Achterhoek Ancestors

Notes


Matches 101 to 150 of 4,561

      «Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 92» Next»

 #   Notes   Linked to 
101 12 februari 1618:
Bernt ter Hoeve und Stijnen sijn huiijsfrouw bekennen door Geert ter Hoeve, Geesen sijn huijsfrouw van wegen sijns Berndt ter Hoeve alinge vader- und moederlicken nalatenschaps sowel gerieden als ongerieden guederen endtlick und all voldaen, entrechtet und betaelt te sijn en bedanckten sich goeder betalinge. Voort heeft demnae Bernt ter Hoeve in behoef Geerdts ter Hoeve op alle und jede sijne Berndts olderlicker gereede und ongereede goed, sambt alle actien, thoespreeck, recht und gerechticheit sie daerop und sonderling opt ere und goet ter Hoeve inden kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe gelegen, voer dato deses gehadt, afstand gedaan.
Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 391 fol. 11r 
Family F5351
 
102 12 februari 1619:
Erschenen Wessel ter Ritt, genant Goslicx, borger der Stadt Bocholdt, voer sich und mede in nhamen Metten sijner huijsfrouwen /: daervoer hij gelijck oick Wessell Brethouwer (lees: ter Ritt!) van wegen ratificatie sambt und besonders cavierde :/ Die bekande voer sich, sijner huijsfrow vorschreven und oeren erven, voer eene walbetaelte Somme geldes, rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken erffkoips avergelaten und verkofft to hebben Geerde ten Borninckhave, genant Kolwagen, Jenneken Oberinck eheluide und oeren erven, het Erff und guet het Passche genant, bij den Dorpe Aelten ant Aelter broeck, in sijner vohr und bepalong bij de Kemenae gelegen, mit het stuck opt Rott daertoe behoerende, voort Inslach, hietteelt und alinge toebehoer und gerechticheit, in aller qualiteit als Verkopere t'selve van Salomon Voerknecht angekofft, mit sijn t. Uthbescheiden dat stuck bij Locken goirden gelegen, sonst voer doerslechtich kummerfrij, voerbeholden Heeren dienst und schattong, item den Hoff ten Ahave uth het stuck opt Rott gewoontlicken thienden. Deses in qualiteit vorschreven erfflick gecediert und uthgegaen, daerop mit hant, halm und monde vertegen, waerschap und vestniss inholdtz der Cession und transports hem van Salomon Voerknecht in sijner qualiteit huijdt dato voer tegenwoirdigen Gerichte gedaen und gelaefft. Sonder exceptie und argelist.
Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 392 fol. 12, 12v

25 februari 1635:
Erschenen Geerdt Kaelwagen, Jenneken Oberinck eheluijde, die bekanden voer sich und haren erven, voer eene walbetaelte Somma geldes, rechtes stedes ewigen und onwedderroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft te hebben an Johan Nachtegael den Jongeren, Heilken Brethouwers eheluijden und haren erven eenen Kamp landes, alsoe dieselve inden Kerspell Aelten buerschap Lintell mit eener sijdt an die Kemener Mate, mitter ander ande Rotstege in sijner vohr und bepalung gelegen, mit eenen ende an Geerdt Locken goorden, mitten anderen oick ande Rotstege schietende, mit desselven toebehoer und gerechticheit, voer doerschlechtich kommerfrij, Voerbeholden den Hoff ten Ahave die tijende garve. Deses erfflick gecediert und uthgegaen. Daerop mit hant, halm und monde verthegen, wahrschap und erffvestniss gelaefft nae Landtrechte, Bij veronderpandongh harer gueder, Sonder exception und argelist.
Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 408 fol. 6v

10 maart 1640:
Erschenen Jenneken Oberinck Wed: van zal. Geert Kaelwagen mit Wessel Kaellwagen haren soon und hiertoe erkorenenen Mumbar, und sie Comparanten mede cavierende voor Gerrit, Janna und Gertken Kalwagen, haer respective Kinder, suster und broeder, die bekanden in qualiteit voorschreven voor sich haren und medegenominierden Erven, voor eene walbetaelte summa geldes rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft te hebben ahn Jan ten Brincke Geesken Nachtegallen eheluiden und haren erven, een stuck Bowlandts omtrent sess schepel geseij voor den Darpe Aelten opt T'Rot, mit eener sijdt langs Henrick Heijnen landt, d'ander negst Jan Nachtegallen landt und Berndt Kaelwagens goorden gelegen, mitt eenen ende ahn Wechelers grondt, mitten anderen anden Wegh nae die Kemenae
offt Rotstegge schietende, mit desselver toebehoer und gerechticheit, voor doorschlechtich kummerfrij, voorbeholden den Hoff ten Ahave daeruth den tijndendeell jaerlix, und Bernt Kalwagens den Wegh an sijnen Hoff over het ende nae die Rotstege und koeper een Vrijen Voerwegh door beijde Hecken van Jan Nachtegallen und Henrick Heijnen Landt op und aff te voeren over die hegge. Deses in qualiteit erfflick gecediert und uthgegaen daerop mit hant halm und monde vertegen, wahrschap, verner und beter verschrijvongh und vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh harer Comparanten goederen sonder exception und argelist.
Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 411 fol. 62v 
Family F8843
 
103 12 februari 1619:
Salomon Voerknecht X Janneken Hoofft, Judith Voerknecht te Amsterdam, Hans Voerknecht te Dantzig verkopen de Voerknecht behuizing aan het Kerkhof te Aalten aan Wessel Brethouwer X Mechtelt Machtes.
Bron: ORA Bvt inv.nr. 392 fol. 10

Martis 15 Maij A? 1632 - Stadtholder Johan Wisselinck, Coernoten Wilhelm Wisselinck, Lambert Cortz
Erschenen die WellEdele und Erntfeste Adolph van Merveldt voer sich un die oick WellEdele Ehr und Veeldoegentrijke
Helena Droste sijner Edl. Huijsfrow, daervoer de rato cavierende, die bekande voer sich huijsfrow vorschreven, und haer Edl. Erven, datt dieselve van wegen aller action, toesprucks, furderungh, rechts und gerechticheit haer E. op den Erven und goederen Kemena unnd Sunderlo, inde buerschap Lintelo, Grote Slade inde Buerschap Hoerne , Item Garff- und bloedigen thenden uth den Erven und guederen Rickerinck, Hondarp, Ungenade, Kortbeeck, Kappers, Brethouwer, Goorhuis, Lechters und Kempinck resepctive alle inden Kerspell Aelten und Grievinck inden Kerspell Wenterschwick, buerschap Miste gelegen, enichsins te pretendieren gehadt, vanden Koeperen derselven respective , als nemptlick Mechteldt Mächtens, Wedtwe zaligen Wessel Brethouwers, Lubbert Brussen, Herman Hillebrantz, Coepe Kappers, Warner Raessfeldt und Consorten, volnkomentlick und te dancke entrichtet, vergenoeget und betaelt te sijn. Bedanckte sich derselven goeder volnkomener betalingh, quitierende daerop krafft deses, und hefft voorts vorgemelte van Merfeldt voer sich und mitbeschreven op alle actie, toespruck und vorderungs sampt recht und gerechticheit, sijn Edl. und Huijsfrow op gemelte gueder enichsins te pretendieren gehadt, in behoeff der koeperen derselven, als Wedtwen Brethouwers, Lubbert Brussen, Herman Hillebrants, Coepe Cappers und Warner Raesfeldts und Consorten, sampt derselven huijsfrouwen und Erven, respectieve, mit handt, halm und monde gerenuntieert und vertegen. Derselven Waerschap, verner und beter Verschrijvongh und Vestniss gelaefft nae Landtrechte, Bij veronderpandongh und expresser hypothecation aller sijner Edl. Jegenwoirdigen und toekumpstigen guederen, woe waer und in wess Heeren Landen die gelegen. Sonder Exception und argelist.
Bron: ORA Bvt inv.nr. 405 fol. 16, 16v

Lunæ 24. Februarij 1634 - Drost und Richter Arent van Haersolte, Coernoten Jan ten Berge, Peter Cloeck, Lambert Cortz.
Erschenen Johan t' Drentel, und bekande voer sich, sijner huisfrouwen daervoer de rato cavierende, und haren erven, bereklender wetlicker schuldt schuldich te sijn Mechteldt Mächtenss wedtwe van wijlen Wessel Brethouwerss und haren erven, Soevenunddertich daler Achttien stuver Bredefortscher gangbarer geweerden, Gelavende dieselve neffens geboerlick Interesse up Philippi et Jacobi A? 1635 gewislich und onfeilbaer tobetalen, Bij veronderpandung sijner goederen, woe ende in wes Heeren Landen die gelegen und antetreffen wehren und peen van reale und parate executie als off dieselve mit allen rechten daervoer ingewonnen und uthgesleten wehren, den Gerichte sijn gerechticheit voerbeholden. Sonder exception und argelist.
Bron: ORA Bvt inv.nr. 407 fol. 10v 
Family F10858
 
104 12 januari 1649:
Erschenen Bernt Averhagen Burger tott Coesfelt, Hilleken Tijssen eheluijde, die bekanden voor sich und haeren erven, voor eene walbetaelte Summa geldes, rechtes steden ewigen und onwederroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft te hebben ahn haren Swager Degener Gerrissen Griete Tijssen eheluijde und haeren Erven, haer Verkoeperen halve Huijss, so haer van haer zal. Olderen angeerfft inden Dorpe Wenterschwick mit eener sijdt langs der Armen gasthuijssstede, mitt der ander langs zal. Willem Rennerdincks hoffken, mit eenen einde anden gemeinen Heelwegh, mit den anderen an Willem T'Jeinck sijn grondt schietende, Mitt dessen toebehoer und gerechtigheit, voor doorschlechtich kummerfrij, uhtbescheiden den Juncker Adrian van Eerden ten Plekenpoel daeruijt drie stuijver thins Jaerlicks, deses erfflick gecediert ende uijtgegaen. Daerop mit hant, halm und monde vertegen, wahrschap, verner und beter verschrijvongh und vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh haerer Verkoeperen goederen, Sonder exception ende argelist.
Bron: Henk Ruessink, ORA Bvt inv.nr. 416 fol. 26v, 27

13 november 1688:
Margareta wed. van Degener Gerritsen, heeft aan haar soon Isack Gerritsen verkocht de weevergreetschap touwen ende eene kasse en is hem 35 gulden schuldig. Hij zal haar de rest van haar leven te onderhouden.
Bron: ORA Bvt inv.nr. 429 fol. 128

9 febryaru 1693:
Griete Tijssen wed. van wijlen Degener Gerritsen geassisteert in deesen met haeren soon Isaack Degeners, voorts Isaack Degeners (doorgehaald: en voor haeren obsenten broeders Jan en Peter Degeners de rato caverende) als soon en erfgen. van sijne bovenglte. moeder en vader, bekenden schuldig te zijn aen Willem Wahlien en Hendrick Willinck Eghbers als armenbesorgers der doopsgesinde gemeijnte alhier in Wenterswijck een somma van 450 guld: capitael heerkomende van 3 distincte obligatien voorts boeckschult.
Bron: ORA Bvt inv.nr. 432 fol. 4 
Family F11205
 
105 12 juli 1571:
Johan Hilbols wil tot vermidungh enniger contumacie
sich in desen gerichte personlich verclart hebben als
nadem hie nu aller jongst in erfarungh kompt ind
befindet als dat des ordelwisers Bernt Krampes
dochter vertrowet ind gehilickt is an Dries Bosen,
welcke Dries ein broder is van zeligen Johan Bosen dem
die vermeinte schult, dairvoir Gert Gisbers voir
Johan Mirdinck borge geworden soll sin, also dat
daruth allerleij suspition to vermoden und
derwilen versiens rechten dat die saicken
sonder ennich verdacht oder suspitie behoren
ventilirt ind procedirt t'werden (wo dan in
desen die suspitio notaria) derhalven begerende
dat der her droste ind richter onbeswert
sin will van rechtzwegen dat ordel an enen
andern onparthiegen to bestaden om dairin to
erkennen als na lantrecht behoren sall. Ind wil
hirmede den ordelwiser recusirt hebben. Mit
voirbeholt vorder notdroft.
Bron: ADW (transcriptie) judicieel protocol 1571-1572, ORA Bvt inv.nr. 50 fol. 62-63 
Family F11101
 
106 12 July 1681- folio 141 verso. Stadtholder Joost ter Vile, Coernooten Johan Ghijse, Jacob Evers.
Erschenen Anthoni Janknechts, ondervoogt, Janna ten Gussincklo Eheluiden, die bekenden voor haer ende haeren erven voor een wel ende re danck betaelde summe geldes in eenen steden vasten eeuwigen ende onwederroepeliken erffkoop overgelaeten ende verkofft te hebben aen sijn broeder Derck Janknecht, Encke ten Brincke, Eheluiden, ende haeren erven het thijnde part van t Goedt Sonderloo sijnde sijne filiale quoto soo en als het hem van sijn vader zalliger is aengestorven met sijn ouwde ende nieuwe gerechtigheid in het kerspel Aelten, Bourschap Linte¬loo, in sijne vooren ende bepaelinge notoirlick geleegen voor doorslechtigh en commervrij nergens met beswaert als met gemein heeren ende landts lasten, deses in maten voors. gece¬deert, getransporteert ende uytgegaen, daerop met handt, halm ende monde verteegen, waer ende waerschap aenbeloofft onder verbandt van comparanten persoonen en goedren om in cas van evictie sich daeraen te connen verhaelen. Alles sonder arg off list; de super stipulando."
Bron: Henk Ruessink: Janknechts van Aalten

12 maart 1688:
Joanna ten Gussincklo, wed. van Anthonie Janknecht, met haar vader Rutger ten Gussincklo, heeft een obligatie van 300 gulden geapprobeert.
Bron: ORA Bvt inv.nr. 428 fol. 103 
Family F10039
 
107 12 juni 1619:
Erschenen Johan ten Hinckamp, die bekande voer sich und sijn, Lijsken sijner huijssfrouwen und oeren erven, van Vader- und Moederlicker, sambt broeder- und susterlicken goederen wegen und aller sijner recht und gerechticheit sambt action und thoespruecks totten Erff und guede Hinckamps van sijnen broeder Wessel ten Hinckamp zaliger und dessen Soon Hillebrant ten Hinckamp (onderstreept: voort sijner affgestorvenen broederen und susteren Nalatenschaps) wegen eens voer all endtlick voldaen, entrichtet und betaelt te sijn. Bedanckte sich derselven goeder volnkomener betalungh, quitierende daerop in krafft deses, und hefft demnae Johan ten Hinckamp vorschreven, voer sich sijner huijsfrow und erven, in behoeff Lumme, wedtwe zaligen Wessels ten Hinckamp und harer Kinder und erven op dat Erve und guet ten Hinckamp, sambt alle Vaderlicke, Moederlicke, brueder- und susterlicke erffschap und nalatenschap, derselven toebehoer und gerechticheit mit hant, halm und monde vertegen, derselven waerschap, beter verschrijvong und erffvestniss gelaefft nae Landtrechte. (doorgestreept: Sonder exception und argelist.) Voerbeholden wat Johans Moeder hem hiernaest vanden oeren toesetten und vermaecken werden. Alles sonder exception und argelist.
Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 392 fol. 39v, 40 
Family F11134
 
108 12 juni 1626:
Johan Rensinck geeft aan zijn schoonzoon Henrick ten Borninckhoff wed. Geesken Rensinck, vanwege haar en haar moeders Henrica Rensincks versterfs, de helft van het goed Eeckinck.
Bron: ORA Bvt inv.nr. 399 fol. 30v, 31 
Family F11305
 
109 12 juni 1637:
in de marge: A 1641 den 2. Junij bekande Jan Willinck in nahmen sijns Vaders Henrick Willinck dat hem dese Pandtschap affgeloeset ende ten vullen betaelt. Ergo Vacat.
Erschenen Willem Reessinck Bate eheluide, die bekanden voer sich und haren erven, voer eene walbetaelte Summa geldes onderbenent in Pandtschap avergelaten und verkofft te hebben an Henrick Willinck Lisbet Hardes eheluijden und haren erven twie verscheiden stuck Landes inde Lunckerstede inden kerspell Wenterschwick inden Henxeler Ess gelegen, t' ene die Luncker Bree genant ongefehr van Vierdehalff schepelsaet, mitt eener sijdt an Wijsskamps Landt, mitter ander ahn Groters Landt gelegen, mit eenen ende an het Vellers Veldt, mitten anderen anden gemenen Wegh und een klein hoeckessken daeraver schietende, Het ander stuck den Broekers acker genant in voergemelte stede und Kerspell gelegen, mit eener sijdt naest Groters Landt, mitter ander naest Grotenhuis Landt in sijner Vohr und bepalong gelegen, mit eenen ende an Wijsskamps hanenweide, mitten anderen an bonen Dropacker schietende, mit derselven toebehoer und gerechticheit, und boven gemelte Landerije noch Jaerlixer Pension te betalen Drie daller ad dertich str. t' stuck hollants und op den twelfften Junij sestijn hondert acht und dertich eerst toe verschijnen. Deses in qualiteit vorschreven gecediert und uthgegaen, daerop mit hant und monde vertegen, wahrschap und vestniss gelaefft nae Landtrechte, Die Loese een Vierendeell Jaers beijdersijdts te voeren te verkundigen voerbeholden und demnae opten twelfften Junij, edoch viertijn dage voer oder nae onverhaelt mitte Summa van Hondert Vijfftijn Rijcxdaller te loesen, opt Landtrecht der dwanckloese wedersprekende, frijwillich renuntierende, Alles bij Veronderpandongh harer gereden und ongereden goederen, und Peen van pendongh nae Landtrechte, Sonder exception und argelist.
Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 410 fol. 34v, 35

2 maart 1676:
Baete Meerdinck wed. Willem Reessinck verklaart haar halfscheid van de Lunckerstede verkocht te hebben aan Theodor Schoemaker X Engelina Grevinck.
Bron: Das aantekeningen volontaire protocollen Bredevoort 
Family F5792
 
110 12 juni 1639:
Erschenen Gissbert Grievinck voor sich, voorts hij Gijssbert und Matthias van Elverfelt voor Fijke Grievinck, sijns Gijsberts suster voor gerichte present de rato cavierende, die bekanden in qualiteit voorss. voer sich und haren erven voer eene walbetaelte summa geldes rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft te hebben an Herman Evertz Geritken Huijnincks eheluiden und haren erven een stuck Bowlandts opte Aelter Esch, mit eener sijdt an Pastorijen Landt, mit der ander an Berndt Kockers landt gelegen mit eenen ende ander Heelwegh vant Darp nae Eppinck, mitten anderen anden Wegh nae die Windmolle nae Eppinck schietende, mit sijn toebehoer und gerechticheit voor doorschlechtich kummerfrij, voorbeholden den Hoff ten Ahave daeruth gewontlicken thijnde und gemein heren beswaer. Item den halven Kockers Hoff naest koeperen Kamp an die Rotstege in verdere bepalinge gelegen, gestalt ihnen denselven van hare olderen angeerfft, voor doorschlechtich kummerfrij, voorbeholden den hoff ten Ahave gewontlicken thijnde daeruth jaerlix, Deses gecediert und uthgegaen daerop mit hant halm und monde vertegen, wahrschap, verner und beter verschrijvongh und vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh harer Principalen goederen sonder exception und argelist.
Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 411 fol. 30v-31 
Family F12470
 
111 12 juni 1645:
Henrick Arffsinck? Jenneken eheluiden, verkopen ahn Derick Schoemakers Jenneken eheluiden und haren erven, een huijsstede binenn Wenterschwick opten Woerden mit ener sijdt an Herman Kedden huijs, mitter ander an Koene Sijberdincks huijs gelegen, mit eenen ende anden wegh, mmitten anderen an Coene Siberincks grondt schietende, mit dessen toebehoer und gerechtigheit, voor doorschlechtich kummerfrij.
Bron: RAG: ORA Bredevoort inv.nr. 414 fol. 60v 
Family F9617
 
112 12 maart 1571:
Hinrick Lutgers bekentt van ontfangen penningen und warer uprechter schult schuldich to sin Johan Rauwert, Lummen siner huisfrowen und oren erven, tweunddertich dalers, den daler van dertich Brabantse stuver, gelavende dairvan jarlix to geven und wall to betalen twe derselver dalers up sunt Martins dach in den winter, 14 dage voir of na onbehalt, uth sin huis und hoff und alinge gudt als hie nu heft off krigen mach, gelegen in den kerspel Wenterswick in der burschap Miste, wairvan die erste pensie angaen und verschinen nu negstvolgenden Martini, allent under penen van pendungh na lantrecht. Und heft derselver pensiën uthgegaen und vertichniss gedaen. Ock voir hem und sin erven verseckert und gelaeft alle tidt warschap und noch vorder und better vesteniss t' doen als recht is. Beholtlichen die lose up vurs. termin mit 32 daler t' done. Des sall und mach die enen dem anderen die lose ein vierdell jairs tovorens verwittigen und upkondigen. Allent sonder argelist.
Bron: ADW (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 50 fol. 5

7 juni 1624:
Erschenen Aelken Crampen, wedtwe wijlen Joannis Rauwertz, In sijnen leven Pastoirs toe Wenterschwick, mit haren Sonen und Schoonsonen Johan und Henrich Rauwertz, sampt Godefride Bucharo Pastorien thoe Verssevelt, Derick Schoemaecker und Meister Peter Pombreda, haren tot deser saecken erkorenen und toegelatenen Mombaren, Und Sie Johan Rauwertz Gertruidt van Asbeck eheluide, Henricus Rauwertz, Godefrides Bucheres Pastor - voer sijn huijsfrouw Jenneken Rauwerts cavierende - Derick Schoemaecker Vrede Rauwerts eheluijde, und Meister Peter Pombreda Berndt Rauwertz eheluijde, voer haer selffs, Und Sie semptlick als Cessionarij wijlen Heeren Bernhardi Hoijer, In sijnen leven Conventualn thoe Wedderen - daervoer gelijckfals cavierende - eens, Und Elias Rauwertz Aelken Hillebrandts eheluijde anderdeels, Die bekanden in qualiteit vorschreven respective voer sich, haren mitbeschreven und erven, Demnae sich hierbevoren seeckere underscheedtlicke questien, actien und missverstende tuschen Ihnen hinc inde verholden hedden, Dat Sie numehr vanwegen derselven, die olderlcike Rauwertz Behuijsong und toebehoer sampt Rekenboeck angaende, giene aver all uthbescheijden, guetlick, frundtlick, endtlick und onwedderroeplick vergelijckt und verdragen wehren, Alsoe und dergestaldt, Dat Parthien vorschreven voer sich und haren erven bekanden van wegen aller actien, rekenongen und furderongen, Schulden und wedderschulden, gemelte Olderlicke Rauwertss Behuijsong, toebehoer und Rekenboeck concernierende, Sie und die Ihren tot dato deses enichsins in specie offt genere op und tegens malckanderen tepretendieren gehadt, nu mher volnkomentlick und thoe dancke voldaen, entrichtet, vergenuegt und betaelt tesijn, Bedanckten sich reciproce derselven goeder volnkomener betalong, quitierende daerop in krafft deses, gelavende malckanderen alles in qualitiet vorschreven derselven waerschap, verner und beter verschrijvong und vestniss na Landtrechte, Und hebben demnae Aelken Crampen, Wedtwe Rauwertz vorschreven Johan Rauwertz Gertruidt van Asbeck eheluijde, Henricus Rauwertz, Godefridus Bucherus Pastor -voer sijn huijsfrow cavierende- Derick Schoemaecker Vrede Rauwerts eheluide, und Meister Peter Pombreda Berndt Rauwertz eheluijde, allet voer sich, haren mitbeschreven und erven, voer eene walbetaelte Somma geldes, deren haer E. und Sie sich goeder volnkomner betalongh bedanckten, bester und bestendichster formen rechtens gecediert, avergegeven, und opgedragen, doende sulcx in krafft deses, Eliæ Rauwertss Aelken Hillebrandtss eheluijden und haren erven, Die gerechte helffscheidt der Rauwertss Behuisong und Hoffs, inden Darpe Wenterschwick, tuschen Herman van Bastens und Wissincks behuijsong und Erven gelegen, mit eenen ende anden Kerckhoff, mitten anderen ende ande strate schietende, Item die helffscheidt van een Goorden voer gemelten Darpe, mit eener sijdt ande Huijsinck wijsche, mitter ander sijdt ande Volmers, nu Onnekincks, Item Fennen Geerdes und der Erven Sanders ter Woerts goerdene gelegen, mit eenen ende an zaliger Herman ter Woerts goorden, mitten anderen ende ande gemeine strate schietende, Und die helffte van een stuck Landes, oick voer den Darpe mit eener sijdt langs de strate tegen zaliger Henrick Lebbincks grondt aver, mitter ander sijdt an Willem Wehnincks landt gelegen, mit beijden enden oick ande straten schietende. Alle mit derselven olde und nije toebehoer und gerechticheit, voer doerschlechtich kommerfrij, uthbescheijden Inliggenden gewoontlicken beswehr, Und hebben daerop mitt hant, halm unnd monde vertegen, Gelavende sampt und besonder und Jeder eene voer allen, derselven In maten vorschreven testaen, te wachten , tewaren,
Fol. 32 - und eene rechte waer te sijn, verner und beter verschrijvong und erffvestniss tedoen nae Landtrechte, Bij veronderpandong aller haerer sembtlichen und Jederen iegenwoirdigen und toekompstigen, gereiden und ongereiden goederen, woe offt waer die gelegen und antoetreffen wehren, Des hebben Elias Rauwert Aelken Hillebrandtss eheluijde vorschreven, voer sich und oeren erven op haer Andeel und quota van seecker Hondert daler opte Wiggers Cavenstede und Clockhege staende, vermitz desen gerenuntieert und vertegen, desselven oick waerschap und vestniss gelaefft nae Landtrechte, Bij veronderpandongh harer goederen, Voerbeholden dannoch Partien beijdersijdtz vorschreven, dat Imfall baven alle toeversicht van wegen harer Olderen und Voerolderen zaligen Johan und Lummen Rauwertz tot eeniger tijt enige Schulde offt beschweer, anders dan den Erven gemeinlick tegenwoirdichlick kundich und bewust, ankomen mochten, Dat Sie und hare erven Ider pro quota Dieselve helpen propelleren offt dragen und betalen sullen, Alles sonder Inrede, bedroch und argelist.
Bron: Franciska Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 397 fol. 30v-32 
Family F12448
 
113 12 maart 1689:
Hendrik Schulten heeft verkocht aan zijn schoonzoon Hendrik Wamelink lant op den Sunnenbrincke geleegen.
Bron: Das aantekeningen volontaire protocollen Bredevoort 
Family F1151
 
114 12 maart 1689:
Jan Jacob Coenen schuld aan Hendrik te Bengevoort 120 gl.
Bron: Das aantekeningen volontaire protocollen Bredevoort inv.nr. 430

6 mei 1692:
Elsken Huijsink wede Jan Jacob Coenen bekent schuldig te zijn an Derck Thienck f 100 Hollants.
Onderpand huis met hof tussen Berent Heijers huis en wede Lebbinks hof met het voorteijnde an de heelstraete? in de Misterstrate gelegen.
Bron: Das aantekeningen volontaire protocollen Bredevoort inv.nr. 481 
Family F6358
 
115 12 mei 1628:
in de marge : Ao 1637 den 13. Maij bekande Willem Krabbenborch als Man und Momber Hermken Smitz, dese Summa van Geessken Vildekes, weduwe van Bernt Soldaets, ontfangen te hebben. Ergo Vacat.
Erschenen Bernt Soldaets Geesken Vildeken eheluijde , die bekanden voer sich und haren erven upgenomen und ontfangen te hebben van Hermken Smitz, zaligen Peter Smitz Mechteldt eheluiden nagelatener dochter de Summa van Hondert daler, den daler ad dertich stuver, den stuver tot Vijfftien placken gerekent. Gelaeffde dieselve aver een Jaer à dato deses neffens Sess dergelijcken daler Interesse toe betalen. Bij veronderpandong harer gueder, und Peen van reale und parate executie. Sonder exception und argelist.
Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 401 fol. 34v 
Family F8288
 
116 12 mei 1653:
Jan Gossinck, Elsken Loijkinck verkopen aan Marten Eevers Jenneken Werners ehel. haar behuijsonge und hoff daerachter in Wenterswick in dei Voorstadt tusschen Jan Willinck und Jan Haeffke behuijsonge.
Bron: RAG, RABvt (0136) inv.nr. 418, f. 62v 
Family F8406
 
117 12 november 1693:
Lijsken Oenk wed. Geert Oenk met oudste zoon Berent
schuldig aan Wessel Lutgers f 78.6 st. + 8 molder en 3 schepel rogge en 2 molder boekwijte in 6 weken terug te betalen.
Pand: melioratie van het hoeksken landt hetwelke aan Jan Doevenslat voor 25 dlr. verkocht is etc.
Bron: Das aantekeningen volontaire protocollen Bredevoort 
Family F5089
 
118 12 october 1707 artikel 1:
Gerrit Eelinck en desselfs huijsvrouw hebbende een tijd lang haer van des Heeren tafel onthouden omdat in questie leefden met de vrouwen stiefbestemoeder, nu getrouwt aen Joost Eelinck zijn beijde partien ontboden zijnde verschenen voor de consistorie, en jeden in 't bijsonder gehoort bevond men dat de saeck herquam van seker pretentie van erfenisse soo Gerrit Eelinck pretendeerde van de stiefbestemoeder, 't welcke de Kerckenraed oordeelde Juris forensis te zijn heeft echtr een middel der versoeninge voorgeslagen, bestaende daer in, dat wederzijts partien jeder twee eerlijcke mannen souden kiesen in de sake in Compromis stellen, waer toe Gerrit en desselfs Huijsvrouwe wel genegen scheene, doch de stiefbestemoer niet.
derhalven de Broeders siende dat men hier in geen ander middel konde uijtvinden noch geen versoeninge immers nu ter tijd te verholpen was hebben partijen jeder sijns pligts vermaent en alsoo laten gaen in hope er noch op dese of gene wijse een expedient mogte gevonden worden.

Gerrit en Stijntje liggen dus overhoop met haar stief-oma. Dit is Geertje Hesselinck, de tweede vrouw van Geert Eelinck, de opa van Stijntje Eelinck. Zij is na de dood van Geert Eelinck hertrouwd met Joost Cossinck, die bij haar in is getrokken en zich nu ook Eelinck noemt.

24 december 1710:
De Huijsvrouw van Jost Cossinck alias Elinck een en andermael, bij eenige leden van de kerckeraet versocht hebbende, om weder om toegelaten te worden tot het genot van des Heren Heijligh avontmael het welcke haer nevens Gerrit Elinck, en des selfs huijsvrouw verboden was ter oorsaeck van eenigh verschil soo tusschen haer als Gerrit Elinck en desselfs vrouw geresen, waer van siet het jaer 1707 den 11 Octb.
Is geresolveert om niet alleen haer, maer oock de andere partie voor de E kerckraet te citeren, om was het mogelick de vrede en eendrach tusschen dese twistende te bevorderen, die dan oock ter bestemder tijt verschenen zijn, waer op dan binnen geroepen is eerst Gerrit Elinck en des selffs vrouw, de welcke van de E praeses gevraeght zijnde of niet genegen waren, om het avontmael des Heren waer van ze digh nu sulck een geruijmen tijt onthouwden hadden, op de aenstaende kersdagen met ons te vieren, en ten dien eijnde sigh vooraf met haer partij te bevredigen en te versoenen, gaven tot antwoort sulcks niet te kunnen doen, soo lang het verschil de oorsaecke van hunne oneenigheijt niet was bijgeleght, sigh voorts op de rechtmatigheijt van hunne saecken beroepende en betuijgende, gelijck ze oock voor dezen gedaen hadden, gewilligh en volvindigh? te zijn, om de selve aen het oordeel van onpartijdige te onderwerpen.
Is daer op nae dat de eerste buijten getreden waeren de huysvrouw van Joost Cossinck binnen gestaen, de welcke, naedat ze haer voorstel gedaen hadt van de E praeses is voorgehouwden hoe dat Gerrit Elinck en desselfs vrouw in hare klaghte tegens haer volharden en met eenen wenste, dat de sake waerover verschil was, aen het oordeel van onpartijdige mochte overgegeven worden, op dat terwijlle hij sigh selfs niet scheyden kunden sij door goede en vredelievende mannen mochten gescheijden worden, welcke begeerte haer niet alleen als billick en redelijck wiert voorgestelt maer sij oock insgelijcks versocht, dat ze deselves ten bewijze datze vrede en eendrach waerlijck soght gelijck ze mondelick voorgaf wilde voldoen, doch gaf ze tot antwoort datze sulcks sonder voorgaende kennisse en bewillinge van hunne kinderen niet konde doen. waer op dan besloten is de saeck tot aenstaende passchen in staet te laten, indie hope en verwachting, dat Godt die een Godt des vredes is, haere harten op deze of gene wijze, tot vrede neygen en bewercken wil.

Den 6 April [1711] Heeft Gerrit Elinck in de tegenwoordigheijt van de meeste leden des Kerckenraets, in de kercke getelt 25 gulden soo zijn vrouwen Moeder jenneken Elinck doe onlangs overleden aen de armen belooft hadde.

Uiteindelijk komt alles toch nog goed tussen Gerrit en Stijntje Elinck en haar stiefoma, getuige de volgende aantekening in de kerkeraadsnotulen:
Den 23 Decemb: [1712]:
De huijsvrouw van Joost Cossinck eenighe jaeren met Gerrit Elinck en desslfs huysvrouw in twist en oneenigheijt geleeft hebbende, en dieswegens met malkanderen van het avontmael afgehouden zijnde, hebben zigh in de tegenwoordigheijt van den Predikant Worm wederom met malkanderen versoent, het gheen sijn E de Kerckraet heeft bekent gemaeckt en zijn daer op dan oock wederom tot des Heren avontmael toegelaten.

15 december 1719:
Deefken Koks wed. Gerrit Dulmes met broer Jan Koks, draagt aan Wander Wijberdink X Jenneken Havestede de Wijberdink tiende op[.
Draagt aan Gerrit Elink in de goede Tijtt geh. met Stijne Elink de halve Huininkmate, Dorpboer, op.

3 juli 1727:
Opdragt van de Pelkwijks matenkamp met den plaggenvrede daertoe gehorende, gelegen met het eene einde naest het velt, en de eene sijde en het andere eijnde naest de Pellewijks mate en met de andere sijde naest Gerrit Elincks gront, door de wed. van wijlen M: Walien en haere kinderen aen Harmen ten Gronde.

Geerrijtt is bij Stijnken ingetrokken op goed Elink na hun huwelijk.

Bron: Das aantekeningen kerkeraadsnotulen Hervormde gemeente Winterswijk, Das Lib.Gifte Dorpboer 51, Das aantekeningen volontaire protocollen Bredevoort. 
Family F135
 
119 12 oktober 1571:
Gerdt Ekinck und Alidt sin huisfrowe, mit Gerden
vurs. oren man und mombar, hebben uth bewegenden
oirsaicken und oren wal voirbedachten beraidt und friën
willen oren sonn Gerdt Ekinck uth der handt upgedra-
gen und avergegeven, holderen und besitteren gemackt
des erff und gudes Ekinck, als dat mit sinen alingen
olden und nhien tobehoir gelegen is in den kerspel Alten,
in der buirschap Iserlo. Und hebben desselvigen uthge-
gaen und mit handt, halm und monde vertegen als recht
is. Mede gelaeft voir on und oren erven gelaeft deser
updracht und avergift alle tidt gude uprechte warschap
to sin und noch vorder und better vesteniss, dairmit
Gerdt vurs. oir son to rechte bestaen, wall verwaret
und bevestiget sin und bliven tegens all dengennnen
die des to rechte komen off mit recht besprecken und
indracht doen off maicken willen. Des sall hirentegens
Gert die sonne vurs. schuldich und gehalden sin Gert und
Alidt, eeluiden vurs., hoir leven lanck bij sich in dem
huise to halden, kost, cleder und alle notdroft in gesunt-
heit und kranckheit to bestellen und to verschaffen.
Und so dairin feill oder mangel geschege, sall dese
updracht und avergift van onwerden sin. Sonder argelist.
Item Gert, die sonne, sall ock sinen twen susteren, Nalen
und Trinen, als die to bestade komen van den erff
und gude Ekinck, geven und vernogen elck twehondert
dalers und dairto naburliche uthreidungh gelick den
twen oldesten susteren geschiet, dairmit sie van den
erf und gude Ekinck uthgegudet und afgesatt sin und
bliven sollen. Item die oldeste dochter Stine
heft anderhalf hondert dalers und uthreidungh ontfan-
gen und sall dairto to noch viftich dalers hebben, dair-
mit sie ock van denselven vurs.gude afgaen und
uthgegudiget sin und bliven sall. So heft ock
die anderde dochter Geesken twehondert dalers und
hoir uthreidungh ontfangen, dairmit sie ock van den
vurs. erff und guidt Ekinck afgegudet und afgesatt
sin und bliven sall. Und so ennich van den onbesta-
deden susteren sonder liefserven verstorven, sall
hoir vurs. deputierde andeill van dat guidt Ekinck up
oir susteren of derselver erven fallen. Und is Gerdes
und Alitz vurs. uterste wille dat die vurs. dochteren
ditsolff als vurs. steitt sollen halden und sich dairmit
genogen laten.
Bron: ADW (transcriptie) judicieel protocol 1571-1572, ORA Bvt inv.nr. 50 fol. 80v 
Family F12338
 
120 12 oktober 1581:
Thonis Siebinck met zijn vrouw Geese belooft aan Johan ter Pelkwick met zijn vrouw Wilhelm vijf molder rogge uit die Siebincks groithe Bree, te voldoen door zijn bouwman Henrick then Bijfanck.
Bron: Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen 45, RABvt inv.nr. 57 f 76

4 februari 1587:
Henrich en Mette Sibinck krijgen toestemming van het Kapittel van Vreden om 150 Thaler te lenen van Johan en Merrien Poelhuis.
Bron: Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen 45, Arch. Wasserburg Anholt, Rep. 64 nr. 26 f 2, 89, 114

18 juni 1588:
Henrich Sijbinck, Mett ehel., hebben bekandt dat sie den Armen tho Wenterswick schuldich sein 53 dlr., daervoer sie den Armen in rustlicken gesijtt und possession gestalt hebben, ein stuck bowlants, ungefehrlich 7 schepel geseij, geheiten Sijbincks groitte brede, gelegen in Sewincks esch inden buirschap Medeho, schietende mitten eenen eijnde an die Scholten stede maett, mitten anderen eijnde an Helmerdincks gorde. De Armen hebben dit stuck land then entgeltenisse pandtsgewies to gebruecken, edoch alle jaer op Jacobi mit 53 dlr. tho mogen loesen.
Bron: Luiting, RAG RABvt inv.nr. 58, fol. 79r en v

18 mei 1596:
Henderick Sybinck, Metten ehel., bekennen empfangen und schuldich tho sin Joist Koesinck, Jenneken ehel., die summa van 64 dlr., dairvor hie hem tot einen seekeren underpande int gebruick doet drie stuckscken groenlants, gelegen inden kerspel Wenterswick buerschap Medeho, in die diepe morsch achter den Laickinck esch, om datselvige pandtsgewis to gebruicken, in aller gestalt als Kosinck dat sulvige int gebruick heft. Voerbehalden dat Frederick van Basten dat eine ackerken jairlichs gebruicken sal, dat eine jair omb het ander. Und mach die eine den anderen die loese up Petri ad Cathedram ein vierdel jaers thovoren verkundigen und upseggen und alsdan ock gewislick geschieden. Hirmyt zijn alle vorige contrarien und handschriften gedienet und theniete gemakt.
Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 60, fol. 110v en 111r

21 mei 1596:
Henrich en Mette belenen drie stukjes groenland; 2 september 1596 ook de Sybinck garden en al hun goed, 26 juni 1597 ook een stuk zaailand gend. Oisterwandts voor 25 daalders.
Bron: Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen 45, RABvt 60 f 110v, 129v, 199v

18 januari 1598:
Henrich Siebinck en zijn vrouw Mette verkopen aan Johan Koips op der Woirdt en zijn vrouw Aelken hun aandeel en gerechtigheid des Kopis Guedes in Lintelo, als haar aangeërfd van haar ouders.
Bron: Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen 45, RABvt 61 f 1

22 juni 1602:
Zij verkopen de Gösenmorsch achter de Sybinck Esch.
Bron: Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen 45, RABvt 64 f 62v

4 augustus 1603:
Mette Sijbincks, Henrick ihr sohn, mit Herman Leyckinck ihren mombar (wegens absentie ihres mans und resp. vader Henricken Sybincks, und dat men niet en wiste waer hie sij oder niet), bekennen wegens taxierten und moderierten gerichtskosten schuldich toe sijn aan Johan Brommell, Engelen ehel., 18 dlr., gelaefden dieselven half up Michaelis, half up Christmiss dess tegenwoirdigen jaers toe betaelen, bij veronderpandong aller ihren gereiden und ongereiden guederen.
Bron: Luiting, RAG RABvt inv.nr. 65, fol. 144v en 145r

1603, 1604:
Zij procedeert als Metta frow ther Sijbinck bij afwezigheid van haar man.
Bron: Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen 45, RABvt 65 f 144v, 174v, 189v, 200, 206v, 221v, nr. 66 f 6, 18v

3 juni 1606:
Henrick Sybinck in Meddehoe, Mette ehel., bekanden schuldich toe sijn aan Mechteldt Voets toe Udinck die summa van 50 dll., belavende dieselve binnen ses die negste jahren à dato, jedes jairs op Jacobi Apostoli den sestendeill und op Jacoby negstkompstig daerop soevendehalven dll. toe betalen, bij veronderpandong aller sijner gereiden und ongereiden guederen.
Bron: Luiting, RAG RABvt inv.nr. 68, fol. 66v en 67r

5 juli 1606, 13 juni 1607:
Zij verkopen hun Sybinck maets kamp in pandschap
Bron: Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen 45, RABvt 68 f 80; 69 f 95v

22 juni 1609:
Henrick Sybinck in Meddo en zijn huisvrouw en Henrick Sybinck de jonge met authoriteit zijns vaders, bekennen schuld en verbinden al hun goed.
Bron: Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen 45, RABvt 71 f 115

24 oktober 1611:
Henrick Sybinck de Jonger met zijn vader en moeder Henrick en Mette Sybinck, verpandt hooiland.
Bron: Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen 45, RABvt 73 f 186v 
Family F4951
 
121 12 oktober 1595:
Naelken Tenckinck, dochter van Johan en Geesken Tenckinck wordt geruild tegen Catharina Nijenhuis van het hof Vreden.
Bron: Tweede hofboek fol. 12

Hofdag 1597:
Nale Tenckinck uith die echte gehilicket an Tobe Hesselinck gelovet in 14 dagen die ungnade affthomaken. 
Family F673
 
122 12 oktober 1752:
Engele Hoijtink, weduwe van Willem te Kronnie, geassisteerd met haar ondertrouwden bruijdegom Berent Kampes, wil in tweede ehe treden. Zij geeft over inventaris van de goederen, bij de dood van haar eheman bezeten, ende alnog bij de comparante en haar voorzoon Teube, bij wijlen haren eheman en Geertjen Wevers ehelijk verwekt (momberen Derk en Jan Wevers) en der comparantinnen dogtertien bij wijlen haren eheman voornoemd verwerkt, Geertruijt genaamt. Tot momberen over de onmundige dochter worden aangesteld Jan en Teunis ter Kronje, bloetomen van het onmundige dogtertien. In de inventaris geen onroerende goederen.
Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 563 
Family F1176
 
123 12 september 1598:
Aelbert Dijenberch, Johan, Henrich en Diederich Dienberch, gebroeders, zoons van wijlen Johan Dienberch, in leven rentmeester te Bredevoort, en Wilhelmine Tol zijn huisvrouw, ter eenre, en Aelken van Luchteren, gewezen tweede huisvrouw van Johan Dienberch, met haar kinderen Fenneken, Rotger, Gertruidt en Aelken Dienberch, ter andere zijde, maken boedelscheiding.
Bron: De Nederlandsche Leeuw 1979 p. 404, ORA Bvt inv.nr. 61 fol. 51 
Family F11259
 
124 12 september 1664:
Henrick Timminck, tegenwoordige eheman van Griete Lammerdinck, nagelatene van zal. Jan Boeinck, bekent voor een wel ontfangene somma geldes rechter jaerlijcker pension verkoft te hebben an Berent ten Oostendarp, Griete sijn huysfrouw, thien dlr. Hollantsche waerde, jaerlijckx op Jacobi ende op Jacobi 1665 eerst toe verschijnen met ses daegen helpens, stellende daervoor ten onderpande alle haere goederen, in specie haere cavenstede die Halrijte genaamt in kerspel Wenterswick, bourschap Medehoo, tusschen Oostendarp ende Steenkamp gelegen.
Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 425 fol. 40v 
Family F4957
 
125 13 april 1618:
Johan Roecx, mede als vader und mombaer sijner kinder, bij sijner zal. huijsfr. Engell ter Hoeve geprocreert, und Hermken Roecx, sijns Johans oldtste dochter, mit gmlt. haeren vader und mombar, bekennen van wegen sijner Johans sal. huijsfrouw Engelen vorschr. vaderlicker und moederlicker nalatenschaps gereden und ungereden goederen, insonderheit des erfs und guets ter Hoeve, in kerspel Wenterswick buerschap Meddehoe gelegen, alingh und all affguedet, voldaen und betaelt te sijn. Zij bedancken derwege Dierick Behrninck solcker entrechtung und betalong. Demnae hebben Johan Roecx voor sich und sijnen kinderen, mede Hermcken Roecx voor sich und haeren erven aan Dierick Berninck, Willemken sijn huijsvrouw, meergl. harer huijsfrouwen und moeders andeell, quota und gerechticheit, als nembt lick den vierdendeell des erfs und guets Hoeve, erfelick getransportiert.
Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 391, fol. 18r en v 
Family F7545
 
126 13 april 1649:
in de marge: A 1668 den 17. Januarij erschenen J. Oossinck als Schoonsoon van zal. Geert ten Damkotte ende bekande dat dese verschrijvinge ten volle betaelt sij van Behrendt(?) Weeninck, Ergo Vacat, T. Bronckhorst Landtschrijver
Erschenen Jan Schulte op Wehninck, Enneken Wehninck Eheluide, Ingesetene des Ambtes Bocholt Burhschap Bahrle, die bekanden voor sich und haeren erven, voor eene welbetaelte Summa geldes ondergemelt, /: so tott behoeff gemelter Buhrschap Bahrle opgenomen : / rechter Jaerlixer pension avergelaten und verkofft te hebben an Geert ten Damkate Mechtelt eheluijden und haeren erven, Sess dall., den daller ad dertich Stuijver, den Stuijver tott vijfftijn placken gerekent, Jaerlix op St. Johan inden winter und op St. Jan Midwinter desese 1649. Jaers eerst toe verschijnen, stellende daervoor t'onderpande alle hare gereide und ongereide goederen, om sich daeran gemelter pension, sampt hoofftsum, hinder kosten und schaden wegen missbetalongh und uthmanongh angewendt, mit pendinge nae Landtrechte toe verhalen, Die Loesse een Vierendeell Jaers te voeren te verkundigen beijdersijts voorbeholden und demnae mitt die Summa van Hondert Dall. obgemelter geweerden, toe loessen. Alles bij pone van pendinge alss voorschreven Sonder Exception und argelist.
Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 416 fol. 33, 33v 
Family F11598
 
127 13 augustus 1614, Hendrick ten Lutken Esch zou Jan Mensinck en diens zoon Berndt Mensinck van toverij hebben beticht, maar hij ontkent zulks, of zou het slechts in dronkenschap en in haast hebben gezegd (RABvt 387 f 33)

14 juni 1621, Thonys ten Wuestenesch en zijn vrouw Gertken verkopen aan Johan Willinck met Deele 1/3 deel van het erf en goed Leessinck alzo zij het tegenwoordig in bezit en gebruik hebben in Raetman tussen Mensinck en Tenckinck (id 394 f 47)

10 juli 1621,
Thonys ten Wuestenesch met zijn huisvrouw verkoopt een rente uit zijn 1/3 deel van de Leessinck mate in Ratum aan Johan Willinck en diens vrouw Deelen. (id. 394 f 42, doorgehaald)

27 november 1621, Berndt Leessinck en zijn vrouw Geesken kopen de helft van twee stukken land, vroeger die Veltbraecke gend. onder Leessinck van Johan Mentinck en diens vrouw Jenneke, Thonys ten Wuestenesch en zijn vrouw Gertken kopen de helft van twee stukken land die Veltbraecke gend., vroeger bij Leessinck horend, in Ratum tussen Tenckinck en Mensinck gelegen, van Henrick (x Willemke Weijenborch), Jan en Bernt toe Knippenborch. (id 394 f 61, 61v)

22 december 1625:
Thonys ten Wuestenesch en zinj vrouw Gertken verkopen een pensioen uit de halve Dackhaer in de Zutloonse Marcke aan Berent Leessinck en zijn vrouw Geesen. (RABvt 398 f 73)

22 maart 1631:
Berent Leessinck heeft zijn suster Jenneken Leessinck, gehuwd met Johan T'Jeinck, uitgekocht uit het erf en goed Leessinck in Ratum. (id. 404 f 17)

30 juni 1634:
Berndt Leessinck en zijn vrouw Aelcken geven een lening. (id. 407 f 31v)

9 april 1636:
Berndt Leessinck en zijn vrouw Aelcken Tenckinck kopen een kamp land gend. dat Heerken in Ratum, 21 juni 1636: zij verkopen een rente uit Leessinck in Ratum naast Leessinck hoff en Mensinck brinck, 9 juli 1636: zij kopen drie molder roggetienden ;s jaars uit Leessinck (id. 409 resp. f 18v, 4v, 41v)

3 oktober 1644, 1 febr. 1645: Zij zijn medekopers van resp. de goederen Gelkinck en Mensinck in Ratum. (id. 414 f 37, 49v)

1647: Berent Lesinck is eigenaer van het goed Lesinck.
Hof 2 sp. boulant 5 mlr., derde gerve 41-13-.
1/2 Voeder hoeij of koeweide 2-5-. (Arch. Staten vh kwartier Zutphen)

24 november 1664: Berent Leessinck met zijn huisvrouw koopt den olden goorden, marge d.d. 8 mei 1679: zijn nagelaten zonen Willem en Hendrik Leessinck. (RaBvt 425 f 46)

Bron: Kwartieren Greidanus-Jaeger in Stamreeksen 58 
Family F1667
 
128 13 augustus 1614:
Hendrick ten Lutken Esch zou Jan Mensinck en diens zoon Berndt Mensinck van toverij hebben beticht, maar hij ontkent zulks, of zou het slechts in dronkenschap en in haast hebben gezegd.
Bron: Kwartierstaat Greidanus-Jaeger in stamreeksen 58; RAG RABvt nr. 387 f 33

2 juni 1617:
Goswin van Lawick verkoop 1/3 deel van Leessinck aan Thonis ten Wuesten Esch met diens vrouw Gertken en 2/3 deel aan Johan Mensinck, de kopers beloven elkaar naastingsrecht.
Bron: Kwartierstaat Greidanus-Jaeger in stamreeksen 58; RAG RABvt nr. 390 f 32v

24 juli 1617:
Onlangs hebben Johan Mensinck en Johan Vockinck twist en gefecht gehad omdat Vockinck tegen zijn gerechtelijke gelofte zich des guets Leesinck niet entholden.
Bron: Kwartierstaat Greidanus-Jaeger in stamreeksen 58; RAG RABvt nr. 79 f 71v

21 november 1617:
Johan Mensinck, tegenwoordig op Leessinck wonende, bekent dat een obligatie is afgelost.
Bron: Kwartierstaat Greidanus-Jaeger in stamreeksen 58; RAG RABvt nr. 390 f 64 
Mensinck, Johan (I17779)
 
129 13 februari 1728:
Jan Kossink, wonende op Wissink in Miste bekent getransporteerd en overgedragen te hebben aan Hendrik Sijbink in Meddehoe, sodane rentverschrijvinge ad 100 daelders capitaels, als Hendrik Sijbink op den 16-5-1643 aan Jan Kossink, Lijsken ehelieden, heeft verkogt en overgelaten, welke rentverschrijving gevestigt is in een stuk lants drie schepels gesaeij groot in Meddehoe op den Sevinck Esch, met eene sijde langs de Sevinks Bree, met de andere sijde naest rentverkoperen landerien gelegen, met eenen einde aen Schulte van Huppels Maet, met den anderen aen Helmers goorden schietende. Bekennende comparant van voors. rentverschrijvinge soo wegens capitael als intresse voldaen en betaelt te sijn.
Bron: Luiting, RAG: RABvt, inv.nr. 438

Bij de verkoop van kerkenbanken op 15 Oct. 1739 koopt Jan één van de vijff gesitten waaruit nummer 31 bestaat, sijnde den Heer van oedings Mans Banke bestaat in no. 31. NB hier van sal jeder gesit apart verkoft worden en bij de vijf koperen sonder onderscheijt bestaen worden. Een plaats in deselven Jan Wissink 25-0-0.

Jan en Stijntje hebben boerderij Wissink overgenomen van haar ouders, die geen zoons hadden. Hun derde dochter Janna neemt samen met haar man Jan Derk Esselink de boerderij over na de dood van Jan. In 1748 wonen op de boerderij:
Jan Derk Wissink 23 jaar, Vrouw Janna 29 jaar, Moeder Stijne Wissink 54 jaar, Dogter Aaltjen 14 jaar, Knegt Jan Hendrik Wamelink 20 jaar, Item Jan Seijken? 15 jaar, Meijd Janna Orriens 30 jaar, twee paarden.

Jan Derk Esselink op Wissink, geen kinderen, Stijne Wissink Wede. Jan Kossink, 4 kinderen, 3 over de 16 jaar die getr. zijn, Meijd Janna Draejers.

Jan en Stijntje hadden veel bezittingen. Er is over hen dan ook veel te vinden in de Volontaire Protocollen van het Rechterlijk Archief Bredevoort.

Op 28 april 1763 is er een schuldbekentenis van 1800 Gulden door Gerrit te Pelkwijk en Aaltje Wissink ten behoeve van Stiene Wissink, weduwe van wijlen Jan Wissink, onder verband van haar huis en hof in Winterswijk in de Bredevoortschestraate, Den halven Meijnencamp, drie schepels zaadland op de Oeldenhuis gelegen, tussen het land van Hermanus Willink en de Cremerscamp vijf schepel zaad op den Pas, tussen het land van Adriaan Wenink en Jan Freriks op denzelven Pas nog twee schepel zaad tussen 't land van Hendrik van Gelt en Fredrik Honis ...... en een half schepel zaad op den Pas, tussen 't land van Harmanus te Pelkwijk en de wede. Derk van Wullen. Een par.... Hooijgrond in de Morsse met de eene zijde naast de kerkengrond en dan nog een vierde gedeelte van de Willinkweide, liggende drie parceelen onder het Dorpboer van Winterswijk.

Op 10 mei 1763 vindt de Cessie, donatie en opdragt plaats door Garrit te Pelkwijk en Aaltje Wissink, Eheluiden van:

1. Haar huis en Hof in Winterswijk in de Bredevoortsche straate bij haar zelve bewoont.
2. Een huis in de Meddehoschede straate.
3. Zeven en half schepel gezaai bouland op de Pas.
4. Een vierde part van de Willinkweide.
5. Een stukke hooijgrond in de Morsche.
6. Den Meinen camp en een stuk land op den Oostervoort.
7. Twee stukken bouwland op den Ooldenhuis.
8. Een gaarden bij 't Melatenhuis.
liggende alle die parceelen in en onder het Dorp en Dorpbuur van Winterswijk. Voorts aanstelling van voogden aan haar drie kinderen met namen: Joost, Jan en Catharina Jacoba te Pelkwijk, met renunciatie van haar voogdijschap over die haare kinderen. Zijnde bij den gerigte wederom over die kinderen en haar goederen tot Voogden en Administrateurs aangestelt de personen van Harmanus te Pelkwijk en Jan Derk Wissink. 
Kosink, Jan (I412)
 
130 13 juli 1320:
Johannes dictus de Wijssche u. seine Gemahlin Ludgardis lassen ihre Hörigen Johannem dictum Hermanninc, dessen Frau, ihre 2 Söhne u. ihre Tochter Wijllen frei, indem sie ihnen zugleich die Güter Hermanninc in Medeho, in quibus resident, erblich verkaufen, und bitten die Abtissin von Vreden, sie möge ihnen diese Güter an Dienstmannstatt übertragen und sie selbst als Ministerialen annehmen.
Bron: Dr. L. Schmitz: Urkunden des fürstlich Salm-Salm'schen Archives in Anholt, Münster 1902 
Hermanninc, Johannes (I40923)
 
131 13 juli 1643:
Erschenen Warner Broerinck die bekande voor sich, Stinen sijner huijsfrouwen, daervoor de rato cavierende ende sijnen erven, voor eene walbetaelte summa geldes rechtes steden ewigen und onwederroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft te hebben an Geert ten Nijenhuijs, Jenneken sijner huijsfrouwen und erven sijn alinge rechte ende gerechtigheit van een klein hoekessken plaggen Vree offt groenlandts voor die Vaelt van t'Nijenhuijs ende beneffens die Schoppe gelegen. Deses gecediert und uhtgegaen. Daerop mit hant halm und monde vertegen, Sonder exception und argelist.
Bron: Henk Ruessink (trandscriptie), ORA Bvt inv.nr. 413 fol. 68, 68v

8 oktober 1646:
Warner Broerinck, Stine Roerdinck eheluide, verklaren verkofft te hebben an haren respective swager ende broeder Gerrit Roerdinck, Derisken Wehninck eheluiden, haer comparanten alinge recht ende praetensie, soe sie enichsins anden hoffgoede Roerdinck inde kerspell Wenterswick Buerschap Wolt gelegen, gehadt hebben ende hun van haere olderen daeran geerft gewesen.
Bron: Gelders Archief, ORA Bredevoort in.nr. 415 fol. 30v, 31

8 oktober 1656:
Erschenen Warner Broerinck Stine Roerdinck eheluide die bekanden voor sich und haeren erven voor eene walbetaelte Summa geldes ende genoegsame erstadongh, rechtes steden ewigen und onwederroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft te hebben an haren respective Swager ende broeder Gerrit Roerdinck, Derissken Wehninck eheluiden und haeren erven, haer Comparantenalinge recht ende prætensie, soe Sie enichsins anden Hoffgoede Roerdinck inde Kerspell Wenterschwick Buerschap Wolt gelegen, gehadt hebben, ende hun van haere Olderen daeran geerfft gewesen, niet daervan uhtbescheiden. Deses gecediert und uhtgegaen. Daerop mit hant, halm und monde vertegen, wahrschap verner und beter verschrijvongh und vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh harer goederen, sonder exception und argelist.
Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 415 fol. 30v, 31 
Family F2484
 
132 13 juni 1615:
Johan Esselinck X Wobbe, mede voor zijn zoon Willem Esselinck X Stijne, verklaren schuldig te zijn aan Henrich ter Maet in het kerspel Zutlohn, buerschap Nichteren, X Gertruidt, 99 daler hoofdsom en 44 daler sestien stuiver voor dato deses daarop verschenen pension, waarvoor zij twee stukken land in Esselinck gelegen, namelijk die Espe en de Haer genant, overgelaten hebben. Johan Esselinck zal het land bebouwen en dan zal de waarde van het gewas door twee of drie onpartijdige mensen geschat worden en aan Henrick ter Maet uitbetaald worden totdat de schuld voldaan is.
Bron: ORA Bvt inv.nr. 388 fol. 34v, 35

24 juni 1617:
Erschenen Willem Esselinck, Stijne Mierdinck eheluijde, die bekanden voer sich und haeren erven van Johan Mierdinck Jenneken eheluijden, harer Stijeffvader und Moeder,. Van wegen haer alinge filiall guet(?) und Patrimonij, sowall gereien als ongereiden guederen, eens voer alle alinck und volnkomentlick vergnuegt, entrichtet und betaelt tesijn. Bedanckten sich derselven gueder volnkomener betalong und hebben demnae Willem Esselinck, Stijne Mierdinck eheluijde vorschreven voer sich und haren erven, in behoeff haerer Olderen Johan Mierdincks Jennekens sijner ehevrouwen und haren erven op alle action,Anspraecke, vorderong, recht und gerechticheit, soe sie opten Erve und guede Mierdinck, sambt allen und jeden anderen gereden und ongereiden Vader- und Moederlicken itzigen und toekompstigen haab und guederen gehadt, offt Ihnen kompstlick vermitz doedtlicken affgangk meergemelter harer Olderen anwassen, anerven und competieren mochten, mit hant, halm und monde vertegen. Derselven te staen, te wachten, tewahren und eine rechte waer te sijn gelaefft nae Landtrechte. Sonder exceptie und argelist.
Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 390 fol. 35v

Mercurij 19 Maij 1630 - Stadtholder Johan ten Berge, Cornoten Peter Cloeck, Johan Wisselinck.
Erschenen Willem Esselinck, die bekande voer sich, Stijnen sijner huijsfrouwen, daervoer de rato cavierende, und haren erven, voer een opgenomene undwalbetaelde Somma geldes, rechter Jaerlicxer Pension avergelaten und verkofft thoe hebben Geerde Oossminck Hilleken eheluijden ter eener und Johan Oossminck Geerdtss vorschreven broeder ter ander halffscheidt, und haren erven, Twie Molder Boeckweitten marckschen koorn Wenterschwickscher maten, Jaerlicx op Michaëlis viertien dage daer nae onverhaelt und op Michaelis naestkompstich eerst thoe verschijnen. Stellende daervoer t'onderpande sijn stuck Landes die Essxit genant, achter opten Esselinck Esch gelegen, ongefehr van een Molderssaet, und alles so daerop bevonden werde om sich obgemelte Pension sampt Kosten und schaden wegen missbetalong erleden und angewendt, mit pendongh nae Landtrechte daeran thoe verhalen. Deses gecedeert und uthgegaen, daerop mit hant und monde vertegen, wahrschap, verner und beter verschrijvongh und vestniss gelaefft nae Landtrechte. Die Lose een Vierdell Jaers tho voren te verkunden voerbeholden, und demnae op Philippi et Jacobi, viertien dage voer offt nae mitte Somme van Hondert daler, den daler ad dertich stuver, den stuver tot Vijfftien placken gerekent, thoe losen. Alles bij peen van Pendongh als vorschreven, Sonder exception und argelist.
Bron: Henk Ruessink, ORA Bvt inv.nr. 403 fol. 33, 33v

Jovis 16 Junij 1631 - Stattholder Jan ten Berge, Cornoten Wilhelm und Jan Wisselinck.
Erschenen Willem Esselinck die bekande voer sich , Stijnen sijn huijsfrow, daervoer de rato cavierende, und haren erven, voer eene walbetaelte Somma geldes underbenent, rechter Jaerlixer Pension avergelaten und verkofft tho hebben ahn Berndt Oisminck Hilleken eheluijden und haren erven, Sess schepel Boeckweijten Wenterschwicksche mathen, Jarlicks op Michaelis und op Michaelis deses Jaers eerst t' verschijnen, Stellende daervoer t'onderpande alle hare gerede und ongerede gueder, umb sich gemelte Rente sampt Kosten und schaden wegen missbetalongh und uthmanongh erleden und angewendt, mit pendongh nae Landtrechte daeran tho verhalen. Deses gecediert und uthgegaen, daerop mit handt und monde vertegen, wahrschap, verner und beter verschrijvongh und vestnis gelaefft nae Landtrechte. Die Loese een Vierdell Jaers toe voren te verkunden voerbeholden, und demnae op Philippi et Jacobi, viertien dage voer oder nae, mitte Somma van Vijff und t'soventich daler, den daler ad dertich stuiver, den stuiver tot Vijfftien placken gerekent, toe loesen. Alles bij Peen van pendongh alss vorschreven, Sonder exception und argelist.
Bron: Henk Ruessink, ORA Bvt inv.nr. 404 fol. 37, 37v

Martis 6 Decembris 1631 - Stattholder Johan ten Berge, Cornoten Peter Cloeck, Joannes Wisselinck.
Erschenen Willem Esselinck, die bekande voer sich, Stijne siner huisfrouwen daervoer de rato cavierende und oeren erven, Summa soluta rechter jaerlixer Pension avergelaten und verkofft te hebben an Lambert Coops Enneken sijner huisfrouwen und oeren erven Soeven schepell Bo(eck)weiten Wenterschwickscher maten Jaerlixer .... St. Michaelis und op anstaende Michaelis Sestienhondert twieund dertich eerst toeverschijnen, stellende daervoer t'onderpande alle sijne gerede und ongerede gueder om sich daeran mit pendongh nae Landtrechte daeran te verhalen.
Die Loese een Vierdell Jaers te voren te verkunden voerbeholden unnd demnae op Meij Philippi et Jacobi, viertijn dage daernae onverhaelt mitte Somma van Vijffund soeventich daler, den daler ad dertich stuver den stuver tott vijfftijn placken gerekent te Loesen, bij veronderpandongh sijner gueder und peen van Pendongh als vorschreven. Sonder exception und argelist.
Bron: Henk Ruessink, ORA Bvt inv.nr. 404 fol. 58 
Family F10931
 
133 13 juni 1618:
Erschenen Johan Volmer Vogt thoe Vreden, Mechtelt eheluijde, die bekanden voer sich und Ihren erven, voer eene walbetaelte Somme geldes rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken erffkoips avergelaten und verkofft to hebben und verkofften in krafft deses Rosier Loomans Jenneken sijner huijsfrouwen und oeren erven, dat Erff und guet Boijdens stede genant, alsoe dieselve hooch und lege, an top, torff und twijch, inden Kerspell Aelten, buerschap Lintell langs und thoe einde an Heijnen goet, sambt Doernick Diepengoir in sijner verner vohr und bepalong gelegen die eene Kamp an Maeges Maetken, sonst ant Kolenbroeck schietende, mit sijn toebehoer und gerechticheit, voer doerslechtich thendt- und kummerfrij, uthbescheiden den Huijse thoe Bredeforth Vierdenhalven stuver thinss. Item twie paer hoender und gewontlicken Lijffdienst, und der kercke t'Aelten twie Pont wasses Jairlicx. Deses gecediert und uthgegaen, daerop mit hant, halm und monde vertegen, waerschap, beter verschrijvong und erffvestniss gelaefft nae Landtrechte. Bij veronderpandongh aller jharer gueder, woe, waer offt in wat Heeren Landen die gelegen. Sonder exceptie und argelist.
Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 391 fol. 27v, 28

14 maart 1621:
Peter Everts X Margriete Machtes verkopen aan Rosier Loomans X Jenneken Kappers een stuck groenlandt inden kerspel Aelten buerschap Lintelo.

Rosier Loomans X Jenneken Kappers verkopen aan peter Everts X Margriete Machtes haar cavesteedken Budddincks inden kerspel Aalten, buerschap Lintel.
Bron: ORA Bvt inv.nr. 394 fol. 15, 15v

14 april 1624:
Erschenen Thonijs ten Ruell Lumme eheluijde voer sich, und hij Thonijs als Vader und Mombar sijner bij saligen Lotte Cappers ehelich getuigten kinder voert Rosier Lomans Jenneken Cappers eheluijde, Die bekanden voer sich, respective kinderen und erven, van haren Schwager und broeder Coepe Cappers Derick Conincks eheluijden van wegen harer Comparanten und mitbeschrevenen Vader- und Moederlicker alinger Nalatenschap gereiden und ongereiden guederen, volnkomentlick und toe dancke voldaen und betaelt te sijn, bedanckten sich derselven goeder betalong, quitierende daerop in krafft deses, und hebben derwegen alles voer sich und haren mitbeschrevenen In behueff Coepen Cappers, huijsfrouwen und erven, opt Erff und guet Cappers sampt toebehoer und gerechticheit Inden Kerspell Aelten buerschap Hoerne gelegen, mit hant, halm und monde vertegen, Desselven waerschap beter verschrijvong und vestniss gelaefft nae Landtrechte, Bij veronderpandong harer goederen. Sonder exceptie und argelist.
Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 397 fol. 15v

Mercurij 21 Septembris 1631 - Stadtholder Johan Nachtegaell, Cornoten Herman Steinrotz, Peter Everdts, Herman Grievinck.
Erschenen Rosier Lohman Jenneken eheluijde, die bekanden voer sich und haren erven, voer eene walbetaelde Somma geldes, rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft tho hebben, averlieten und verkofften in krafft deses an Johan ter Woert Aelcken eheluijden und ueren erven een stuck Bowlandes, in aller gestaldt datselve opten Esch t'Iserloe inden kerspell Aelten tusschen Hofftijserloesch und Bekincks lenderie gelegen, mit beijden enden an die gemeine Heelwege schietende, mit desselven toebehoer und gerechticheit, sampt den Plaggen und fuhrwech vand'Iserloosche Heijde, voer die Woert hen tot gemelte landt toegebruicken. Voer doerslechtich thendt - thins- schult-n und kommerfrij. Deses in qualiteit vorschreven erfflick gecediert und uthgegaen. Daerop mit hant, halm und monde vertegen, wahrschap, verner und beter verschrijvong und vestniss gelaefft nae Landtrechte. Bij veronderpandung harer gueder. Sonder exception und argelist.
Bron: ORA Bvt inv.nr. 404 fol. 44v

Sabbati 9.Aprilis 1636 - Stattholder Johan ten Berge, Cornoten Peter Cloeck, J. Wisselinck.
Erschenen Warner Eppinck Jenneken Cappers eheluijde, die bekanden vor sich und oeren erven, voer genoechsame erstadungh und recompens, erfflick und onwedderroeplick avergegeven und cediert te hebben ahn Johan Lohmans Stine ten Ruijll eheluiden und haren erven und Lubbert Lohmans Aelcke Essinck eheluiden und deren erven eene originale Pandtverschrijvongh In(holdts) van Soeven Molder und een schepell roggen Aeltenscher maten, staende mit soeven hondert gulden toeloesen, so haer Vade(r ) Rosier Lohman den drieundtwintich(sten) Maij A Sestijnhondert twie und d(ertich) stylo veteri vanden HoochWolgeborn(en) Graven und Heeren Wilhelm Friedrich Graven tho Limburch und Brunckhorst Heren tho Stierum Wisch Borkelo und Lechtenvoorde, Bannerheren dess Furstendoms Gelre und Graeffschaps Zutphen, hoochmilder gedechtniss under Sijnen Grafflicken eigen handt und pitschafft erholden, mit derselven alingen Inholdt. Deses erfflick gecediert und opgedragen. Daerop mit hant, halm und monde vertegen, wahrschap und vestniss gelaefft inholdts der originaell Verschrijvongh, Sunder exception und argelist.
Erschenen Johan Lohman Stijne ten Ruijll eheluide, und Lubbert Lohman Aelcken Essinck eheluide, die bekanden voer sich und haren erven, van wegen harer respective Vader- und Moederlicke Nalatenschap gereden und ongereden guederen, van Warner Eppinck Jenneken Cappers eheluiden, vollenkomentlick und toe dancke vergenuegt und betaelt te sijn, Bedanckende sich derselver goeder vollenkomener entrichtungh und betalungh, quitierende daerop hiermit und in krafft deses. Sonder exception und argelist.

Erschenen Johan Lohman Stine te Ruijll eheluide und Lubbert Lohman Aelcken Essinck eheluide die bek(anden) voer sich und haren respective erven (voer) genoechsame erstadungh und recom(pens), deren sie sich vermits desen bedancken (deden), erfflick und onwedderroeplick avergelaten und verkofft te hebben ahn Warne(r )Eppinck Jenneken Cappers (eheluiden) und haren erven, het Erff und g(uedt) Boijtinck inden Kerspell Aelten Bu(erschap) Lintell, mit eener sijdt an Heijnen gelegen, mitter ander ant Colenbroeck in sijner Vohr und bepalungh gelegen, mit eenen ende an Magess Maeken, mitten anderen ahn Seine Doornincks grundt schietende mit sijn toebehoer und gerechticheit. Und een Maet in gemelte Kerspell und Buerschap, mit eener sijdt naest Oberinck Heegte, mitter ander naest Sehnen Maet in harer bepalongh gelegen, mit het eenen ende an het Witt goor, mitten anderen ahn Oberinck Maete schietende, voer doerschlechtich kummerfrij, voerbeholden uth die Boijtinck Stede den Huijse Bredevoort Vierdenhalven stuijver thins und twie paer hoender, Und der Kercken t' Aelten haer geboer ende wass Jaerlix, und den Heeren sijnen gewontlicken denst sampt gemein beswaer. Deses erfflick gecediert und uthgegaen. Daerop mit hant, halm und monde vertegen, wahrschap, verner und beter verschrijvongh und erffvestnis gelaefft nae Landtrechte, Bij veronderpandongh harer respective goederen, Sonder exception und argelist.
Bron: ORA Bvt inv.nr. 409 fol. 17v-18v

Mercurij 13 Maij 1640 - Stattholder Frans Moselage, Cornoten Johan ten Brincke, Johan Nachtegall, Herman Huijninck.
Erschenen Margriete Mächtes nagelatene van zal. Peter Evertz mit Johan Grievinck ondervoogt tott Aalten, haeren hiertoe erkorenen und toegelatenen Mombars, die bekande mit authoriteit hares Mombars vorss.,voor sich und haren erven uht cracht van sekere obligatie in dato den eersten Maij Anno sestijnhondert Drieundtwintich under zal.Peter Evertz und haer comparantinnen handen und respective Marcks, van haer und den gerichte geagnosciert, rechter jaerlixer pension avergelaten und verkofft te hebben ahn Warner Eppinck Jenneke eheluiden und haren Erven tijn daler, den daler ad dertich Stuijver, den Stuijver tott vijfftijn placken gerekent, jaerlix op Meij Philipi und Jacobi und op Meij sestijnhondert Eenundviertich eerst toe verschijnen, stellende daervoer t' onderpande haer huijs und hoff voorts alle hare goederen, ghiene uhtgesondert, om sich daeran gemelter pension, hoofftsum sampt Kosten und schaden mit pendongh nae Landtrechte te verhalen. Die Loese een halff Jaer te voren te verkundigen voorbeholden und demnae op Meij viertijn dagen daernae onverhaelt, mitte summa van twiehon-dert daller in twie terminen Jaerlix mit hondert dall: te loesen. Alles bij peen van pendongh als vorschreven. Sonder exception und argelist.
Naast deze acte staat op f. 70 v: Anno 1656 den 11. Maij bekande Willem Eppinck, zal. Rosier Lohmans Son wonende op Eppinck, dat Herman Evers und Gerritken Huijninck eheluide hem dese Summa ter presentie van Jan ten Brincke coernoot affgeloeset ende betaelt hadde.
Erschenen Warner Eppinck Jenneken eheluiden die bekanden voor sich und haren erven, voor eene walbetaelte summa geldes rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft te hebben an Peter Kremer Anna eheluiden und haren erven, haer verkoeperen huijss inden Darpe Aelten inden Nederstrate, mit eener sijdt naest Lubbert Hoevincks huijss, mitter ander an Henrick Hetterscheijs grondt gelegen, voor ande strate, achter an Derick Bredthouwers grondt schietende, gestalt sie Verkoepere t'selve van Jan Schaers angekofft, voor doorschlechtich kummerfrij, uhtbescheiden gemeen beswaer, Deses erfflick gecediert und uhtgegaen daerop mit hant halm und monde vertegen, wahrschap, verner und beter verschrijvongh und vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh harer goederen, Sonder exception und argelist.
Bron: ORA Bvt inv.nr. 411 fol. 70v-71v 
Family F11109
 
134 13 juni 1665:
Tonnis Aerninck (?) en huisvrouw verkopen aan Jan Doeinck X Mechteld Romunde een molder gesei bouwland op de Aelter Esch.
Bron: ORA Bvt inv.nr. 425a fol. 34

28 mei 1681:
Jan Doinck ende Henrick Romunde, als vader en oom van Wesseltjen, Henrick, Jenneken, Jan Berent en Hilleken Doinck, in d'eerste en tweede ehe bij Hilleken van Aelten ende Mechtelt Romunde geprocreert, met Dr. Theben als man ende momber van voors. Wesseltjen, hebben de voor- ende nakinderen tot enerlei kinderen gemaakt. Na de dood van de vader zullen zij alles gelijk delen.
Bron: ORA Bvt inv.nr. 426 fol. 135 
Family F11194
 
135 13 juni 1685:
Hermken Hellers wed. Herman ten Slodtboom, met soon Jan Slodtboom, als momber sijner moeder en de andere kinderen, hebben 446 gulden geleend van Jan Waemelinck. Onderpand: land op de Steurskamp.
Bron: ORA Bvt inv.nr. 428 fol. 23v, 24 
Family F11204
 
136 13 juni 1701:
Berent te Ulewick bouwman op Boeijinck geh. met Hermken heeft een schuld van 250 Car. Gln. aan Maria Johanna Boeijink.
Bron: Das aantekeningen volontaire protocollen Bredevoort 
Family F3794
 
137 13 juni 1720:
Engbert Smits X Hilleken Evers hebben een schuld van 100 Gl. Holl. aan Elisabet en Susanna Ruhoff
Bron: Das aantekeningen volontaire protocollen oud rechterlijk archief Bredevoort 
Family F153
 
138 13 juni 1727:
Johanna Grevink, erfgenaem haers moeders Gerritje Locken, wordt beleend met een stuk grond van 3 molders gesaeijs, het Bergstuck onder de hof Ahof. Hulder Beernt Aerntsen haer man.
Bron: Sloet: Leenaktenboeken Gelre en Zutphen, belening 182d

Liberale Gifte Aalten 1748:
Den olden Scholte van den Pol Berent Arentsen, weduenaer van Janna Grevink heeft daer van nog in leven vijf kinder over de 16 jaer zijnde bij haer vader in huis heeft sijne besittinge geset volgens overgegeven declaratoir op de somme van dartien duijsent drie hondert glns. heeft daer van den 1. termijn gefurneert ad 66 glns 10 strs.
Desselfs dogter Berendina Arentsen geeft mede over declaratoir waer bij haer goet geset veertien hondert glns. daervan den 1. termijn gefurneert ad 3 glns. 10 strs.
Bron: J.C. Klompenhouwer, transcriptie Liberale Gifte Aalten 1748 
Family F9014
 
139 13 maart 1617: Jochim Clocks, mede namens zijn zusters Margriet, Elisabet en Gertruidt, verklaart van Griete Heckerfeldt, wed. Hans Clocks, zijn broer, volledig betaald te zijn van Hans Clocks nalatenschap.
Bron: ORA Bvt inv.nr. 390 fol. 21v 
Family F11016
 
140 13 maart 1644:
Henrick Masselinck, verkoopt an Jan Schuirinck Elsken eheluiden een stuck bouwlandtes datt Winckel kempken genant inde kerspel Aelten naest het Boeinck veldt gelegen, item een derdendeell van een molder geseij landes inden Linteler Esch tusschen Wolterinck ende Bulsinck landerijen gelegen het Schurinckstuck genant mit eenen ende anden hogen wegh schietende. Item sijn anpart vande nije Weijde int Entinck Broeck neast die Roedere? ende Schuijrinkck Maeden, inde kerspel Aelten gelegen, mitt derselver toebehoer und gerechtigheit.
Bron: RAG: ORA Bredevoort inv.nr. 414 fol. 15 
Family F5288
 
141 13 maart 1654:
Joost Simmelt voor sich en sijn erven, also zijn zl. vaeder Jan Simmelt in 1640 den 28 Marty, die Wormbs kamp wohninge aan Geerdt Wormbskamp, Webbe, ehelieden, voor 700 dall. verpandet heeft, bekande voor Jan Wormbskamp, Jenneken eheluijden, gemelten pandtpenninck noch mit 130 dall. verhoogt ende vermeerdert te hebben, belopende nu den geheelen pandtschillinck 830 dall. Belovende glte. Joost Simmelt dat, indien hij Wormbskamp wohninge tot enige tijd erflick verkopen ofte hoger verpanden wilde, dat glte Jan Simmelt (moet dit zijn Wormskamp?) off sijne erven alsdan daertoe die neegste sijn solden, mits daervoor doende en betaele aan een ander. (Siet hier over de acten vanden 28 Marty 1640 en 22 Juny 1696 gepasseert).
Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 418, fol. 90v.

15 november 1655:
Erschenen Joost Simmeldinck ende bekande voor sich en sijn huijsfrou van voorgestreckten gelde aen Moijses Hertz jude schuldigh te sijn de summa van 12 gulden 7½ stuivers, gelaeffde deselve metten interesse en deeses daeges costen, tegens Lichtmis anstaende gewis ende onfeilbaer te betaelen, onder verbant van sijn goederen ende poene van reale ende parate executie.
Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 116, fol. 175v.

6 maart 1656:
Erschenen Joost Simmelt ende bekande voor sigh ende sijnen erven, wegen verschooten heeren pennignen, armen renten ende gelienden seijrogge, verkoft te hebben an Jan ter Pelckwick ende sijnen erven, soeven molder schonen rogge mitte hett stroe daeran dieselve gewassen, op een stick landts die Hoffstede genant in Simmelt, sijnde 't contract van desen mitten recognessent op Michaelis 1655 overcoomen, op naestanstaende St.Jacob t'ontfangen, ende t'selve saet op sijn Pelckwicks costen te meijen ende dorschen. Indien oock op voorsr. stucke die Hoffstede soo voel saets tot gemelte soeven molder niet mochte gewassen sijn, sall hem Pelckwick frij staen het restoor op sijn Simmelts ander landt te soeken ende maeijen.
Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 117, fol. 46v.

8 mei 1656:
Erschenen Joost Simmelt ende belaeffde Jan Becker die op huijden bespraeckte 8 dalers neffens huijdigen dagen opgelopene gerichtskosten tegens naestkompstigen Jacobi, entweder mitt gerede gelder offte saet opten lante, nae marckganck, gewisslick ende onfeilbaerlick te betaelen, alles bij poene van reale en parate executie.
Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 117, fol. 79r.

3 juli 1656:
Erschenen Joost Simmeldinck ende bekande oprechter wettlicker gelienden gelde schuldich te sijn an Moijses Hertz, jude, 9 rijksdll. ende 24 stuivers gerichtskosten, gelaeffde dieselve tegens naestkumpstigen Michaelis mit behoorlicke erstadungh gewiss ende onfeilbaerlick te betaelen, bij verbandt aller sijner gerieden ende ongerieden goederen, ende poene van reale ende parate executie.
Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 177a, fol. 20v 
Simmelink, Joost (I3095)
 
142 13 mei 1558:
Gert Symmelinck na gicht des vaechdes Albert ter Helle heft doen geseten Goirt, Asbecken diener, om kontschap der warheit t'geven waer van hem na gichtonge des vaechdes verwittigt ind angesath is. Sprecht densolven Gerde an so selige Hinrick Sewinck Gerde vurs. sine gemeide placgen op des Helmerdinck velt ontfoirt, dair bij Goirt vurs. ind Tonis ock Asbecken knecht mit oir geweer weren ind die placgen mit hebben helpen upsatten. Off sie datsolf uth bevel oirs jonckeren Juriens van Asbecke off jemans anders gedaen hebben, etc. etc.
Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 45, fol. 49r 
Family F4429
 
143 13 mei 1612:
Seijne Drentell X Joanna van Voorst verkopen aan Gerrit Jongbloet X Enneken Snijders een kempken in den kerspel van Aalten buerschap Barlo gelegen.
Bron: ORA Bvt inv.nr. 73 
Family F15234
 
144 13 mei 1629:
Erschenen Joist Gijsbertss die bekande voer sich, Uhlandt sijner huijsfrouwen, daervoer de rato cavierende, und haren erven, voer eene walbetaelde Somma geldes und genoegsame erstadung und recompens, rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft thoe hebben, an haren Soon und Dochter Johan Gijsbertss Lijsbet Romps eheluijden und haren ervenhare Verkoperen Behuijsunge und Hoff inden DarpeWenterschwick, tusschen Sweer ter Woertss huijs an eener, und Joannis Oldenseels huijss ten ander sijdt in harer bepalung gelegen, voer ande strate, achter an den Weemhoff schietende. Item eenen Goorden voer gemelten Darpe achter den Sonnenbrinck und Tebben Kamp, tusschen Dries Boesen Maet und de Darp Morsch in sijner bepalong gelegen, alle mit derselver toebehoer und gerechticheit voer doerslechtich Kommerfrij, uhtbescheiden den Pastorie toeWenterschwick uth dat huijss sijnen gewoontlicken thinss. Deses gecediert und uthgegaen. Daerop mit hant, halm und monde vertegen, waerschap, verner und beter verschrijvong und vestniss gelaefft nae Landtrechte. Bij veronderpandung sijner gueder. Sonder exception und argelist.

Erschenen Johan Gijsbertss und bekande voer sich, Lijsbeth Romp sijner huijsfrouwen, daervoer de rato cavierende, und haren erven, Voir genoechsame erstadongh und recompens, dessen sich vermitz desen bedancken dede, rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft thoe hebben, an haren Vader und Moeder Joost Gijsbertz Uhlandt eheluijden und haren erven, haer Verkoperen huijss und Hoff gestaldt dieselve inden Darpe Wenterschwick tuschen Jan Hardes huijss ter eener, und Lammert Wamelincks Huijssstede ter ander sijdt in hare verner bepalung gelegen, voer ande strate. Achter an Warner Romps Stalenborch schietende, mit derselven toebehoer und gerechticheit, voer doerslechtich kommerfrij, Voerbeholden der Pastorie haren geboerlicken thinss. Deses gecediert und uthgegaen. Daerop mit hant, halm und monde vertegen, waerschap, verner und beter verschrijvong und vestniss gelaefft nae Landtrechte. Bij veronderpandung sijner gueder. Sonder exception und argelist.
Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORABvt inv.nr. 402 fol. 32, 32v 
Family F11551
 
145 13 mei 1641:
Erschenen Geert ten Hulsen Aelken Loijkinck eheluide die bekanden voor sich und haren erven voor eene walbetaelte summa geldes rechtes steden ewigen und onwedderoeplicken erffkoops avergelaten und verkofft te hebben an haren respective Swager und Suster Berndt Loijkinck Henrick sijner huijsfrouwen und haren erven haer verkoeperen gerechte anpart van het Erff und Goedt Loijkinck inden Kerspell Wenterschwick Buerschap Medeho gelegen, Item haer gerechte anpart van het Kornen Goor in Ruhrloe gelegen, niet daervan uhtbescheiden, mit desselven toebehoer und gerechtigheit. Deses erfflick gecediert und uhtgegaen daerop mit hant halm und monde vertegen, wahrschap verner und beter verschrijvongh und vestnis gelaefft nae Landtrechte. Sonder exception und argelist
Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 412 fol. 28, 28v 
Family F1595
 
146 13 mei 1704:
Jan Slats X Liesken Dreiers hebben schuld aan Anna Sijbilla Paffendorphs weduwe wijlen Johan Heylersigh, groot 300 Caroli Gl. Onderpand: o.a. de Slatsstede.
In de marge: 2 februari 1712. Dr. Stumph, volm. van de wed. verklaart van de obligatie voldaan te zijn.
Bron: Das aantekeningen volontaire protocollen Bredevoort 
Family F1191
 
147 13 mei 1756:
Een stuk gaerden gront in de Langen Gaerden, tussen de Gaerden gronden van Zellekink en Wanders gelegen, door Harmen Bekkers en sijn vrou aen Arent Wilterdink en vrou.

13 mei 1774:
15 opdragten door Jan Berend Sieverdink en Engelbart Roerdink in qualiteit als Diaconen van Winterswijk van de hier na gespecificeerde parceelen aan de hieronder te noemen personen.
14to. van een stukje gaardengrond in de lange gaarden, naast het land van Willem van de Kempe en dat van de koper gelegen aan Arent Wilterdink.

14 mei 1778:
Opdragt van een Huis en Where met den hofgrond daar agter in Wenterswijk in de Nieuwstraat, tussen de huizen van Arent Wilterdink en Berend Willem Wevers door Garrit Jan Harmelink voorts Hendrik Harmelink en Geertruid Bemps Ehell: aan Wander Loman en Derksken Nieuwenhuis Ehell:

Bron: Das aantekeningen volontaire protocollen Bredevoort 
Family F2211
 
148 13 mei 1763:
Schuldbekentenis van 50 Gl. door Harmen Maas en Harmina Kuenen Ehel: ten behoeve van Harmen Wiggers onder verband van een stukje land op Mennink, tussen de landerien van Harmen Wiggers en Jan Hindrik Wamelink onder het Dorpbuur van Ww. gelegen.

17 december 1772:
Opdragt van ongeveer 2 schepels gezaaij Bouland op den Beusenesch tussen dat van Jan Hendrik Wamelink en dat bij Gerrit Roeters is ingekogt waarvan dit weder de halfscheid is.
door Jan Willem Erpenbeek als volmr. van Jan Willem Walien en Hendrina Meijer Ehel. aan Garrit Jan Meijerink en Deefken te Kronnie Ehel.

2 september 1777:
Schuldbekentenis van 275 Gln. door Harmen Maas en Harmina Kuenen Ehell: ten behoeve van Wessel Christiaan Elfers en Amrgreta Janssen Ehell: onder verband van haar Huijs, Land en Where bij dien, tussen Hunink en 't huisje van Arnoldus Hoitink, alsmede een stuk Bouwland op 't kampjen, tussen de Landen van Joost Balink en van Jan Hendrik Wamelink, voor 't Dorp Wenterswijk gelegen.
Gerojeerd bij acte van den 22 maart 1781. test.prot.
Bron: Das aantekeningen volontaire protocollen Bredevoort 
Family F747
 
149 13 november 1619:
Erschenen Lambert ter Kulve Engele ten Kreijll eheluijde, die bekanden voer sich und oeren erven, dat sie van haren Swager und Broeder Johan ten Kreijll, Elsken Holtwicks eheluijden, van wegen harer (: Engelen :) Vader- und Moederlicker Nalatenschap, und sowall gereiden als ongereiden guederen, krafft deser wegen hierbevoren opgerichten Verdrages und Maechgescheidts volnkomentlick, alinck und all den lesten Penninck metten eersten voldaen, entrichtet und betaelt weren. Bedanckten sich derselven goeder betalong, quitierende daerop krafft deses, und hebben demnae Lambert ter Kulve Engele ten Kreijll eheluijde, allet voer sich und haren erven, in behoeff Johans ten Kreijll Elsken Holtwicks und oeren erven, op dat Erff und guet ten Kreijll inden Kerspell Wenterswick , buerschap Miste gelegen, sambt desselven Cavenstede thoebehoer und gerechticheit, voort alingen Nalatenschap harer Engelen Olderen, sambt aller action und toesprueck sie tot dato deses daerop und an gehadt, vrijwillich und walbedechtlick mit hant, halm und monde vertegen, derselven waerschap, beter verschrijvong und erffvestniss gelaefft nae Landtrechte. Sonder Inrede und argelist.
Bron: ORA Bvt inv.nr. 392 fol. 57v, 58, transcriptie Henk Ruessink 
Family F11141
 
150 13. Octobris 1654 -
Erschenen Evert Craenen Coornoot des Wenterswickschen LandtGerichts, ende gaf den Gerichte te kennen, hoe dat hij Comparant in den Jaere 1647 ter thijdt ende wijle hij met sijn huijsvrouw Agnis Sibinck in die twede Ehe getreden is, binnen Borcken aen sijner Minderjahrigher kinderen Voormunderen heefft overgelevert staat ende Inventaris van sijne doemaels hebbende, gereide ende ongeriede goederen, mitsgaeders schulden ende wederschulden, ende ingevolghe van dien sijne minderjarighen kinderen in eerster Ehe geprocreërrt, die halffscheijt van sijne alinghen goede, ende alsoo derselver Kinderen Moeder zaligers geheele naelaetenschap oprechtelick bekandt ende aengewesen heeft. Ende offwell doemaels die Voormunderen Oomen ende Verwanten der Minderjaerighen van moeders sijde in eijne vermeijnte deijlinghe offte Maghescheit boven der kinderen moederlicke ende bij inventaris aen den Kinderen bekande goedt, noch eenigh uijt ofte hijlicks stuijr als oock dat sodanich hijlixstuijr bij t'een ofte ander kindt vermits derselve affsterven voor den tijdt van bestadingh ter ehe niet wierde geprofitiert, t'selve aen die ander naeblijvende t'sij kindt ofte kinderen vervallen, ende Comparant als Vaeder aen dieselve te betaelen incumbieren solde, te bespreecken ende tot Comparants ende sijner volghender ende doemaels aenstaender ehe beswaer te bedinghen vermeijnt hebben, Soo ist nochtans dat Comparant sulx althijdt wedersproocken ende daertegens mitsgaeders teghens allet ghene watt hem boven inventaris ter Halffscheijt aen sijnen kinderen van eersten bedde, ten opsichte van haer moederlicke goedt t'sij huijden ofte morghen uijttekieren mochte aengesonnen worden, ten Gerichtelicken signature binnen die Stadt Borcken geprotestijrt heeft. Welcken ten gevolghe Comparant alhier erschijnt ende præsenteert alnoch met sijnen minderjaehrighen voorkinderen inholts doemaels overgeleverden Inventario te schichten ende te deijlen, ende datt alles om erhefflicke reden ende sonderlinge tot verhoedinghe van thoekomende onlusten ende disputen soo nae sijn Comparants dootlicken affganck tuschen sijne teghenwoordighe huijsvrouw ende kinderen soude kunnen erwassen, Willende voorts dat sijne houwelicksche vorwaerden tusschen Comparant ende sijn huijsvrouw Agnes Sijbinck voornoemt, bij inganck sijner twede Ehe opgericht in allen haeren bedinghen, puncten ende clausulen sall blijven in weerden ende vollen vigeur, ende dieweijle bij desselven Houlix vorwaerden niet specialicken is uijtgedruckt dat die bij staender ehe aengewonnene goederen ofte middelen solden tusschen Comparant ende sijne meergemelte huijsvrouw gemeijn sijn, Soo is 't nochtans datt sulx Comparants ende sijner huijsvrouwen meijninge ende intentie geweest is, ende dat over sulx in desen poinct het Landtrechte tanquam in casu non expresso, sijnen vigeur sall houden, dictierende, datt alle bij staender ehe aengewonne goederen tusschen man ende vrouw gemeijn sijn, voornaemelick dewijle desen ter contrario in hijlicks vorwaerden niet is uijtgedruckt : Verspreeckende ende belovende voorts Comparant bij verbandt aller sijner goederen die halffscheijt van den goede bij den inventario gespecificiert, den kinderen, soo wanneer deselve haere mondighe jaeren sullen erreijckt hebben, ofte bij sijnen dootlicken affganck aen den Mombaeren onvermindert ende onbeswaert ieder pro rata te willen voldoen, ende woll also hiermede sijnen kinderen haer moederlicke goedt ten overvloet wederom bekandt ende thoegedeijlt hebben, gelijck hij sulx bekande ende toedeijlde mits desen, allet ter goeder trouwe ende sonder fraude ofte argelist.
Bron: RAG, RABvt inv.nr. 418 fol. 107-110v

19 mei 1668:
Hendrick Bernts ende Gerrijt Luckes als momber, bekennen dat in dato 28-9-1658 Stijntien Craenen (Hend. Berents moeder) mette Jan Jonge Jans haer momber, had verkocht an zal. Evert Craenen, Agnes Sijbinck ehell., het gerechte vierde part van den Steencamp in den Schulten Esch gelegen, ende een parceel goorden landts den Schoppengaerden geheeten, waervan alsoo bess dato noch geen opdragt gedaen was; omdat zal. Evert Craenen is coemen t'overlijden zijn voorn. parcelen in deylonge met zal. Evert Craenen kinderen desselfs weduwe toegevallen. Comparanten hebben in haere qualiteit die voorss. parcelen an Agnes Sybinck, tegenwoirdigh hertrouwt an Jan Gerritsen Meijs, gecedyrt ende opgedragen.
Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 470 fol. 38r 
Family F6700
 

      «Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 92» Next»