervoor t'onderpande haer huijs und hoff. Voortz alle hare gereide und ongereide gueder om sich daeran gemelter pension, sampt hoofftsum, kosten und schaden wegen missbetalongh erleden und angewendt mit pendongh nae Landtrechte te verhalen. Die Loese een Vierendeel Jaers te voren te verkundigen voerbeholden und demnae op Meij viertijn dagen daernae onverhaelt mitte Summa van Vijffundsoeventich dall., obgemelter gewerden, te loesen, alles bij peen van pendongh als voorschreven. Sonder exception ende argelist.
In de marge: Anno 1649 den 5den October bekanden Willem Lobeck und Naele Gielinck nagelatene van zal. Henrick Lobeck und huijsfrouwe van Bernt Rensinck dat Willem Plonsell und Stine Weddelinck eheluiden hun dese Summa affgeloest ende betaelt hadden. Ergo Vacat.
Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 412 fol. 33 
Family F11670
 
90 11 mei 1720:
Magescheijt
Jannes Lebbink X Catharina Elisabet Specken, Margareta Steuwerink? en Rugter Lebbink, Jan Dennink X Dersken Lebbink, Warnerus Lebbink X Janna Geertruid van Romunde
erfgenamen van hun overleden moeder: Maria Laarbers wed. Roeloff Lebbink.
Jannes Lebbink krijgt het ouderlijk huis tussen Willem Waliens en de wed. Froons behuijzinge etc.
Bron: Das aantekeningen volontaire protocollen oud rechterlijk archief Bredevoort

30 mei 1720:
Jan Laarberg X Janna Gijsbers,
Jan Schoemaker X Janna Elisabet Laarberg mede voor hun innocenten swager Derk Laarberg,
voorts: margareta Heurning wed. Rutger Lebbink met haar tweede man Joost Diderick Witte,
Jannes Lebbink X Catharina Speckin,
Jan Dennink X Dersken Lebbink, Warnerus Lebbink X Janna Geertruid van Romunde, dragen aan Lubbert en Jan Hesselink en vrouw de Coninksstede op.
Bron: Das aantekeningen volontaire protocollen oud rechterlijk archief Bredevoort 
Family F9362
 
91 11 oktober 1682:
Geert ten Poelhuijs en huisvrouw en Lambert zin zoon met Albert Sevink en Hendrik Hermelinck als mombers van Poelhuijs kinderen andersijts.
Lambert wil het goet Poelhuijs bouwen maar moet aan de kinderen uitkeren 1100 daelder. en uitreidinge gelijk de vader aan de broers en zusters gegeven heeft.
Get. Geert Poelhuijs, Stijne ten Koldenbergh, Lammert te Poelhuijs, Aelbert Sevink, Hendrik Harmelinck, Lammert Gessinck, Jan te Bengevoort.
Bron: Das aantekeningen volontaire protocollen Bredevoort

Op dato 21 april 1691 is een lieffelick ende vrintlick verdragh geholden tussen Geert te Poelhuijs ende kinderen en schoonoon Derk Wijssinck nog genoemd Lammert moet boven de 1100 dalder f200,- uitkeren voor de Scholtenmars ende bus.
Ondertekend: Geert Poelhuis, Stijnken Koldenberg, Lambert Poelhuijs, Derk Wissink, Aeltje Poelhuis, Jan Poelhuis, Berent Poelhuis, Geesken Poelhuis, Geert Sijppinck, Lambert Gessinck, Jan Gropinck.
Bron: Das aantekeningen volontaire protocollen Bredevoort 
Family F5724
 
92 12 april 1621:
Erschenen Michell Henrich Gertruidt Coops eheluijde, die bekanden voer sich und haren erven, demnae Sie vermittelst Verdrages tusschen Ihnen und sijns Michels bij zeligen Enneken Otten ehelich getuigten Kinderen Jacob und Jan, in dato den 22n Decembris A 1618 opgericht, van wegen gedachter Kinder Moederlicker Nalatenschap, Ihnen, den Kinderen, die Somme van Driehondert Vijfftich daler Bredefortscher gangbarer geweerden toegeschichtet, Alss hebben Sie eheluijde voorschreven voer sich und haren erven tot voldoening obgemelter Vierdehalff hondert daler, HenderskenOtten, gedachter Kinder Bestemoeder in behoeff meergemelter Kinder und Ihrer erven avergelaten, cediert und transportiert, averlaten, cedieren und transportieren hiermit und in krafft deses alsolcke Driehondert und Vijfftich gulden an twintich stuver t'stuck als Michel Buer Ihnen Cedenten wegen affgekoffter Behuijsong noch schuldich, wijdern Inholdts daervan opgerichter Koipzedell, daertoe sodane Suermaets Deell onder Bredeforth gelegen, und gehoerich, als sie eheluijde van Lubbert Brussen angekofft, und van denselven Lubbert Brussen und huijsfrow hierbij den Kinderen opgedragen sall worden, voer de Somme van Vijfftich daler, und voer die restierende Sessundtsestich daler twintich stuver in pandtschap, sambt rostlicken vreedsamen besitt, nutz und gebruick avergelaten hare eheluiden twie Koeweijden opt Swanenbroeck, om dieselve totter Loese toe, haeres gevallens totter Kinder behoeff toe genieten und gebruicken, mit conditie und voerbeholdt, dat Cedenten solange sie die Kinder bij sich hebben und onderholden, oick die opkompsten und fruchte obgedachter Pennongen, sambt Suermaten und Koeweijden genieten sullen. Und hebben gemelte eheluijde, alle voer sich und haren erven in behoeff der Kinder vorschreven und haren erven op gemelte Vierdehalff Hondert gulden, Suermaets Deell, sampt pandtschap der twie koeweijden, mit hant, halm und monde vertegen, derselven waerschap, beter verschrijvong und vestniss gelaefft nae Landtrechte. Bij veronderpandung haerer gueder. Sonder Inrede und argelist.
Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORABvt inv.nr. 394 fol. 24v, 25

2 juli 1623:
Rudolph Theben X Margaretha Wisselinck van wegen Michel Henricks X Gertruidten Coips angenomen te hebben aftoeleggen und toedragen und eenen schult schuldig toe sijn Marrijken Weddelinck, haer Gertruidt vors. dochter, 200 daler.
Bron: ORA Bvt inv.nr. 396 fol. 32v 
Family F11247
 
93 12 april 1624:
In de marge : A 1648 den 7 Octobris bekande Jan Laerbergh dat dese Pandtschap van Wessel ter Stege affgeloeset worden Ergo Vacat.
Erschenen Lambert ter Stege, Die bekande voer sich sijner huijsfrouwen und erven, Voer ene walbetaelte Somma geldes in pandtschap avergelaten und verkofft te hebben Coepen ten Kreijll Marrien sijner huijsfrouwen und haeren erven Een stuck boulandts den Teijlkamp genant omtrent van sess schepelgeseijs, in het guet ter Stege gehoerich Inden Kerspell Wenterschwick, Woltbuerschap, mitt eener sijdt naest Kuelmans Kamp, mitter ander sijdt negst Pandtverkoeperen andere Lenderijen In sijner Vohr und bepalungh gelegen, mitt eenen ende tegens den Theijlgoirden, mitten anderen ahn Hietkamps nijen Kamp schietende, mitt sijn thoebehoer und gerechticheit, voer doerslechtich thendt-, thinss - und Kummerfrij, Mitt conditie datt gemelten Pandtverkoeper t'selve Landt voer die derde garve bouwen und hem Pandtkoeperen - anstaende Bowt eerst verschijnende - Jaerlicx die helffte der Derder garven mitten stro vant Landt Int Dorp Wenterschwick sall leveren, Deses gecediert und uthgegaen, daerop mitt hantt und monde vertegen, waerschap und vestniss gelaefft nae Landtrechte, Die Loese een Vierendeell Jaers toeverkundigen beijdersijdtz voerbeholden, und demnae op Michaelis Viertijn Dage voer offt nae mitte Somme van Anderhalff hondert daler Bredefortscher gangbarer geweerden, den daler ad dertich stuiver, den stuiver tott Vijfftien placken gerekent toe loesen, Alles bij Peen vann Pendungh nae Landtrechte, Sunder Exception und argelist.
Bron: Franciska Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 397 fol. 14v, 15 
Family F12333
 
94 12 april 1627:
Erschenen Gerrit Haeffkens, wijlen Johan Haeffkens und Grieten Sluiters eheluijden nagelaten Sohn, Griete eheluide,die bekande voer sich und haren erven van wegen sijner, Gerrits, saliger Moeder Nalatenschap gereiden und ongereiden guederen krafft daervan opgerichten verdrages van Court van Retbergen zaliger, Stijnen ter Holler eheluijden, thoe dancke entrichtet und betaelt tesijn, bedanckten sich derselven gueder volnkomener betalung, quitierende daerop in krafft deses. Und hebben demnae Gerritt und huijsfrouw vorschreven voer sich und haren erven in behueff Stine wedtwen Courtz vorschreven und harer bij gemelte Courtz zaliger getuigten kinderen und deren erven op alle sijner olderlicker Nalatenschap gereiden und ongereiden guederen mit hant, halm und monde vertegen, derselven wahrschap und vestniss gelaefft nae Landtrechte, Bij veronderpandong harer gueder Sonder exception und argelist.
Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 400 fol. 16 
Family F14480
 
95 12 april 1683:
Gerhard van Hengel, der rechten doctor, volm. van juffr. Rachel Geilvoet, wed. van wijlen de heere Gerhard Muijs, in sijn leven medicinae doctor, soo voor haer selfs ende mede als moeder ende boedelhoudersche van haere kinderen, in dese geassisteert met haeren swaeger Winandt Muijs, heeft gecedeert ende overgedragen haerer constituenten verkregen recht van verwin op het goedt ende erve Balckenschot, geleegen in het kerspel Wenterswick, bourschap Meddehoe, toestendigh geweest haer wel.geb.vrouw Agnes Margreta van Padevoordt, wed. van wijlen de heere Overste Jacob van Dunnewalt aen Henderick te Bengevoort ende sijn huijsvr. Gesina Meijs voor de summa van 1000 gl. neffens noch 4 maanden renthe ad 60 gl. 13 strs. tot dato van de volmacht vervallen, mitsgaeders vor de gerichts jura ende costen 157 gl. 10 strs. ende 46 strs. voor de volmacht, te samen bij de constituenten van Bengevoordt ontfangen.
Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 427 fol. 10v en 11r 
Family F6684
 
96 12 augustus 1629:
Lehnardt van Elverfeldt, Henneken Holsteins ehel., bekennen voor een walbetaelte summa verkoft thoe hebben aan Franciscus Moselagen, vogt tot Wenterswick, Joannae Berninck ehel., een jaerlixer pension van 12 dll., den 12 augustus thoe verschijnen, stellende t'onderpande haer halve erf und guedt Huninck inden kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe gelegen. Die loese ten allen tijden tot believen der rentverkoperen mitte summa van 200 dll. te doen voerbeholden. (3 november 1629 bekent Franciscus Moselage van dese pennongen entricht und betaelt te sijn).
Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 402, fo. 56v en r

1 mei 1643:
Joanna Berninck weduwe Moselage ten overstaen den stattholders Franc: Moselage haeres soons ende mumbars, bekende van Wessell ter Stegge, Griete ter Stegge eheluiden ontfangen te hebben hondert daler capitael als haer Grieten olders Lammert ende Jenneken ter Stegge eheluijden voor desen van haar comparantinne opgenomen ende schuldich geweest. Bedanckende hun ter Stegge voors. vor glr. summa sampt allen verschenen interesse goeden vollenkommenen betalongh.
Bron: RAG: ORA Bredevoort inv.nr. 413 fol. 53 
Family F8131
 
97 12 augustus 1637:
Sibert Nunninck, rentmr. des huijses Krechtinck, bekande in nahmen der semptlicke kinder und erfgenahmen wijlen junckeren Sondach van Munster thoe Krechtinck und Wahlien in pandtschap avergelaten und verkoft toe hebben ahn Blesius Volmer, Aelken ehel., sijner prinzipaelen toebehoerige weijdeken inden Galgenbrakers Kamp, item een Goordenken daerbij inden kerspel Wenterswick buerschap Medehoe gelegen, gestalt Thonis ten Hobbenack t'selve in gebruick gehadt heft. Die loese een vierendeell jaers te voeren te verkunden voerbeholden, und demnae op Martini, 14 dage voer off nae onverhaelt mitte summa van 100 dlr. neeffens 36 str. gerichtskosten te loesen.
Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 410 fol. 38r en v

17 augustus 1647
Erschenen capitain Rudolph van Munster ende heeft volgens den 16 deses gedane gerichtlicke distractie van het Hobbenacke, sampt Wambraeke ende Galgenbraeke, mit derselven toebehoer und gerechtigheit, voor die summa van 827 dlr. 12 str. sampt 18 stuivers deser verschrijvinge, avergelaten an Blesius Volmer, Aelken eheluijden, und haren erven, gemelte parcelen, alles inholts den gerichtlicken geprotocollierden ende gepubliceerde vorwarden.
Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 415 fol. 69r 
Family F6685
 
98 12 december 1539:
It den XII. Decembris Anno XXXIX. min Joncker die Marschalck ein Wechsell geholden met Gert schult to Praestinck und sin L. tot behoeff des huses Brefort entfangen Gesen Johan Schurinx huesfrouwe tho Medeho, echte dochter Johan und Nale Konen, dair voir hem weder avergewiset tot behoeff mins g.h. van Monster Fie Roselinx Hinrich und Hinrica Roselinx echte dochter.
Bron: Henk Ruessink (transcriptie), acten en notities hofboek Bredevoort, Gelders Archief, Nassause Domeinraad inv.nr. 13a-d 
Family F9271
 
99 12 december 1539:
It den XII. Decembris Anno XXXIX. min Joncker die Marschalck ein Wechsell geholden met Gert schult to Praestinck und sin L. tot behoeff des huses Brefort entfangen Gesen Johan Schurinx huesfrouwe tho Medeho, echte dochter Johan und Nale Konen, dair voir hem weder avergewiset tot behoeff mins g.h. van Monster Fie Roselinx Hinrich und Hinrica Roselinx echte dochter.
Bron: Henk Ruessink (transcriptie), acten en notities hofboek Bredevoort, Gelders Archief, Nassause Domeinraad inv.nr. 13a-d 
Family F11455
 
100 12 december 1649:
Geert Hellers, Geesken, eheluijde verkopen an Dries van Eerde, Elsken een kampken in sijne ...mit eener sijdt anden Grievinck Kamp mit der ander ande t'Jeinck stege gelegen, mit eenen ende anden Esselinck Kamp miiten ander nae den steger brinck schieten den Stegger goorden genoembt..
Bron: RAG: ORA Bredevoort, volontaire protocollen inv.nr. 416 fol. 66v, 67r

In 1650 staat Dries ten Valtrijck vermeld als eigenaar van een kathe met een kempken ende gaerden van 1 spint geseij en aan bouwlant 5 schepel saet en nog pachter van "eenen gaerden van de wed. Ripperda".

22 juni 1654:
Erschenen Geerdt ten DamKate Mecht(elt) eheluijde, die bekanden voor sich ende haeren erven, voor eene walbetaelde Summa geldes, rechtes steden ewigen ende onwederroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft te hebben an Dries van Eerden Elssken sijn huijsfrouw und haeren erven een Cathstede die Lochte genant inden Kerspell Wenterswick Bourschap Medehoe, mit eener sijdt ant Boex Veldt, mitter ander aen Coepers landt gelegen, mitt eenen ende an Herbert Geerdts goorden, mitten anderen ande Slippe schietende, mit desselven toebehoer und gerechtigheit, voor doorschlechtigh kummerfrij, uijtgesondert aenden Kercke tott Wenterswick ses str. ende anden Heere vant Landt drie str. tins Jaerlix, deses erfflick gecediert ende uijtgegaen, daerop mit hant, halm ende monde vertegen, wahrschap, verner und beter verschrijvongh ende vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh haerer goederen, sonder exception ende argelist.
Bron: RAG, RABvt inv.nr. 418 fol. 96

Martis 19 Martij 1655 Stattholder Joost ter Vile, Coernoten Peter Cloeck, J. Wisselinck,
In de marge Vacat J. Wisselinck, lantschrijver Nb. Anno 1658 den 18. Novembris is dese verschrijvinge van Jan Tjeinck gestelt op sijn schoonsoon Bernt Speckinck Geesken t'Jeinck eheluijden ende hefft Dries Erden gequitiert.
Erschenen Jan Tjeinck die bekande voor sich Jennneken Liessinck sijner huijsfrouwen daervoor de rato cavierende, ende sijnen erven, voor eene welontfangene Summa geldes ondergemelt rechter Jaerlixer pension avergelaten ende verkofft te hebben an Dries Eerdens Elsske sijner huijsfrouwen ende haeren erven vijfftijn dall. den dall. ad dertich Str den Str. tott vijfftijn placken gerekent Jaerlix op Meij, ende op Meij Sestijnhondert Sess ende Vijfftich eerst toe verschijnen, stellende daervoor t'onderpande sijne behuijsinge binnen Wentersswick tusschen Henrick Wahliens ende Herman Smitz behuijsinge gelegen, voorts alle sijne geriede ende ongeriede goederen, om sich daeran gemelter pension sampt hoofftsum, hinder kosten ende schaden mit peindige nae Landtrechte toe verhaelen Die Losse een vierendeell Jaers te voren te verkundigen voorbeholden, ende demnae op Meij, viertijn daegen daernae onverhaelt, mitter Summa van Driehonderrt dall, obgemelter geweerden toe loessen, alles bij pone van peindinge als voorschreven, Sonder exception ende argelist
Bron: RAG, RABvt inv.nr. 419 fol. 8, 8v

16 juni 1659:
Rotger Poelhuijs verklaart dat op 15 Maart voor hem als coernoot is gecompareerd Joncker Georgh Frederik van Asbeek om op de dragen en te cedieren ahn Dries van Eerden, seeker haefken inden kerspel Wenterswick buerschap Meddehoe, mett eenen sijdt langs den Goossens kamp, mitt den ander langs die Slippe gelegen, mit eenen einde ande Lochte, mitte anderen an koepers grondt schietende.
Bron: Luiting, RABvt: inv.nr. 421, fol. 12v

In 1659 wordt aan Dries van Eerden door Joncker Georgh Fred. van Asbeek, die hier meerdere bezittingen heeft, afgestaan "seeker haefken, mett eenen sijdt langs den Goossens kamp, mitt den ander langs die Slippe gelegen, mit eenen einde ande Lochte, mitte anderen an koepers (Dries') grondt schietende.

Elsken hertrouwt op 21 augustus 1664 met Derck Mierdinck, zoon van Derck Mierdinck en Armgart Ubbinck. Zie kwartiernr. 2208 x 2209. Hij hertrouwt in 1681 met Geertcken Eeltinck, geboren als ten Santbergen, die al twee keer eerder getrouwd was. Haar eerste huwelijk was met Geert Eeltinck, haar tweede met Geert Coops, zoon van Wijnolt ten Rodde en Elisabeth Eeltinck. Zie kwartiernr. 2946 x 2947.

Dries en Elske wonen op boerderij Valtriet in Meddo.

Bron: Koops uit het Woold, Meddo 2 
Family F191
 

      «Prev 1 2 3 4 5 6 ... 92» Next»


Library z-lib z-library zlibrary project zlibrary z lib singlelogin page books on singlelogin official